Urbanistická studie Pustevny-Radhošť - aktualizace studie z roku 1999

V dokumentu najdete informace k aktualizaci urbanistické studie Pustevny-Radhošť, jejíž cílem bylo sladit rozvojové záměry a potřeby obcí v oblasti rekreace a cestovního ruchu se zájmy ochrany přírody, památek, charakteristických prvků krajiny a osídlení, návrh funkčního využití území přizpůsobit zájmům ochrany přírody a krajiny a za prioritu považovat ochranu krajinného rázu a estetické kvality krajiny jako základní podmínky rozvoje turistického ruchu a rekreace.
 
Aktualizace urbanistické studie Pustevny – Radhošť je zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Zlínským krajem a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. dne 23. 5. 2006.
Urbanistická studie Pustevny - Radhošť byla zpracována v prosinci 1999 (AR Projekt, s.r.o., Brno). V srpnu 2005 bylo zpracováno Hodnocení důsledků koncepce a záměrů Urbanistické studie Pustevny – Radhošť (1999) na území a stav ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti Beskydy podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (Ing. Ivo Machar, Ph.D.) - dále jen Hodnocení Natura 2000. Předmětem Hodnocení Natura 2000 bylo posouzení vlivu rozvojových záměrů Urbanistické studie na lokality soustavy NATURA 2000.
Důvodem pro zpracování Aktualizace urbanistické studie byla nutnost vyhodnotit změny, které se v území staly od doby zpracování původní studie, zohlednit závěry Hodnocení Natura 2000, zohlednit současnou legislativu a zapracovat nové požadavky dotčených subjektů na využití území.
Úkolem Aktualizace urbanistické studie bylo sladit rozvojové záměry a potřeby obcí v oblasti rekreace a cestovního ruchu se zájmy ochrany přírody, památek, charakteristických prvků krajiny a osídlení, návrh funkčního využití území přizpůsobit zájmům ochrany přírody a krajiny a za prioritu považovat ochranu krajinného rázu a estetické kvality krajiny jako základní podmínky rozvoje turistického ruchu a rekreace.
Cílem zpracování Aktualizace urbanistické studie je získat vypovídající územně plánovací podklad, který se stane nástrojem pro usměrňování činností v území a zajištění udržitelného rozvoje oblasti, který spočívá ve vzájemném souladu tří složek - ochrany cenného přírodního prostředí, zajištění hospodářského rozvoje a udržení sociální stability, respektující potřeby občanů.
Aktualizace urbanistické studie se po projednání stane podkladem pro případné zpracování změn územních plánů jednotlivých obcí a regulačních plánů doporučených lokalit.      
 
.doc US Pustevny-Radhošť 2006 - Textová část 1179,5 kB
.zip US Pustevny-Radhošť 2006 - Grafická část (vektorová data pro prostředí MicroStation) 8374,61 kB
.pdf US Pustevny-Radhošť 2006 - Vyhodnocení vlivů US na udržitelný rozvoj 3830,26 kB
aktualizováno: 29.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap