Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice

Program:
Integrovaný operační program

Prioritní osa:
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory:
6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Období realizace:
14.1.2013 – 31.10.2015

Celkový rozpočet:
Kč 15 351 786,00

Financování:
Integrovaný operační program: Kč 9 952 527,00
Státní rozpočet ČR: Kč 1 756 328,00
Zlínský kraj: Kč 3 642 931,00

Stručný obsah:
Sociální služba poskytovaná zařízením Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová (dále jen DZP Zašová) byla umístěna v budovách bývalého kláštera a klášterní školy. Cílem bylo postupné úplné opuštění objektů stávajícího zařízení. Vzhledem k náročnosti celého procesu byla transformace DZP Zašová rozčleněna do několika etap.
Projekt byl zaměřen na zajištění kvalitního života a podporu integrace lidí s postižením do společnosti prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb. V rámci realizace projektu byl rekonstruován objekt ve Vsetíně, kde je poskytována služba chráněné bydlení pro 12 dospělých osob s mentálním postižením s nízkou či střední mírou podpory. V objektu jsou vybudovány 2 samostatné skupinové domácnosti rodinného charakteru, každá pro 6 osob.
Cílovou skupinou jsou stávající uživatelé pobytové sociální služby poskytované v transformujícím se zařízení DZP Zašová. Zařízení bylo zařazeno do procesu transformace, protože není možné ve stávajícím objektu DZP lidem s postižením zajistit kvalitní sociální službu.
Cílem postupné transformace zařízení je změna podmínek a metod poskytování sociální služby způsobem, který povede ke zvýšení kvality života uživatelů, zvyšování jejich kompetencí a k životu odpovídajícímu běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Poskytování sociální služby bude realizovat PO ZK - Sociální služby Vsetín.

Aktivity projektu:
- Zpracování objemové studie a investičního záměru
- Příprava a realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, včetně autorského dozoru
- Zpracování projektové dokumentace
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby
- Příprava a realizace výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
- Realizace stavebních prací včetně publicity
- Příprava a realizace výběrového řízení na dodávku interiéru
- Dodávka interiéru

Všeobecný cíl:
Cílem projektu bylo zajištění kvalitního života a podpora integrace lidí s mentálním postižením do společnosti prostřednictvím odpovídající sociální služby, konkrétně služby chráněné bydlení. Realizací projektu se změní podmínky a způsob poskytování sociální služby 9 lidem s postižením, kteří v současné době využívají službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovanou v transformujícím se zařízení DZP Zašová. Jsou to uživatelé služby, kteří dle formuláře B1 doporuč. postupu MPSV ČR č. 1/2010 - Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů byli posouzeni jako uživatelé s nízkou či střední mírou podpory.
Dispoziční řešení objektu bylo zrekonstruováno s ohledem na osobní vazby, potřeby a přání uživatelů, a také s ohledem na stávající stavební dispoziční možnosti a omezení objektu. Rekonstrukce objektu byla dle možností navrhována s důrazem na optimální dispoziční řešení s potřebnými rozměrovými parametry a provozními vazbami pro osoby s daným typem postižení. Jednotlivé domácnosti jsou řešeny samostatně.

Výstupy projektu:
Realizací projektu došlo k zahájení úplné deinstitucionalizace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Základními východisky realizace projektu je respekt k lidským právům lidí s postižením, individuálním potřebám a k etickým principům. Realizací projektu jsou reflektovány aktuální vývojové evropské trendy v dané oblasti.
Celkovým výstupem projektu byly nově vystavěné zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 12 osob s mentálním postižením. Nová služba zřízená ve zrekonstruovaném objektu umožňuje těmto lidem život v přirozeném prostředí, služba podporuje začlenění lidí s postižením do pracovního prostředí a je poskytována v souladu s individuálními potřebami uživatelů služby.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zahálka, manažer projektu, tel.: 577 043 784, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz
Mgr. Marta Karpielová, odborná koordinátorka projektu, tel.: 577 043 314, e-mail: marta.karpielova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 10.11.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap