Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

- metodika SZdÚP 2021 pro zpracování nových územních plánů a změn územních plánů obcí Zlínského kraje

- předmětem metodiky SZdÚP 2021 jsou: katalog jevů obsažených v územním plánu, datové modely pro zpracování datové části územního plánu v prostředí GIS, resp. CAD (MicroStation), technologické a topologické předpisy zpracování datové části územních plánů, vzorové výkresy územního plánu (včetně doporučené symboliky prvků), vzorová data pro zpracování v prostředí GIS, resp. CAD (MicroStation) reflektující kompletní obsah katalogu jevů obsažených v územním plánu

- datové modely jsou nastaveny jako zpětně kompatibilní s existujícími daty územních plánů (vzájemně propojené přes ENTITA_IDn><ENTITA_ID v GIS prostředí) a jsou komplexní (obsahující minimální Standard vybraných částí ÚP + "Zlínskou" metodikou určené nezbytné náležitosti územního plánu)

  

související odkazy a dokumenty:

Data (konvertovaná do metodiky SZdÚP 2021) územních plánů obcí Zlínského kraje
Číselník obcí Zlínského kraje (+ vybraných obcí jiných krajů)
Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje

dokumenty ke stažení

.xls katalog jevů ÚP (včetně doporučené symboliky na základě nejlepší praxe dvaceti let sjednocování podoby ÚPD na území Zlínského kraje) 145 kB
.xls převodník ploch s rozdílným způsobem využití mezi metodikami ZdÚP 2012 a SZdÚP 2021 53,5 kB
.pdf vzorový HLAVNÍ VÝKRES 5656,31 kB
.pdf vzorový VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 7910,29 kB
.pdf vzorový VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 6639,09 kB
.pdf vzorový VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 15682,69 kB
.xls datový model GIS SZdÚP 2021 592,5 kB
.zip vzorová data GIS SZdÚP 2021 3666,99 kB
.xls datový model CAD (MicroStation) SZdÚP 2021 215,5 kB
.zip vzorová data CAD (MicroStation) SZdÚP 2021 3314,3 kB
.xls vzor formuláře k odevzdávaným datům územního plánu 36,5 kB
.pdf pro info (bez dalšího hodnocení "kvalit"): metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu v.24.10.2019, z něhož je odvozená metodika Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje 3275,86 kB

 

základní předpoklad: Všechny prvky v územním plánu musí být řešeny plošně (např. existující plocha, plocha pro umístění záměru, ...) >>> prerekvizitou jsou plochy s rozdílným způsobem využití s následným průmětem do souborů fv*.dgn, resp. do třídy prvků up_polygon.shp. Liniová vrstva č.59 v souboru fv_1d.dgn, resp. třída prvků up_line.shp existuje pouze jako pomocná pro lepší vizuální rozlišení prvků. Všechny další plošné prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, ...) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají (kopírují) se z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1. Upozornění: u kontrolního nástroje KaK+ je nastavena "nulová tolerance" přesnosti existence dat (porovnání ploch probíhá na základě jejich výměr s přesností souřadnic jednotlivých bodů příslušných prvků na centimetry, viz. níže), je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob tvorby dat ("kopírováním") používat.

Vybrané technologické podmínky zpracování dat (nad rámec standardních obecně platných podmínek pro vytváření vektorových dat, uvedených např. v dokumentu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů):
- body v obvodových liniích prvků je vhodné udržovat v zaokrouhlení na centimetry (tzn. zobrazené např. v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North do podoby souřadnic X: -######,##0000 a Y: -#######,##0000)
- šrafování plošných prvků v CAD prostředí (MicroStation) smí existovat pouze jako asociativní
- v obvodových liniích prvků by až na výjimky neměly existovat duplicitní body (potenciálně způsobující chybu samoprotínání prvků). Upozornění: v CAD prostředí (MicroStation) vznikají tyto duplicitní body změnou orientace obvodové linie plochy s přiřazeným asociativním vzorováním
- na hranách významově sousedících prvků (např. ploch s rozdílným způsobem využití nebo prvků ÚSES) musí existovat společné vrcholy, tzn. hrany na styku těchto prvků musí být identické

Pozn.: Implementaci výše uvedených technologických zásad  (tj. 99% "začištění" s výjimkou automaticky neopravitelných záležitostí) do datových sad zpracovatelů zajistí na vyžádání Zlínský kraj ještě před zahájením zpracování změny územního plánu (příp. nového územního plánu) nad vstupními daty účinného územního plánu, případně před první kontrolou datové sady předpokládané podoby územního plánu po vydání změny (příp. nového územního plánu), a to v doplňcích kontrolního nástroje KaK+, přičemž platí, že v prostředí MicroStation je u dat určených pro "začištění" doporučené dodržet konvenci pojmenování vrstev výběrem z možností. Zpracovatel posléze používá už takto začištěná data a dodržování zásad se v doplňcích KaK+ i nadále sleduje.

Nad podle výše uvedených zásad vytvořenými/začištěnými vektorovými daty (pozn. "surovými", s přehlédnutím symboliky) územního plánu probíhají kontroly v kontrolním a konverzním nástroji Zlínského kraje KaK+, resp. jeho dalšími doplňky:

1) kontroly "úplnosti" datové sady, "pokrytí" řešeného území a překryvů v rámci vrstev

■ vrstva "hranice řešeného území" musí v datech existovat
■ plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat (v rámci příslušné vrstvy, či skupiny vrstev) mezery mezi plochami, tzn. celé řešené území musí být těmito plochami 100% pokryto
■ s výjimkou kultur (tj. druhů a způsobů využití pozemků) a BPEJ nesmí žádný prvek datové sady přesahovat přes řešené území
■ v rámci jedné vrstvy (např. VPS), či skupiny vrstev (např. prvky ÚSES) nesmí existovat překryvy

2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami

■ plochy VPS musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPO musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy asanací musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
■ plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva; upozornění: v místech "průsečíku" VPS (s předkupním právem) × VPO se kontrola neuplatňuje
■ plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění (pro asanaci)
■ navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není/nebude vymezeno v ÚPD)
■ plochy územních rezerv se nesmějí až na odůvodněné případy (např. územní rezerva z nadřazené dokumentace) překrývat s návrhovými PRZV
■ plochy územních rezerv se nesmějí navzájem překrývat; pokud v naprosto výjimečném případě existuje potřeba vymezení dvou nebo více územních rezerv v jednom místě (např. v kombinaci s územní rezervou z nadřazené dokumentace), situaci je nutno řešit jednou společnou plochou územní rezervy
■ plochy územních rezerv musejí být pokryty příslušnými územními studiemi ("vyhledávacími", prověřujícími možnosti budoucího využití území, ne: "regulačními")
■ biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet na vybraných přírodních PRZV (ZP, LE, LX, NP, WT, WX, ZS, ZU); upozornění: v místech "průsečíku" biokoridoru × VPS se kontrola neuplatňuje
■ navržené přírodní plochy (NP) musejí být pokryty plochami VPO
■ návrhové "zastavitelné" PRZV musejí být překryty zastavitelnou plochou; upozornění: u ploch technické infrastruktury v extravilánu, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého % zastavěnosti vymezovat zastavitelné plochy (což by v následné praxi vedlo mj. i k vyloučení plochy z obvodu KPÚ), se kontrola neuplatňuje a plochy "propadají" do kategorie změn v krajině
■ plochy určené k rozlivu povodně by se neměly překrývat se zastavitelnými plochami, s výjimkou vybraných typů infrastruktury
■ plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými přírodními (ZP, LE, LX, NP, AZ, AX, WT, WX, MN) či stabilizovanými dopravními plochami (DS, DD, DL, DV)
■ plochy určené k rozlivu povodně se musejí nacházet mimo zastavěné území
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavěné území, s výjimkou judikaturou "určených" ploch
■ stabilizované biokoridory se musejí nacházet mimo návrhové PRZV
■ plochy sídelní zeleně se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území, s výjimkou situace přímé návaznosti na zastavěné území mezi návrhovými "zastavitelnými" PRZV
■ stabilizované PRZV se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ návrhové biokoridory se musejí nacházet mimo stabilizované PRZV
■ stabilizovaná biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované PRZV (NP, WT)
■ návrhová biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové PRZV (NP, WT)
■ vybrané stabilizované PRZV (BO, BH, BI, BX, OV, OV.s, OV.p, OV.z, OV.k, OV.v, OV.o, OH, OK, OL, PP, PZ, PX, SC, SM, SV, SX, HX, VT, VD, VS, VZ, VX, ZS) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
■ plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z ploch VPS, VPO nebo asanací
■ plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z ploch VPS nebo návrhových veřejných prostranství
■ plochy s možností vyvlastnění nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy VPS, VPO nebo asanací nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy přírodní (NP) a biokoridory ÚSES se nesmějí až na odůvodněné výjimky (např. trasování biokoridoru přes I. nebo II. zónu CHKO) vzájemně překrývat
■ prvky stabilizovaných PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ stabilizované PRZV se nesmí překrývat s návrhovými PRZV
■ prvky ÚSES se nesmí vzájemně překrývat
■ prvky návrhových PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ plochy kultur (druhů a způsobů využití pozemků) se nesmí vzájemně překrývat
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami přestaveb
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami změn v krajině
■ plochy přestaveb nemohou být překryty plochami změn v krajině
■ plochy a koridory s možností vyvlastnění (pro ÚSES) musejí být pokryty návrhovými prvky ÚSES
■ plochy přestaveb se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území
■ plochy změn v krajině se musejí nacházet mimo zastavěné území
■ v zastavěném území nesmí být navrhovány prvky ÚSES, tzn. mohou zde existovat pouze jako prvky stavové, v případě "náhrady" návrhového prvku optimálně nad stavovou PRZV s číselným identifikátorem

3) kontroly naplnění atributů

každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití (výběrem z katalogu jevů) "na druhé (nebo třetí) úrovni územního plánu" (např. BO, VX, AZ, NP, OV.z, ...), přičemž třetí úroveň (danou řetězci ".s", ".p", ".z", ".k", ".v" nebo ".o") nelze uplatnit pro územní rezervy, a kódy AX a LX nelze použít pro návrhové plochy či územní rezervy
■ každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101, ...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti číselné řady v celém územním plánu obce.
■ každá rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce textový identifikátor R####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zásady jedinečnosti číslování
■ všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
■ prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ...
■ prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení (ve třech možnostech formátu textového atributu: d. m. yyyy, d.m.yyyy nebo dd.mm.yyyy), příklady správného vyplnění: 5. 2. 2021, 5.2.2021 nebo 05.02.2021
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "*", "°" užívané pro jiné účely. Příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis - číselný identifikátor shodný s identifikátorem příslušné návrhové plochy
■ biocentra a biokoridory ÚSES musejí být v CAD prostředí (MicroStation) popsány textovými řetězci NC/NRBCmezera*, NK/NRBKmezera*, RC/RBCmezera*, RK/RBKmezera*, LC/LBCmezera* nebo LK/LBKmezera*, kde * je libovolný další popis/označení; pro GIS prostředí platí obdobný princip popisu prvků ÚSES (obsahu polí Typ a Oznaceni) mimo CADovský separátor "/"
■ vrstvy řešené území a zastavěné území musejí mít uveden 6místný kód obce z RUIAN
■ zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru Z####, P####, K####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zásady jedinečnosti číslování
■ plochy pro zpracování územních studií a plochy pro vydání regulačního plánu musejí mít uvedeno datum zpracování/vydání (požadovaný datový formát dd.mm.yyyy); příklad správného vyplnění: 30.06.2022
■ plochy pro zpracování územních studií, plochy pro zpracování dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu, plochy pro zpracování územní studie a dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu a dohody o parcelaci musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru US*, DO*, RP*, DU*, DR*, kde * je libovolný další popis/označení (v doporučené podobě "odvozené" od čísla/čísel příslušných ploch); příklady vhodného použití atributu: US1, US12_13, DO_2, RP3, DU-44, DR6&20
■ části územního plánu s prvky regulačního plánu musejí být popsány podle vzoru U*, kde * je libovolný další popis/označení ; příklady vhodného použití atributu: U_centralni_cast_obce , U s prvky RP 1
■ plochy a koridory s možností vyvlastnění, plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva, plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva musejí být popsány podle vzoru: VD* (vyvlastnění pro DI), VT* (vyvlastnění pro TI), VK* (vyvlastnění pro protipovodňovou ochranu), VR* (vyvlastnění pro retenční schopnosti území), VU* (vyvlastnění pro ÚSES), VG* (vyvlastnění pro archeologii), VB* (vyvlastnění pro obranu), VA* (vyvlastnění pro asanace), PD* (předkupní právo pro DI), PT* (předkupní právo pro TI), PO* (předkupní právo pro občanskou vybavenost), PP* (předkupní právo pro veřejná prostranství), WD* (vyvlastnění i předkupní právo pro DI) nebo WT* (vyvlastnění i předkupní právo pro TI), kde * je další popis, vycházející z popisu příslušných VPS, VPO, AO, VP
■ další textové atributy (např. POPIS1, Etapizace, ...) a technické předpisy jejich používání jsou uvedeny v dokumentacích aktuálních datových modelů, a tyto atributy existují z důvodu zachování relací s daty územních plánů v předchozích datových modelech, resp. jako nepovinné jsou jen uplatňovanou možností v územních plánech a nejsou vždy předmětem kontrol

4) propojení samostatných "souborů regulativů funkcí/ploch & popisných souborů" s datovou částí

■ soulad výčtu samostatných "souborů regulativů..." (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení) a identifikátorů územních rezerv v grafické/datové části územního plánu

 

Výstupem po výše uvedených kontrolách jsou úplná, technologicky a topologicky čistá data územního plánu, plně kompatibilní se Standardem vybraných částí ÚP, tzn. mj. i připravená pro import do prostředí Národního geoportálu ÚP (kontrolu prostřednictvím ETL nástroje), a současně zajišťující všechny potřeby územně plánovacích činností na území Zlínského kraje.

Celý takto nastavený systém Standardu jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje lze bez jakéhokoliv omezení (tedy např. i s liniovými prvky) využít i při zpracování územně plánovacích dokumentací ostatních krajů České republiky. Zlínský kraj na vyžádání a v případě volných kapacit poskytne metodickou/technologickou podporu (kontroly dat v KaK+ a konverzi (=downgrade) dat do datového modelu Standardu vybraných částí ÚP) jejich zpracovatelům.

 

aktualizováno: 14.9.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap