Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

- testovací režim metodiky SZdÚP 2020, do plného režimu bude spuštěna v okamžiku existence kontrolního a konverzního programu KaK+ (předpoklad cca 1. čtvrtletí 2021)

- datové modely jsou vytvořeny jako hybridní, tzn. zpětně kompatibilní s existujícími daty územních plánů (vzájemně propojené přes ENTITA_ID  >< ENTITA_IDn v GIS prostředí) a komplexní (obsahující minimální Standard vybraných částí ÚP + "Zlínskou" metodikou určené nezbytné náležitosti územního plánu)

- data územních plánů vybraných obcí (konvertovaná do metodiky SZdÚP 2020) k testování: https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html

 

dokumenty ke stažení

.xls katalog jevů ÚP 141 kB
.pdf vzorový HLAVNÍ VÝKRES 1282,88 kB
.pdf vzorový VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 981,15 kB
.pdf vzorový VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 676,82 kB
.pdf vzorový VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 2092,98 kB
.xls datový model GIS SZdÚP 2020 556 kB
.zip vzorová data GIS SZdÚP 2020 3165 kB
.xls datový model CAD (MicroStation) SZdÚP 2020 181 kB
.zip vzorová data CAD (MicroStation) SZdÚP 2020 722,8 kB
.pdf pro info: metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu v.8.10.2019 3194,29 kB

 

 

předpoklad tvorby územního plánu:
Všechny prvky v územním plánu musí být řešeny plošně (např. existující plocha, plocha pro umístění, ...) >>> základem jsou plochy s rozdílným způsobem využití s průmětem do souborů/tříd prvků funkcni_vyuziti*_2020.dgn, resp. up_polygon_feature_2020.shp. Liniová vrstva/třída prvků up_line_feature_2020.shp existuje pouza jako pomocná pro lepší vizuální rozlišení prvků.
Všechny další plošné prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, ...) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají se (kopírují) z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1
upozornění: u kontrolního nástroje KaK+ je nastavena "nulová tolerance" přesnosti existence dat (porovnání ploch probíhá na základě jejich výměr s přesností souřadnic jednotlivých bodů příslušných prvků na centimetry), je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob kopírování používat.

Nad výše uvedenými vektorovými daty územního plánu probíhají kontroly v kontrolním a konverzním nástroji Zlínského kraje KaK+ :

 

1) kontroly "úplnosti" datové sady

■ vrstva "hranice řešeného území" musí v datech povinně existovat
■ plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat otvory v datech, tzn. celé řešené území musí být těmito daty 100% pokryto

 

2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami

■ plochy (plochy s rozdílným způsobem využití /dále jen PRZV/, VPS, VPO, asanace, biokoridory,...) se nesmí v rámci jedné vrstvy (ENTITA_IDn) překrývat
■ plochy VPS musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPO musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy asanací musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
■ plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva; upozornění: v místech "průsečíku" VPS (s předkupním právem) × VPO se kontrola neuplatňuje
■ plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění
■ navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není (nebude) vymezeno v ÚPD)
■ plochy územních rezerv se nesmějí překrývat s návrhovými PRZV
■ biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet na vybraných přírodních PRZV (ZP, LE, LX, NP, WT, WX, ZS, ZU); upozornění: v místech "průsečíku" biokoridoru × VPS se kontrola neuplatňuje
■ navržené přírodní plochy (NP) musejí být pokryty plochami VPO
■ návrhové "zastavitelné" PRZV musejí být překryty zastavitelnou plochou; upozornění: u ploch technické infrastruktury, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého % zastavěnosti vymezovat zastavitelné plochy, se kontrola neuplatňuje
■ plochy určené k rozlivu povodně by se neměly překrývat s návrhovými "zastavitelnými" PRZV, s výjimkou vybraných typů technické infrastruktury
■ plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými přírodními (ZP, LE, LX, NP, AZ, AX, WT, WX, MN) či stabilizovanými dopravními plochami (DS, DD, DL, DV)
■ plochy určené k rozlivu povodně se musejí nacházet mimo zastavěné území
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavěné území, s výjimkou judikaturou "určených" ploch
■ stabilizované biokoridory se musejí nacházet mimo návrhové PRZV
■ plochy sídelní zeleně se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území, s výjimkou situace přímé návaznosti na zastavěné území mezi návrhovými "zastavitelnými" PRZV
■ stabilizované PRZV se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ návrhové biokoridory se musejí nacházet mimo stabilizované PRZV
■ stabilizovaná biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované PRZV (NP, WT)
■ návrhová biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové PRZV (NP, WT)
■ vybrané stabilizované PRZV (BO, BH, BI, BX, OV, OV.s, OV.p, OV.z, OV.k, OV.v, OV.o, OH, OK, OL, PP, PZ, PX, SC, SM, SV, SX, HX, VT, VD, VS, VZ, VX, ZS) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
■ plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z ploch VPS, VPO nebo asanací
■ plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z ploch VPS nebo návrhových veřejných prostranství
■ plochy s možností vyvlastnění nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy VPS, VPO nebo asanací nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy přírodní (NP) a biokoridory (překryvná vrstva) se nesmějí vzájemně překrývat, s výjimkou situací v I. nebo II. zóně CHKO
■ prvky stabilizovaných PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ stabilizované PRZV se nesmí překrývat s návrhovými PRZV
■ prvky ÚSES se nesmí vzájemně překrývat
■ prvky návrhových PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ plochy kultur (druhů a způsobů využití pozemků) se nesmí vzájemně překrývat
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami přestaveb
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami změn v krajině
■ plochy přestaveb nemohou být pokryty plochami změn v krajině

 

3) kontroly naplnění atributů

každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití "na druhé úrovni územního plánu" (např. BO, VX, AZ, NP, ...), přičemž třetí úroveň (danou řetězci ".s", ".p", ".z", ".k", ".v" nebo ".o") nelze uplatnit pro územní rezervy
■ každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101, ...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti číselné řady v celém územním plánu obce.
■ každá rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce textový identifikátor R####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zasády jedinečnosti číslování
■ všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
■ prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ...
■ prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení; příklady správného vyplnění: 1. 3. 2020, 05.06.2021
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "*", "°" užívané pro jiné účely. Příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis - číselný identifikátor shodný s identifikátorem příslušné návrhové plochy - plochy pro zpracování regulačního plánu a plochy pro ověření územní studií: všechny prvky musejí mít vyplněn jedinečný textový popis (název) - v případě použití separátoru (oddělovače) v CAD (MicroStation) datech nesmí před a za tímto separátorem existovat mezera
■ biocentra a biokoridory ÚSES musejí být popsány textovými řetězci NC/NC*, NK/NK*, RC/RC*, RK/RK*, LC/LC* nebo LK/LK*, kde * je libovolný další popis/označení
■ vrstvy řešené území a zastavěné území musejí mít uveden 6místný kód obce z RUIAN
■ zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru Z####, P####, K####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zasády jedinečnosti číslování
■ plochy pro zpracování územních studií a plochy pro vydání regulačního plánu musejí mít uvedeno datum zpracování/vydání
■ plochy pro zpracování územních studií, plochy pro zpracování dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu, plochy pro zpracování územní studie a dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu a dohody o parcelaci musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru US*, DO*, RP*, DU*, DR*, kde * je libovolný další popis/označení
■ části územního plánu s prvky regulačního plánu musejí být popsány podle vzoru U*, kde * je libovolný další popis/označení
■ plochy a koridory s možností vyvlastnění, plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva, plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva musejí být popsány podle vzoru: VD* (vyvlastnění pro DI), VT* (vyvlastnění pro TI), VK* (vyvlastnění pro protipovodňovou ochranu), VR* (vyvlastnění pro retenční schopnosti území), VU* (vyvlastnění pro ÚSES), VG* (vyvlastnění pro archeologii), VB* (vyvlastnění pro obranu), VA* (vyvlastnění pro asanace), PD* (předkupní právo pro DI), PT* (předkupní právo pro TI), PO* (předkupní právo pro občanskou vybavenost), PP* (předkupní právo pro veřejná prostranství), WD* (vyvlastnění i předkupní právo pro DI) nebo WT* (vyvlastnění i předkupní právo pro TI), kde * je další popis, vycházející z popisu příslušných VPS, VPO, AO, VP
■ další textové atributy (např. POPIS1, POPIS2, Etapizace, ...) jsou uvedeny v dokumentacích aktuálních datových modelů a existují z důvodu zachování relací s daty územních plánů v předchozích datových modelech, resp. jako nepovinné jsou jen uplatňovanou možností v územních plánech a nejsou předmětem kontrol

 

4) propojení regulativů s datovou částí

■ soulad výčtu souborů "regulativů" (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových a rezervních ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení)

 

 

Výstupem po výše uvedených kontrolách jsou úplná, technologicky a topologicky čistá data územního plánu, plně kompatibilní se Standardem vybraných částí územního plánu, tzn. mj. i připravená pro import do prostředí Národního geoportálu ÚP (kontrolu prostřednictvím ETL nástroje), a současně zajišťující všechny potřeby územně plánovacích činností na území Zlínského kraje.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap