Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti dává podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která zpracovává nebo pořizuje územně plánovací dokumentaci.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější a přitom provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zadání územního plánu obce.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podání se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v paltném znění (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V poslední fázi, tj. proti návrhu územního plánu, je možné odvolání dle poučení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap