Stanovisko ke vstupu pracovníka stavebního úřadu do veřejně přístupných prostor (provozovny)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odbor ÚP“) obdržel žádost o stanovisko k zákonnosti uskutečněného místního šetření ve veřejně přístupných prostorách podnikatelské provozovny (cukrárny) bez předešlého informování účastníka řízení o provedení místního šetření. K popsané situaci v žádosti o stanovisko uvádíme následující:

v rámci probíhajícího správního řízení je správní orgán povinen úplně a přesně zjistit skutečný stav věci, který je podkladem pro rozhodnutí správního orgánu. V rámci tohoto zjišťování není vázán návrhy účastníků řízení a jeho zjišťování se týká všech právně významných skutečností. Skutečný stav věci jako podklad pro rozhodnutí musí být podepřen důkazy a k dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit tento skutečný stav věci a které jsou v souladu se zákonem (§ 34 odst. 1 správního řádu). Ustanovení § 34 odst. 2 správního řádu demonstrativně uvádí, jakých je možné použít důkazů a tyto vyjmenované důkazní prostředky v následujících ustanoveních správního řádu i upravuje. Jedním z důkazů upravených správním řádem je ohledání (§ 38 správního řádu). Tzv. místní ohledání upravené ust. § 38 odst. 3 správního řádu předpokládá účast všech účastníků řízení a toho, kdo je oprávněn předmětem ohledání nakládat. Tomuto důkaznímu prostředku upravenému správním řádem odpovídá místní šetření stavebních úřadů spojených s ústními jednáními, ke kterým se svolávají všichni účastníci řízení a jsou řízena pravidly vztahujícími se k právní úpravě ústního jednání vyplývajícího ze stavebního zákona.

Správní orgán však může použít za předpokladu souladu s právními předpisy i dalších důkazních prostředků - v praxi stavebních úřadů je využívána obhlídka na místě, místní šetření neformální, atd. Důkazní prostředky mohou mít různou právní sílu, formu a postup při dokazování upravuje zákon, ale v případě, že není při jejich pořízení či realizaci porušen zákon, je nutno je jako důkazní prostředky brát a posoudit již s ohledem na povinnost správního orgánu úplně a přesně zjistit skutečný stav věci, tedy naplnit zásadu objektivní (materiální) pravdy dle ust. § 3 odst. 4 správního řádu. Správní orgán je povinen všechny použité důkazy vyhodnotit a v odůvodnění rozhodnutí uvést, jak jednotlivé důkazy samostatně a ve vzájemné souvislosti hodnotil a jaký vliv měly použité důkazy na toto rozhodnutí.

Vstup pracovníka na obhlídku či místní šetření do veřejně přístupných prostor provozovny z důvodu zjištění, zda provozovna splňuje či nikoli podmínky spojené s užíváním prostor osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není porušením zákona ze strany pracovníka správního orgánu. V případě, že by zjištění na základě takového šetření bylo účastníkem napadeno jako nepravdivé či neúplné, musel by být tento podklad pro rozhodnutí doplněn formálním místním šetřením (ohledáním) dle příslušného ustanovení správního řádu.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap