Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)

01. Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění licenci ke zpracování plánů a osnov.  

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u orgánu státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo. 

         

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
a) dosažení věku 18 let, b) státní občanství České republiky, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost, e) odborné lesnické vzdělání, f) odborná lesnická praxe.

         

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu, obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká, identifikační číslo, bylo - li mu přiděleno, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/. K ověření bezúhonnosti uvedené v bodě 6. písm. d) podmínek jak fyzické osoby, tak odpovědného zástupce právnické osoby si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

         

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.
 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek ve výši 1000 Kč, při udělení nové licence a 500 Kč při prodloužení licence.

         

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

         

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné. 

         

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 

14. Jaké jsou související předpisy:

 Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.

         

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap