Symboly Zlínského kraje

Žádost o udělení souhlasu pro použití symbolu Zlínského kraje

.doc Žádost o udělení souhlasu pro použití symbolu Zlínského kraje 32,5 kB
.pdf Manuál značky Zlínského kraje 261,25 kB

Značka Zlínského kraje

Základním prvkem symbolu je geometrický útvar – čtverec. Symbol se skládá ze čtyř čtverců, jež jsou uspořádány do tvaru písmene Z, počet čtverců – 4 – upomíná na počet regionů Zlínského kraje (Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko a Zlínsko). Celkové výtvarné pojetí symbolu je inspirováno kubickými tvary zlínské funkcionalistické architektury, typickou jednoduchostí a smyslem pro maximální využití prostoru.

Barevnost vychází z historického znaku krajského města Zlína, resp. ze značky města Zlína, i ze znaku Zlínského kraje. Základní modrá barva a její odstíny spolu s pravidelnou geometrií symbolu vytváří solidní základ pro důvěru občana v instituci. Sjednocující barva odkazuje na nutnost spolupráce a rovnocenného přístupu.

Základním písmem použitým pro sazbu textové části značky je písmo Teuton. Strohá, industriální kresba písmového znaku dobře koresponduje s lapidárními tvary symbolu.
Vítězný návrh značky Zlínského kraje v rámci soutěže, které se účastnily tři umělecké školy v kraji, vytvořila Žaneta Drgová ze Zlínské soukromé VOŠ umění, o. p. s.


Použití značky

 • Značku kraje tvořenou grafickým symbolem kraje, písmem názvu „Zlínský kraj“ a barevností používají orgány Zlínského kraje výhradně pro účely své jednotné prezentace. Tyto tři základní prvky jednotného vizuálního stylu vytváří image kraje, jsou komunikačním prostředkem s občany a nositelem základních informačních sdělení, provázejících návštěvníky i obyvatele kraje.
 • Značka se používá v interní i externí komunikaci:
  a) při plošné aplikaci (administrativní tiskoviny kraje a úřadu, vizitky, dopisní obálky atd.),
  b) při prostorové aplikaci (prostorové modely, orientační systémy),
  c) na prezentačních předmětech a materiálech propagační povahy.
 • Značka může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám pouze v souvislosti s přípravou propagačních materiálů kraje a krajského úřadu a v souvislosti s přípravou propagačních materiálů zmiňujících Zlínský kraj a odkazujících na něj.
 • Žádost o souhlas s použitím značky vyřizuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů krajského úřadu na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného použití. Žádost viz níže.
 • Značka kraje je podle zákona č. 441/2003 Sb., (zákon o ochranných známkách), v platném znění, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Zlínský kraj. Použití značky a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu pověřených osob, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona o ochranných známkách a bude postupovat v souladu s ním.

Znak a vlajka Zlínského kraje

Autorem obrazové předlohy znaku je Miroslav Pavlů. Obrazová předloha a její digitalizace byly uskutečněny v roce 2001. Podobu znaku a vlajky Zlínského kraje schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo Zlínského kraje v září 2001. Oficiální dekret byl Václavem Klausem předán 21. ledna 2002.

V modrozlatě čtvrceném štítu je v prvním poli moravská orlice a ve druhém poli postavená zavřená modrá kniha se stříbrnou ořízkou a zlatým patriarším křížem na deskách. Ve třetím poli se kříží sekery - valašky na černých topůrkách přeložené položenou modrou radlicí a převýšené modrým vinným hroznem. Ve čtvrtém poli je zlatá osmihrotá hvězda.

První pole se zemským znakem odkazuje na příslušnost Zlínska k Moravě. Druhé pole pak připomíná, že na území kraje leželo jádro Velkomoravské říše spjaté s působením věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Třetí pole poukazuje na přírodní a kulturní rozmanitost oblasti, neboť kraj slučuje díl hornatého Valašska, část úrodné Hané i vinorodý region Slovácka. Hvězda v posledním poli byla převzata ze znaku města Zlína.

 

Použití znaku a vlajky

 • Znak kraje jsou oprávněny užívat orgány kraje - zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman, krajský úřad - a jednotliví členové rady, a to zejména na budovách a v místnostech, kde tyto orgány sídlí.
 • Znakem kraje mohou být označeny budovy, v nichž sídlí právnické osoby a organizační složky zřízené nebo založené krajem.
 • Ostatní subjekty mohou užívat znak kraje pouze se souhlasem Zlínského kraje.
 • Žádost o souhlas s použitím znaku vyřizuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů úřadu na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného použití. 
 • Znak není určen k prezentaci na propagačních materiálech Zlínského kraje nebo materiálech jiných subjektů.
 • Vlajka kraje se užívá například při příležitostech státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR nebo při příležitostech místního významu vyhlášených krajem. Vlajka se vyvěšuje na budově, která je sídlem Zlínského kraje, na budovách, v nichž jsou umístěna praco- viště kraje a jeho organizační složky, v sídlech právnických osob založených krajem a na budovách, v nichž působí orgány obcí Zlínského kraje.
 • Pokud se vyvěšuje vlajka kraje současně se státní vlajkou České republiky, umísťuje se státní vlajka vždy na nejčestnějším místě, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších právních předpisů.


 

aktualizováno: 27.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap