Strategické a koncepční dokumenty

Koncepce dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje

a) Generel dopravy Zlínského kraje.
b) Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje
c) Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji
d) Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
Rozvoj dopravní infrastruktury a především silniční sítě je jednou z hlavních priorit Zlínského kraje, protože umožní zvýšení atraktivity kraje pro investory a tím zlepšení ekonomické situace v oblasti. Od roku 2010 má Zlínský kraj již napojení na síť dálnic. Pozornost představitelů kraje se i nadále soustřeďuje k prosazení požadavků v oblasti rozvoje nadřazené silniční sítě, zejména k urychlení přípravy a realizace dálnic D49 a D55 zařazených do mezinárodní sítě TEN-T. U vybraných krajských silnic postupně probíhá homogenizace, zlepšování parametrů a kvality. Tato „Vybraná síť krajských silnic“ byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje v roce 2007 a pro nové programovací období 2014 – 2020 schválila Rada Zlínského kraje v roce 2014 „Prioritní komunikace ve Zlínském kraji pro IROP 2014-2020“. více »

Generel dopravy Zlínského kraje

Zlínský kraj má zpracovaný Generel dopravy Zlínského kraje. Dokument byl zpracován již v letech 2001 – 2004 a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje v roce 2004. V letech 2009 – 2011 byla zpracována a dne 14. 12. 2011 (číslo usnesení 0625/Z18/11) schválena jeho aktualizace. Generel dopravy slouží jako podklad pro rozhodování orgánů Zlínského kraje a jako podklad pro strategická rozhodnutí, týkající se rozvoje Zlínského kraje v oblasti dopravy.
V příloze naleznete návrh výhledové koncepce, včetně výkresové části, a posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). více »

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 - 2020

Zlínský kraj má zpracovánu Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 -2020, která byla schválena Radou Zlínského kraje dne 3.12.2012, Usnesením č. 0977/R26/12. Strategie vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 -2020, schválené vládou ČR usnesením č. 599 ze dne 10. Srpna 2011. více »

Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012-2019

Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012-2019 více »

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap