Stanovisko ke vstupu pracovníka stavebního úřadu do veřejně přístupných prostor (provozovny)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odbor ÚP“) obdržel žádost o stanovisko k zákonnosti uskutečněného místního šetření ve veřejně přístupných prostorách podnikatelské provozovny (cukrárny) bez předešlého informování účastníka řízení o provedení místního šetření. K popsané situaci v žádosti o stanovisko uvádíme následující:

v rámci probíhajícího správního řízení je správní orgán povinen úplně a přesně zjistit skutečný stav věci, který je podkladem pro rozhodnutí správního orgánu. V rámci tohoto zjišťování není vázán návrhy účastníků řízení a jeho zjišťování se týká všech právně významných skutečností. Skutečný stav věci jako podklad pro rozhodnutí musí být podepřen důkazy a k dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit tento skutečný stav věci a které jsou v souladu se zákonem (§ 34 odst. 1 správního řádu). Ustanovení § 34 odst. 2 správního řádu demonstrativně uvádí, jakých je možné použít důkazů a tyto vyjmenované důkazní prostředky v následujících ustanoveních správního řádu i upravuje. Jedním z důkazů upravených správním řádem je ohledání (§ 38 správního řádu). Tzv. místní ohledání upravené ust. § 38 odst. 3 správního řádu předpokládá účast všech účastníků řízení a toho, kdo je oprávněn předmětem ohledání nakládat. Tomuto důkaznímu prostředku upravenému správním řádem odpovídá místní šetření stavebních úřadů spojených s ústními jednáními, ke kterým se svolávají všichni účastníci řízení a jsou řízena pravidly vztahujícími se k právní úpravě ústního jednání vyplývajícího ze stavebního zákona.

Správní orgán však může použít za předpokladu souladu s právními předpisy i dalších důkazních prostředků - v praxi stavebních úřadů je využívána obhlídka na místě, místní šetření neformální, atd. Důkazní prostředky mohou mít různou právní sílu, formu a postup při dokazování upravuje zákon, ale v případě, že není při jejich pořízení či realizaci porušen zákon, je nutno je jako důkazní prostředky brát a posoudit již s ohledem na povinnost správního orgánu úplně a přesně zjistit skutečný stav věci, tedy naplnit zásadu objektivní (materiální) pravdy dle ust. § 3 odst. 4 správního řádu. Správní orgán je povinen všechny použité důkazy vyhodnotit a v odůvodnění rozhodnutí uvést, jak jednotlivé důkazy samostatně a ve vzájemné souvislosti hodnotil a jaký vliv měly použité důkazy na toto rozhodnutí.

Vstup pracovníka na obhlídku či místní šetření do veřejně přístupných prostor provozovny z důvodu zjištění, zda provozovna splňuje či nikoli podmínky spojené s užíváním prostor osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není porušením zákona ze strany pracovníka správního orgánu. V případě, že by zjištění na základě takového šetření bylo účastníkem napadeno jako nepravdivé či neúplné, musel by být tento podklad pro rozhodnutí doplněn formálním místním šetřením (ohledáním) dle příslušného ustanovení správního řádu.

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap