The School Improvement Partnership Project

O projektu

Předčasné opouštění školní docházky v počátečním odborném vzdělávání je závažný problém v naprosté většině zemí EU. Dopady předčasného odchodu ze školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace, nezaměstnanost, páchání trestné činnosti a další. Jak tomu předcházet?

Zlínský kraj je součástí mezinárodního partnerství, které si klade za cíl snížení počtu žákyň a žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru oboru studia.

Předčasné opouštění školní docházky v počátečním odborném vzdělávání je závažný problém v naprosté většině zemí EU. Dopady předčasného odchodu ze školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace, nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Výzkum na téma sociálního vyloučení realizovaný ve Velké Británii dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností. The SIP project přispěje svými aktivitami k naplnění dvou cílů Evropské unie pro rok 2020:

1. Snížit míru nedokončení studia pod 10 %

2. Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let.

Learning Plus UK Data Ltd. je organizací založenou na podporu kvality školství ve Velké Británii. Tato organizace vyvinula nástroj nazvaný Grade Predictor (odkaz vede na stránky Learning Plus), který na základě analýzy studijních výsledků žáků dokáže odhalit jejich slabá místa (např. nedostatek vědomostí pro úspěšné zvládnutí středoškolské matematiky) a zároveň nabídne pedagogům škálu vhodných intervencí (např. cílené poradenství, doučování), které mají zabránit předčasnému ukončení studia.

Hlavní partner projektu: Learning Plus UK Data Ltd., Reading, Velká Británie

Partneři projektu

Zlínský kraj, Zlín, Česká republika

Centro De Formacion Profesional Xabec, Valencia, Španělsko (odborná škola)

Galway and Roscommon Education & Training Board, Galway, Irsko (zřizovatel odborných škol v západním Irsku)

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), Kokemäki, Finsko (odborná škola)

Projekt je realizován s podporou programu Evropské komise Erasmus+.

Celkový rozpočet projektu – 310 748 EUR

Celkový rozpočet ZK – 50 744 EUR

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

 

Web projektu https://schoolimprovementpartnershipproject.com/

 

První projektové školení 11. - 16. 3. 2018, Londýn, Velká Británie

Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu.

Téma: sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor

Během školení jsme se detailně seznámili s problematikou sběru dat ze škol a s nástrojem Grade Predictor.

Jazyk školení: angličtina.

Learning Plus Data UK (LPUK) spolupracuje se školami, které poskytují tzv. Sixth Form stupeň vzdělání. Analyzuje pro tyto školy data o prospěchu žákyň a žáků a pomáhá tak školám nastavit pro každého jednotlivce individuální vzdělávací cíl. Vychází se z předpokladu, že když je cíl dobře nastaven, snižuje se riziko předčasného ukončení vzdělávání.

Povinná školní docházka končí pro žákyně a žáky v Anglii ve věku 16 let, nicméně vzdělávání je povinné do 18 let. Sixth Form je tedy dvouleté období, kdy žáci a žákyně musejí buď:

  • pokračovat ve všeobecném vzdělávání vedoucímu ke zkoušce A-level qualification, která je opravňuje k dalšímu studiu na univerzitách (obdoba české maturity na gymnáziu)
  • nebo dosáhnout odborné kvalifikace Level 3 – kvalifikace k výkonu určitého povolání (u nás maturita na odborné škole)
  • nebo dosáhnout výučního listu

Grade Predictor je nástroj, který LPUK vyvinul a využívá k nastavení individuálních vzdělávacích cílů. Nástroj vlastní LPUK, školy, které mají zájem, poskytují LPUK data o prospěchu žákyň a žáků a LPUK pak v obsáhlé zprávě pro školu doporučuje nastavení vzdělávacího cíle. Ve zjednodušeném podání zpráva vypadá asi takto: žák AB má předpoklady dosáhnout bez problému A-level kvalifikace, žákyně YX nemá akademické vlohy, ale je dobrá v matematice, jako vzdělávací cíl doporučujeme Level 3 obor podnikání a management, žák EF je spíše na výuční list, ale pokud bude dobře veden a podporován, může dosáhnout i Level 3. Součástí analýzy jsou i doporučení na opatření, která je možno ve prospěch žáka EF zavést, pokud ho budeme chtít motivovat k dosažení vyššího stupně vzdělávání.

Součástí školení byla i účast na celostátní výroční konferenci o sběru dat ze škol. Nejzajímavější byla přednáška pana Steva Tuckera, zástupce školní inspekce Ofsted. Školní inspekce ve Velké Británii se v posledních letech začala zaměřovat na pokrok žáků místo na jejich konečný výsledek. Ukázalo se totiž, že v zájmu získání dobrého hodnocení od inspekce se školy poslední dva roky před ukončením povinného vzdělávání maximálně orientovaly na přípravu žáků k vykonání závěrečné zkoušky místo na vzdělávání samotné. Ofsted tedy začal hodnotit školy podle pokroku, kterého žáci a žákyně dosáhnou během studia. S tím vzrostl zájem škol o analýzu dat o průběžných studijních výsledcích žákyň a žáků.

Každá partnerská země začala během školení pracovat na obdobě nástroje Grade Predictor. Zlínský kraj zapojil 4 školy, kde se nástroj bude zkušebně vyvíjet:

Střední průmyslová škola Otrokovice

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Během školení jsme pod vedením expertek a expertů z LPUK:

1. vypracovali první návrh nástroje

2. definovali základní smysl a cíl jeho použití ve svých školách:

– zachytit žáka/žákyni, který/á pravděpodobně maturitu neudělá, pokud nebude speciálně podporován nebo žáka, který není studijní typ a bude mu lépe na učebním oboru.

– zachytit žáka/žákyni, který/á je studijní typ a mohl/a by pokračovat na nástavbu, pokud by mu byla poskytnuta zvláštní péče a podpora.

3. určili předměty, ve kterých se pokrok žáka/žákyně bude sledovat.

 

Druhé projektové školení 5. - 9. 11. 2018, Pori, Finsko

Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu.

Hostitelem byla partnerská škola Sataedu se sídlem v Kokemäki.

Téma: sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor

Během školení jsme detailně propracovali vlastní nástroj pro využití ve Zlínském kraji. Nástroj jsme pojmenovali Quo Vadis?.

Jazyk školení: angličtina.

                      

 

Quo Vadis?

Jak na špatný prospěch a riziko předčasného odchodu ze školy?

V současné době je trh práce pružnější, než tomu bylo dříve. Často ani zaměstnanci neočekávají, že budou pracovat pro jednoho zaměstnavatele po celý svůj pracovní život. Pracovní mobilita v EU se zvyšuje, a čím dál více absolventek a absolventů je připraveno hledat práci v zahraničí. Ovšem mladí lidé, kteří zanechají vzdělávání předčasně, jsou vystaveni riziku, že budou čelit vážným problémům na trhu práce. Vyšší střední vzdělání je pro občany EU obecně považováno za minimální doporučovanou úroveň dosaženého vzdělání.

Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. Díky tomu mohou školy pro své žákyně a žáky nastavit reálný vzdělávací cíl a motivovat je k dosažení tohoto cíle. Žáka nebo žákyni, kteří jsou ohroženi neúspěchem, tak může škola včas identifikovat a přes vhodně zvolené intervence dovést až k úspěšnému ukončení studia.

Quo Vadis? prošel v poslední třetině roku 2018 prvním testováním. Další pilotáž se chystá koncem roku 2019. Připojíte se?

Kontakt: Martina Němcová, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 740

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap