Územní studie "Jihovýchodní obchvat Luhačovic"

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) stanovují na silničním tahu nadmístního významu II/492 koridor veřejně prospěšné stavby jihovýchodní obchvat Luhačovic pod označením PK24. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace, který ZÚR ZK předcházel.

Z důvodu neustále se zhoršující dopravní situace na průjezdu lázeňským městem Luhačovice obdržel Krajský úřad Zlínského kraje požadavek na prověření uvedeného záměru v rámci územní studie, která bude podkladem pro případnou změnu územně plánovací dokumentace.

Silnice II/492 procházejíc středem lázeňského města je významným zdrojem hluku a znečištění ovzduší, a to i z důvodu, že je součástí mezinárodní trasy vedoucí na Slovensko a je tedy užívána z velké části tranzitní dopravou. Aktuální dopravní situace velmi negativně ovlivňuje jednak samotný pohyb občanů ve městě Luhačovice, ale především samotné lázeňství. Nejen z výše uvedeného vyplývá přirozená potřeba vybudování obchvatu, neboť současný stav s narůstající tranzitní dopravou a vzrůstajícím významem Lázní Luhačovice je neudržitelný.

Cílem územní studie bylo zhodnotit stávajících i nově zpracované podklady a navrhnout variantní řešení trasování koridoru pro jihovýchodní obchvat Luhačovic, a to jak v návaznosti na ZÚR ZK tak i v reakci na požadavky dotčených obcí. Při zpracování územní studie bylo nutno zohlednit přírodní, sociální i hospodářské podmínky, limity a hodnoty dotčeného území.

V rámci územní studie byly zpracovány tři varianty řešení obchvatu města Luhačovice. Jednotlivé varianty byly porovnány v souvislosti jednotlivých limitů území.

Z hlediska splnění požadavku odvedení tranzitní dopravy mimo město Luhačovice je nejvýhodnější varianta B, tedy odklonění dopravy již u křižovatky se silnicí II/490 u Biskupic. Z hlediska dopravní psychologie a směrového vedení trasy je nejvhodnější varianta B.

Vzhledem k tomu, že v rámci územní studie byl řešen koridor trasy bez podrobnějšího řešení inženýrských konstrukcí a geotechnických opatření, je na místě v dalším stupni PD – technické studii posoudit varianty B a C, a to především s ohledem na ekonomickou náročnost, kdy zásadním bodem bude odhad finanční náročnosti podrobněji zpracovaných geotechnických opatření. Limity území jsou pro varianty B a C přibližně stejné.

S ohledem na velký rozsah, není zveřejněna kompletní dokumentace. Nezveřejněné výkresy jsou k dispozici na odboru stavebního řádu a životního prostředí, oddělení územního plánování.

Územní studie

.pdf Průvodní zpráva 2141,71 kB
.pdf Výkres širších vztahů 610,35 kB
.pdf Hlavní výkres - varianta A 4066,3 kB
.pdf Hlavní výkres - varianta B 5979,01 kB
.pdf Hlavní výkres - varianta C 4857,89 kB
.pdf Podélný profil - varianta A 634,98 kB
.pdf Podélný profil - varianta B 630,53 kB
.pdf Podélný profil - varianta C 595,79 kB
.pdf Výkres záměrů na provedení změn v území 9161,52 kB
.pdf Koordinační výkres 27447,04 kB

Vyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí

.pdf Vyhodnocení vlivu územní studie na životní prostředí 5648,07 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap