Správní charakteristika

Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy nebyl ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti.

Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic aj. Hlavním právním předpisem, kterým se řídí postavení a působnost kraje, je zákon č. 129/2000 Sb. o krajích.

Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti.

Jak už název napovídá, samostatnou působnost vykonává kraj tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení příspěvkových organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje.

Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, v tom případě mluvíme o tzv. přenesené působnosti. Kraj je v tomto případě jakousi prodlouženou rukou státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto svou činnost finanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona. Pro představu lze z celé řady dalších činnosti vykonávaných v přenesené působnosti zmínit třeba organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, udělování státního občanství, registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Hlavními orgány Zlínského kraje

jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Politickou reprezentaci kraje tvoří zastupitelstvo v čele s hejtmanem a radou, jež určují směr, kterým se bude kraj po celé volební období ubírat. Krajský úřad pak vše na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady realizuje.

Zastupitelstvo Zlínského kraje

je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na čtyřleté funkční období. Členové volí ze svého středu radu kraje. Zastupitelstvo zasedá minimálně jednou za tři měsíce a jeho jednání jsou veřejná. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Rada Zlínského kraje

je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva, je jí vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje má devět členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Schůze rady jsou neveřejné a konají se zpravidla každých 14 dní.

Hejtman Zlínského kraje

zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení. Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva a rady.

Krajský úřad Zlínského kraje

započal svou činnost k 1. 1. 2001 v návaznosti na volby do krajského zastupitelstva. Krajský úřad je výkonným orgánem kraje. Plní úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady. V přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající z právních předpisů na jednotlivých úsecích veřejné správy (např. doprava, životní prostředí, školství). Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. V jeho čele stojí ředitel, který je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi. K 31. 12. 2019 měl Krajský úřad Zlínského kraje 479 zaměstnanců.

 

aktualizováno: 20.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap