ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Samostatná působnost:
 Podílí se na zpracování rozvojových koncepcí a plánů kraje
 Připravuje podklady pro stanovisko rady k návrhu Politiky územního rozvoje ČR
 Zastupuje kraj v koordinačním výboru při pořizování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR
 Spolupracuje s odborem strategického rozvoje na zpracování projektů, žádostí a podkladů v oblasti územního plánování k žádostem o financování z externích zdrojů
 Zajišťuje činnosti spojené s poskytováním veřejné podpory v souladu se statutem programového fondu kraje v oblasti územního plánování
 Podílí se na přípravě investic kraje z hlediska územního plánování
 Podílí se na přípravě podkladů k využití předkupního práva k pozemkům určených pro veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření
 Zastupuje kraj v pracovní skupině jmenované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – příhraniční spolupráce v koordinaci územně plánovacích koncepcí
 Zajišťuje činnost Výboru pro územní plánování zastupitelstva

Přenesená působnost:
 Přezkoumává soulad opatření obecné povahy vydaných na úseku územního plánování s právními předpisy podle § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle zákona 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 Pořizuje a aktualizuje zásady územního rozvoje
 Pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu
 Pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady
 Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 Pověřuje úřady územního plánování k ukládání dat do evidence územně plánovací činnosti
 Je dotčeným úřadem v územních řízeních, které se dotýkají správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti
 Je dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 Je dotčeným orgánem v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí
 Zastupuje kraj při jednáních rad obcí pro udržitelný rozvoj území
 Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využití a změn v území na základě územně plánovacích podkladů a dokumentace
 Uplatňuje připomínky k návrhům zadání územních plánů
 Vydává stanoviska ke konceptům a návrhům územních plánů
 Posuzuje návrhy územních plánů
 Pro radu připravuje podklady k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře a asanaci území
 Rozhoduje, zda osoba splňuje podmínky pro zastupování veřejnosti dle § 23 odst. 1 až 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Dokumenty schválené / účinné
Dokumenty projednané
Dokumenty k projednání
Dokumenty ostatní
Metodické postupy
Nadřízený orgán
Mapové služby
Stav územně plánovacích dokumentací
Seznam oprávněných investorů
Prezentace činnosti za období 2017-2020
aktualizováno: 13.7.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap