ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Samostatná působnost

 • Podílí se na zpracování rozvojových koncepcí a plánů kraje.
 • Připravuje podklady pro stanovisko rady k návrhu Politiky územního rozvoje ČR.
 • Zastupuje kraj v koordinačním výboru při pořizování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR.
 • Spolupracuje s odborem strategického rozvoje na zpracování projektů, žádostí a podkladů v oblasti územního plánování k žádostem o financování z externích zdrojů.
 • Zajišťuje činnosti spojené s poskytováním veřejné podpory v souladu se statutem programového fondu kraje v oblasti územního plánování.
 • Podílí se na přípravě investic kraje z hlediska územního plánování.
 • Podílí se na přípravě podkladů k využití předkupního práva k pozemkům určených pro veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření.
 • Zastupuje kraj v pracovní skupině jmenované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – příhraniční spolupráce v koordinaci územně plánovacích koncepcí.
 • Zajišťuje činnost Výboru pro územní plánování zastupitelstva.

 

Přenesená působnost

 • Přezkoumává soulad opatření obecné povahy vydaných na úseku územního plánování s právními předpisy podle § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle zákona 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, zejména:
 • Pořizuje a aktualizuje zásady územního rozvoje.
 • Pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu.
 • Pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady.
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.
 • Pověřuje úřady územního plánování k ukládání dat do evidence územně plánovací činnosti.
 • Je dotčeným úřadem v územních řízeních, které se dotýkají správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti.
 • Je dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 • Je dotčeným orgánem v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.
 • Zastupuje kraj při jednáních rad obcí pro udržitelný rozvoj území.
 • Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využití a změn v území na základě územně plánovacích podkladů a dokumentace.
 • Uplatňuje připomínky k návrhům zadání územních plánů.
 • Vydává stanoviska ke konceptům a návrhům územních plánů.
 • Posuzuje návrhy územních plánů.
 • Pro radu připravuje podklady k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře a asanaci území.
 • Rozhoduje, zda osoba splňuje podmínky pro zastupování veřejnosti dle § 23 odst. 1 až 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

 

 

Dokumenty schválené / účinné
Dokumenty projednané
Dokumenty k projednání
Dokumenty ostatní
Metodické postupy
Katalogy
Mapové služby
Nadřízený orgán
Stav územně plánovacích dokumentací
Seznam oprávněných investorů

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap