Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)

01. Základní informace k životní situaci:
Krajský úřad v přenesené působnosti ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž podle § 38 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník lesů a orgán státní správy lesů. 

         

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráží lze ustanovit fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokáže znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a znalost souvisejících předpisů a složí před orgánem státní správy lesů zákonem předepsaný slib. K ověření skutečnosti, zda fyzická osoba nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin (ověření bezúhonnosti) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

         

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u kterého je uchazeč registrován k léčebné péči.
 

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Evidenční list lesní stráže. U správního orgánu, který o ustanovení lesní stráže rozhoduje.
 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. 

         

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Úspěšně složit zkoušku k ustanovení lesní stráže.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 

14. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže v platném znění.

         

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Žádné.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap