Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK

Program:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)

Oblast podpory:

4.4a.1– Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Období realizace:

1. 11. 2011 – 31. 10. 2014

Financování:

Rozpočet: 6 878 431,12 Kč

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) – 85 %

Zlínský kraj – 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zvyšování a srovnání úrovně znalostí, dovedností a celkový rozvoj kompetencí zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i politiků kraje a obcí v široké škále oblastí vzdělávání (např. rozvoj manažerů, odborné vzdělávání, soft skills atd). a také na zdokonalení procesu hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit.

Aktivity projektu jsou zaměřeny jak na samotné akreditované vzdělávání , tak na podporu významných doprovodných činností a procesů, které rozvoj a vzdělávání zaměstnanců zkvalitňují a doplňují. V projektu bude takto řešeno vytvoření interního lektorského týmu, jeho rozvoj a příprava a následné zajištění specifických vzdělávacích programů těmito interními lektory. Vše bude podpořeno zavedením soustavného hodnocení efektivnosti realizovaných aktivit, vč. aktualizace PIS (personálního informačního systému).

Vzdělávací aktivity vychází ze zjištěných reálných potřeb cílových skupin projektu (dotazníkové šetření, výstupy z hodnocení zaměstnanců, požadavky na pracovní místo atp. viz přílohy 6 a 7) a korespondují se systémem vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb.

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Krajského úřadu Zlínského kraje a úřadů obcí ve Zlínském kraji.

Specifický cíl:

- zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a politiků ZK a jeho obcí,

- sestavení a rozvoj interního lektorského týmu na krajském úřadu,

- zavedení soustavného hodnocení efektivnosti realizovaných vzdělávacích akcí na krajském úřadu.

Cílové skupiny:

Z hlediska cílových skupin projekt reaguje na potřeby zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a manažerů na KÚZK i obcí ZK a potřeby představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK.

Aktivity projektu:

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A PŘEDSTAVITELŮ SAMOSPRÁV OBCÍ ZK

Aktivita spočívá v realizaci dlouhodobých rozvojových programů i kratších vzdělávacích kurzů pro zástupce obcí Zlínského kraje ve specifických oblastech jejich činností, které jsou často velmi úzce specializovány a vyžadují cílené vzdělávání na vysoké úrovni překračující základní rámec informací.

Realizovány budou vzdělávací akce v oblastech:

- rozvoj manažerů (např. vedení a řízení lidí, motivace zaměstnanců, delegování a kontrola, vedení týmů, strategické plánování apod.), celkem 58 školících dnů (z toho 40 dnů realizovaných interními lektory v rámci nově vytvořených akreditovaných programů a 18 dnů řešených dodavatelsky)

- odborná témata (finanční plánování, procesní řízení, projektové řízení, krizové řízení, legislativa apod.), celkem 19 školicích dnů (z toho 8 dnů realizovaných interními lektory v rámci nově vytvořených akreditovaných programů a 11 dnů řešených dodavatelsky)

- odborná témata pro politiky obcí (strategické řízení, krizové řízení), celkem 5 ( z toho 1 den realizován interními lektory a 4 dny řešeny dodavatelsky)

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A PŘEDSTAVITELŮ SAMOSPRÁVY ZK

Aktivita spočívá v realizaci rozvojových programů a vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance na Krajském úřadu Zlínského kraje a politiky Zlínského kraje ve specifických oblastech jejich činností, které jsou často velmi úzce specializovány a vyžadují cílené vzdělávání na vysoké úrovni překračující základní rámec informací.

Realizovány budou vzdělávací akce v oblastech:

- rozvoje manažerů(manažerské kompetence, vedení hodnotícího pohovoru, strategické plánování, moderní metody řízení apod.), celkem 15 školicích dnů řešených dodavatelsky

- odborných znalostí (např. legislativa v oblasti ekonomické, stavební, dopravní, pracovně právní, veřejných zakázek apod.), celkem 41 školicích dnů řešených dodavatelsky

- měkkých dovedností (soft skills) pro zaměstnance (např. komunikační a prezentační dovednosti, týmová spolupráce, timemanagement, stressmanagement apod.), celkem 61 školicích dnů řešených dodavatelsky

- odborných témat pro zástupce samosprávy ZK (právní minimum a etika zastupitele) v rozsahu 1 školicícho dne (řešeno dodavatelsky)

SESTAVENÍ A ROZVOJ INTERNÍHO LEKTORSKÉHO TÝMU

Aktivita je zaměřena na sestavení a rozvoj interního lektorského týmu, čímž budou zahájeny činnosti na principu samoučící se organizace tzn. maximálně využívat interních znalostí a potenciálu svých zaměstnanců. Využívání interních lektorů povede k ekonomické úspoře organizace v oblasti plateb za služby vzdělávacích společností, obzvláště pak povede k větší flexibilitě a konkrétnímu zacílení obsahů realizovaných kurzů podle potřeb účastníků, včetně znalosti prostředí veřejné správy, které je specifické.

ZAVEDENÍ SOUSTAVNÉHO HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Aktivita spočívá v zavedení systému zpětné vazby z realizace vzdělávacích aktivit a způsobů jejího zjišťování, nastavení nástrojů pro vyhodnocení efektivity vzdělávání, včetně popisu technik a přizpůsobení PIS (personálního informačního systému) novým požadavkům vzniklým v procesu nastavování.

Veřejné zakázky:

Název VZ: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Termín pro podání nabídek: 16. 1. 2012 v 10:00

Informace o VZ včetně zadávací dokumentace dostupné na http://www.esfcr.cz/zakazky/realizace-vzdelavacich-kurzu-1 .

Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer
Tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap