Strategické a koncepční dokumenty

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen PRVKZK) byl zpracován a schválen na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. více »

Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO)

Předkládaná Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) si klade za cíl popsat stav přírodních a krajinných hodnot kraje, popsat stávající a potenciální problémy přírody a krajiny a navrhnout úkoly a opatření k eliminaci problémů či ke zpomalení nebo zastavení negativních trendů. Koncepce bude pro kraj nástrojem jak k řešení stávajících problémů přírody a krajiny, tak pro strategický rozvoj ochrany. více »

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava

Program zlepšování kvality ovzduší je strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního pro-středí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti na základě zmocnění uvedeného v § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“). více »

aktualizováno: 6.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap