Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008. 

Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 a nabyla účinnosti dne 05.10.2012.

Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018.

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0776/Z25/20 ze dne 10.02.2020 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na návrh oprávněného investora Povodí Moravy s.p., ve věci vodního díla Vlachovice. Aktualizace není doposud vydána.

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0277/Z09/22 ze dne 28.02.2022 a nabyla účinnosti dne 22.03.2022.

V souladu s ust. § 42 odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení Úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4.

Úplné znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 4 bylo poskytnuto stavebním úřadům a úřadům územního plánování na území Zlínského kraje, krajským úřadům sousedních krajů a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Do Úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 4, v tištěné podobě, lze nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži, a v elektronické podobě – viz níže.

Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4

.pdf Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4 425,97 kB

Přílohy, které jsou nedílnou součástí Úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4:

Příloha č. 1 - Textová část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 4

.pdf Příloha č. 1 -Textová část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 4 1625,54 kB

Příloha č. 2 - Grafická část úplného znění ZÚR ZK po vydání aktualizace č. 4

.pdf A.1 Návrh uspořádání území - rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti 14078,97 kB
.pdf A.2 Plochy a koridory nadmístního významu 16650,46 kB
.pdf A.3 Krajiny 15271,41 kB
.pdf A.4 Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření 15066,57 kB
.pdf A.5 Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán 13445,3 kB
.pdf B. Koordinační výkres 70524,49 kB
aktualizováno: 4.4.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap