Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

                      

Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

2.2 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

Období realizace:

10/2016 – 6/2022

Celkový rozpočet:

78 546 221,86 Kč

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu 11 domovů pro osoby se ZP ve Zlínském kraji ve zpracování a implementaci transformačních plánů, které povedou k postupnému vytváření sociálních služeb komunitního typu a opouštění nevyhovujících ústavních prostor. Současně dostanou pracovníci zařízení takovou podporu formou vzdělávání a metodického provázení, aby celý proces proběhl kvalitně a bezpečně pro všechny zúčastněné. Obsahem projektu je také vznik a podpora provozu nových služeb Chráněného bydlení.

Od 1.1.2020 je do projektu zapojeno také 11 služeb chráněných bydlení (CHB). Cílem projektu Transformace není jen zřídit zařízení komunitního typu, ale neustále pokračovat v procesu podpory klientů ke stále větší samostatnosti. V ideálním případě je doprovodit až do vlastního bydlení. Je proto nutno nastavit komplexní, soustavnou a ucelenou podporu ze strany zřizovatele ve všech zařízeních CHB jednotně a v souladu se specifickými potřebami pracovníků. Všechna zařízení CHB by měla sdílet stejné vize, mít možnost využívat metodickou podporu, vzdělávat se v oblastech, ve kterých se u jejich klientů nejčastěji objevují potíže.

Cíle projektu:

Všeobecným cílem projektu je podpora pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením v procesu změny poskytování sociální služby tak, aby byli schopni pomocí transformačního plánu naplánovat a realizovat sociální služby, které by vycházely z aktuálních potřeb uživatelů služeb a zároveň tyto osoby byly součástí běžné komunity. Podstatným cílem projektu je rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu a s tím související vzdělávání u pracovníků působících v sociálních službách.

Specifické cíle projektu:

- podpora 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením ve zpracování transformačních plánů,

- podpora vzniku služeb Chráněného bydlení pro celkem 101 uživatelů a zajištění financování provozu těchto služeb po dobu trvání projektu;

- naplňování základních lidských práv osob se zdravotním postižením, tedy právo žít běžným způsobem života v běžné komunitě a nebýt na základě potřeby péče a sociální služby vyloučen ze společnosti;

- rozvoj teoretických a praktických dovedností a zkušeností poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (celkem 210 osob) ke zvýšení jejich kompetencí realizovat proces transformace, poskytovat kvalitní sociální službu a být schopen řešit nepříznivou sociální situaci klienta a zabránit tak jeho sociálnímu vyloučení, a to realizací vzdělávacích aktivit a metodického poradenství po celou dobu trvání projektu;

- vytvoření skupiny 6 odborníků ve Zlínském kraji na proces transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj jejich teoretických a praktických dovedností v dané oblasti.

- podpora procesu transformace – zvyšování povědomí u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb;

- podpora 11 CHB v kvalitním poskytování služeb, a to formou vzdělávání, metodické podpory a realizací procesních auditů;

Cílové skupiny:

- Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb

- Sociální pracovníci

- Pracovníci v sociálních službách

- Osoby se zdravotním postižením

Aktivity projektu

1 – Tvorba a implementace transformačních plánů

V rámci aktivity bude vytvořeno celkem 11 transformačních plánů (každé zařízení zpracuje vlastní transformační plán), které budou postupně realizovány a aktualizovány. Zároveň budou proškoleni vybraní zástupci zařízení v tématu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. Cílem vzdělávání bude předat účastníkům odborný základ ve vztahu k plánované změně poskytování služby.

 2 - Posílení kompetencí sociálních pracovníků v kontextu kvality sociálních služeb

 Vzdělávání pracovníků v případové sociální práci (teoretická a praktická část) - cílem je zvýšit kompetence sociálních pracovníků (SP) z 11 zařízení, kteří zodpovídají za případovou práci ve službě, aby byli připraveni efektivně, odborně a v kontextu platných právních norem a trendů řešit nepříznivou sociální situaci zájemců o službu a klientů služby.

Vzdělávání vedoucích pracovníků v procesu řízení změny – transformace - jedná se o podporu v kompetencích řízení sociální služby v návaznosti na mapované potřeby klientů služby.

Odborné vzdělávání pracovníků v DOZP – dlouhodobý kurz Přístup zaměřený na řešení kurz Vzdělávání manažerský dovedností.

 3 - Podpora pracovníků v přímé práci

Vzdělávání pracovníků v přímé péči (včetně klíčových pracovníků) - záměrem této aktivity je poskytnout podporu pracovníkům v přímé práci přímo v zařízení sociálních služeb (domovech pro osoby se zdravotním postižením), a to v oblastech individuální plánování, práva osob se zdravotním postižením, podpora v rozhodování, AAK, sexualit, podpora v hospodaření s penězi a systémová práce s rizikem.

Případová supervize - cílem aktivity je pracovníky v přímé práci (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách) podpořit v získání náhledu na řešení nepříznivé sociální situace klienta tak, aby byli schopni hledat nové možnosti podpory daného člověka směrem k sociálnímu začlenění.

Řízené stáže  - v rámci této aktivity bude zařízením zapojeným do projektu dána možnost realizovat a účastnit se stáže ve vybraném zařízení obdobného typu, případně v typu služby, které zařízení v rámci transformačních plánů má zájem zřizovat.

Kazuistické semináře – semináře k problematice péče o osoby se zdravotním postižením. Cílem seminářů je sdílení dobré praxe v procesu transformace a využití vlastních zkušeností při řešení předloženého případu, výměna zkušeností mezi pracovníky z jiných zařízení při řešení konkrétního případu s odborným facilitátorem.

Externí podpora odborníky na specifické téma – cílem je zajistit pracovníkům DOZP i CHB vysoce specializovanou pomoc/konzultaci a podporu pro klienty s velmi specifickými nároky na péči.

Odborné vzdělávání pracovníků DOZP a CHB – 10 témat.

 4. Vznik nových služeb bydlení komunitního typu

Vzdělávání v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení -  vzhledem k tomu, že služby chráněného bydlení budou zejména zřizovat poskytovatelé stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením, od nichž budou klienti odcházet, je nutné těmto pracovníkům předat informace týkající se služby chráněného bydlení, a to zejména pro to, aby nedocházelo k přenosům ústavních prvků do těchto služeb komunitního týmu.

Vznik nových CHB v souladu s kritérii transformace - záměrem je podpořit vznik přibližně 11 CHB. Chráněná bydlení budou respektovat kritéria transformace (dle Doporučeného postupu MPSV č. 3 z roku 2009), tj. v rámci jednoho CHB 2 domácnosti po 3 – 4 lidech.

Metodická podpora nově vznikajících chráněných bydlení - cílem je, aby nově vznikající chráněná bydlení realizovala službu na základě potřeb svých klientů a podporovala klienty v samostatnosti a soběstačnosti, a to s potřebnou mírou podpory. Aby nedocházelo k přenosu ústavních prvků a i nově přijatí pracovníci mohli poskytovat adekvátní kvalitní podporu, potřebují zpětnou vazbu ke své práci a podporu.

Procesní audity v 11 CHB – jedná se o nástroj ke zjištění, zda je služba správně nastavena v klíčových oblastech a zda podporuje procesy vedoucí k sociálnímu začlenění.

 5. Vyškolit a provést praktickým výcvikem tým odborníků ze Zlínského kraje

 Cílem je vyškolení 6 odborníků, kteří zůstanou ve Zlínském kraji a mohou být dále nápomocni v procesu transformace i po skončení realizace tohoto projektu.

 6. Evaluace projektu

 7. Podpora procesu transformace – zvyšování povědomí u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

 Cílem publicity je zajistit informovanost o procesu transformace poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, tj. osobám, jejichž přístup k dané problematice nejvíce ovlivňuje laickou veřejnost s využitím příležitostí, které se v dané lokalitě nachází. Budou realizována konference, kulaté stoly a bude zpracována brožura s příběhy klientů.

Kontaktní osoby

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich DiS. – finanční manažer

tel.: +420 577 043 781, e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina Juricová – odborný garant

tel.: +420 577 043 343, e-mail: martina.juricova@kr-zlinsky.cz

 

Související dokumenty

.pdf Transformacni-plan-DOZP-Velehrad---Vincentinum,-3.-aktualizace 4083,86 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Stare-Mesto 3736,96 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Medlovice,--2.-aktualizace. 4781,41 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Zborovice 3953,6 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Velehrad-Buchlovska,-1.aktualizace 3959,24 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Uhersky-Brod,-1.aktualizace- 3251,57 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Kunovice-na-Belince,-1.-aktualizace 3335,13 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Javornik---Chvalcov,-1.-aktualizace 3958,47 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP--Domov-na-Dubicku,-p.o. 3681,01 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Kvasice 3276,91 kB
.pdf Transformacni-plan-DOZP-Kunovice-Cihlarska 3507,3 kB
.pdf Aktivity projektu Transformace pobytových zařízení 242,45 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap