Ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a jeho zástupce

01.   Základní informace k životní situaci:

Příslušný rybářský orgán návrh uživatele rybářského revíru pro každý rybářský revír v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 10 písm. a) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství rybářského hospodáře a jeho zástupce.

02.   Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.

03.   Jaké jsou podmínky postup pro řešení životní situace:

Uživatel rybářského revíru písemně navrhne orgánu státní správy rybářství osoby splňující předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, dle ust. § 6 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být stanovena fyzická osoba, která

a)       je způsobilá k právním jednáním,

b)      je starší 21 let,

c)       je bezúhonná,

d)      předloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství, nebo

e)       předloží osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek na rybářského hospodáře.

Doklady uvedené pod písm. d) a e) mohou být nahrazeny doklady o úspěšném ukončení příslušného studia, popřípadě doklady o složení zkoušek obdobných zkouškám na rybářského hospodáře absolvovaných po 1. 1. 1998, které byly vydány podle dřívějších právních předpisů.

04.   Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti.

05.   Na které instituci životní situaci řešit:

Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

06.   Kontaktní osoby:

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

07.   Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K návrhu je nutno doložit fotografii předepsaného formátu, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.

Osoby, jež jsou ustanoveny rybářským hospodářem a jeho zástupcem, na požádání předloží správnímu orgánu k nahlédnutí občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

08.   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost nemá předepsaný formulář.

Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.

09.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

10.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

11.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni

Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

13.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31. 10. 2019

15. Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap