Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž podle § 38 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník lesů a orgán státní správy lesů.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráží lze ustanovit fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokáže znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a znalost souvisejících předpisů a složí před orgánem státní správy lesů zákonem předepsaný slib. K ověření skutečnosti, zda fyzická osoba nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin (ověření bezúhonnosti) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním návrhu učiněným osobně nebo poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u kterého je uchazeč registrován k léčebné péči.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Evidenční list lesní stráže. U správního orgánu, který o ustanovení lesní stráže rozhoduje.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, § 38 a § 39.

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže v platném znění.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap