Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje 2015

Územně analytické podklady Zlínského kraje byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
 
 
Obsah dokumentace:
A) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (datová základna územně analytických podkladů),
B) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující
1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
2. určení problémů k řešení v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
 
  
 
  

II. rozbor udržitelného rozvoje území

.pdf 04. Problémový výkres 9668,06 kB
.pdf textová část 1776,31 kB
.pdf kartogramy - seznam 391,53 kB
.rar kartogramy 8.1 - Podklady 45337,62 kB
.rar kartogramy 8.2 - Hodnocení stavu 74995,75 kB
.rar kartogramy 8.3 - Změna stavu vyvolaná aktualizací RURÚ 31590,21 kB
.rar kartogramy 8.4 - Souhrnné hodnocení stavu 8758,46 kB
.rar kartogramy 8.5 - Změna souhrnného hodnocení stavu vyvolaná aktualizací RURÚ 7948,23 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.