Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění licenci ke zpracování plánů a osnov.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u orgánu státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
a) dosažení věku 18 let,b) státní občanství České republiky,c) způsobilost k právním úkonům,d) bezúhonnost,e) odborné lesnické vzdělání,f) odborná lesnická praxe.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu, obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká, identifikační číslo, bylo - li mu přiděleno,označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř.i doba, na kterou je licence žádána, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/. K ověření bezúhonnosti uvedené v bodě 6. písm. d) podmínek jak fyzické osoby, tak odpovědného zástupce právnické osoby si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap