Stanovisko Ministerstva financí vydané v souvislosti s novelizací zákona odpadech - DPH na likvidaci nepoužitelných léčiv.

  18.1.2021

S účinností od 1. 12. 2019 došlo ke změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami v lékárně. Osoby uvedené v ustanovení § 88 odst. 3 zákona o léčivech přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí těmto osobám stát prostřednictvím krajského úřadu. Hlavní změna zákona o léčivech nastala v tom, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradil dříve stát přímo lékárnám, nyní je hradí nově přímo likvidátorům nepoužitelných léčiv.

Vzhledem k tomu, že žádost o náhradu nákladů obsahuje konkrétní vyčíslení nákladů na likvidaci nepoužitelných léčit (jak vlastní náklady tak náklady nakoupené v souvislosti s touto likvidací), naplňuje předmětná úhrada nákladů od krajského úřadu definici úplaty pro účely zákona o DPH za plnění poskytnuté likvidátorem nepoužitelných léčiv.

 V souvislosti s dotazy likvidátorů nepoužitelných léčiv, a také krajských úřadů, ohledně sazby daně z přidané hodnoty při poskytnutí služby likvidace nepoužitelných léčiv bylo za účelem správného posouzení vyžádáno od Českého statistického úřadu zatřídění „likvidace nepoužitelných léčiv“ do CZ-CPA. ČSÚ sdělil, že služby likvidace nepoužitých léčiv zatřiďuje podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) kódem 38.22.29 Likvidace ostatního nebezpečného odpadu, přičemž klasifikace CZ-CPA nerozlišuje, odkud odpad (nepoužitelná léčiva) pochází. 

 V souladu s Přílohou č. 2 k zákonu o DPH podléhá první snížené sazbě daně ve výši 15 % mj. i položka CZ-CPA 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. Komunálním odpadem se z hlediska eurokonformního výkladu myslí veškerý domovní odpad, který vyprodukuje domácnost a její členové běžnou nepodnikatelskou činností, a tedy sem spadnou i neupotřebené léčiva, které domácnost správně nevyhodí do směsného kontejneru, ale odnese je do lékárny. I v případě následného prodeje tohoto odpadu za účelem jeho likvidace se stále jedná o odpad vytvořený domácností. Takže v případě, kdyby lékárna vybrala léky prokazatelně jen od fyzické osoby nepodnikatelů, měla je odděleně uloženy a tuto dávku s ničím nesmíchanou by samostatně předala spalovně nebo jinému stanovenému likvidátorovi k likvidaci, jednalo by se o komunální odpad ve smyslu zákona o DPH a jeho likvidace by tak v souladu s Přílohou č. 2 k zákonu o DPH podléhala první snížené sazbě daně ve výši 15 %. Ve všech ostatních případech, kdy lékárna například vybere nepoužitelná léčiva i od jiných osob než jen fyzických osob nepodnikatelů, popřípadě k tomu přidá i svá vlastní nepoužitá léčiva s prošlou dobou použitelnosti, eventuálně i nepoužitelná léčiva z provozu nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení, přičemž vše smíchá a předá dohromady k likvidaci, nejedná se již o komunální odpad ve smyslu zákona o DPH, a proto likvidace takových léčiv podléhá základní sazbě daně ve výši 21 %.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap