Ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a jeho zástupce

Základní informace k životní situaci:

Orgán státní správy rybářství ustanoví či odvolá na návrh uživatele rybářského revíru pro každý rybářský revír rybářského hospodáře a jeho zástupce dle § 8 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba jako uživatel rybářského revíru.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Uživatel rybářského revíru písemně navrhne orgánu státní správy rybářství osoby splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, včetně doložení všech příloh dle § 6 odst. 1 a2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění. Navrhovanou osobou musí být osoba, která je starší 21 let. Přílohou jsou doklady o tom, že je bezúhonná, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a má kvalifikaci pro rybářské hospodáře.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemného návrhu s doložením oprávnění jako navrhujícího subjektu a příloh dle předchozího bodu. Součástí návrhu je i stanovení rozsahu působnosti, t. j. revírů.

- Na které instituci životní situaci řešit :

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 377, e-mail: petra.macakovamisakova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K návrhu je nutno doložit výpis z Rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o kvalifikaci pro rybářské hospodáře.

Osoby, jež jsou ustanoveny rybářským hospodářem a jeho zástupcem, na požádání předloží správnímu orgánu k nahlédnutí občanský průkaz

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost si píše žadatel sám. Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a kvalifikační doklad pro osoby navržené za hospodáře a zástupce.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny. Hradí se pouze poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů, a to formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 50 Kč a dále poplatek za vydání dokladu o zdravotní způsobilosti (dle volné úvahy lékaře).

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:

  • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce jsou vymezeny ustanovením § 30 a31 zákona o rybářství pro fyzickou osobu do 30 000 Kč a pro právnickou osobu do 50 000 Kč.

dokumenty ke stažení

.pdf § 6 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 168,84 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap