Stížnosti v oblasti zdravotnictví

1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Tento zákon upravuje poskytování zdravotních služeb, jakož i další oblasti související s jejich poskytováním.  V případě, že občan – pacient není spokojen se způsobem poskytování zdravotních služeb, může podat stížnost.  Příslušnost k řešení stížností v oblasti zdravotnictví je dána v části osmé zákona o zdravotních službách.

 Používané pojmy:

Poskytovatel zdravotních služeb: fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o poskytování zdravotních služeb

Zdravotní služby: poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb vymezených dle zákona zdravotnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Stížnost: ústní či písemné vyjádření nespokojenosti s poskytnutou zdravotní službou

 Podávání stížností

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím

se zdravotními službami může podat stížnost

a) pacient,

b) zákonný zástupce pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

d) osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

 

Postup poskytovatele při řešení stížnosti je upraven v § 93 zákona o zdravotních službách.

 

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 

V praxi to znamená, že stěžovatel se obrací se stížností přímo na poskytovatele, tj. na praktického či odborného ošetřujícího lékaře provozujícího privátní lékařskou praxi nebo na vedení zdravotnického zařízení (ředitele nemocnice), vůči němuž stížnost směřuje.

Pokud bude stížnost zaslána přímo správnímu orgánu, bude poskytovateli postoupena a stěžovatel bude o dalším postupu řešení stížnosti vyrozuměn.

Poskytovatel je povinen stížnost vyřídit ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

Teprve v případě, že stěžovatel nebude s výsledkem řešení stížnosti poskytovatelem spokojen, může se obrátit na příslušný správní orgán, tj. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví. Je však nezbytné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 Souhlas pacienta

Správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s tímto nevyslovil pacient nebo zákonný zástupce souhlas. Pokud pacient není schopen s ohledem na zdravotní stav projevit svou vůli, může tento souhlas udělit též osoba zmocněná pacientem v rozsahu svého zmocnění nebo osoba blízká (osobami blízkými jsou předkové a potomci, sourozenci, manžel, partner, druh a další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní).

Vzor ke stažení

.docx Souhlas pacienta 106,92 kB
Postup správního orgánu

Postup správního orgánu při vyřizování stížnosti a informace o způsobech podání stížnosti. více »

aktualizováno: 5.5.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap