Sociální práce

Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, v jim přirozeném prostředí.

Sociální práce hledá způsob, jak člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí optimálně fungovat. Pomáhá v situaci, kdy rodina či jedinec nemůže problém adekvátně řešit svými silami (postrádá určité znalosti, schopnosti, možnosti či sociální kontakty).

Sociální problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení. Odkládání řešení má za následek jejich prohlubování a to nakonec může vést ke ztrátě bydlení, zhoršení zdraví nebo poškození mezilidských vztahů.

 

V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník:

 • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
 • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
 • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
 • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
 • asistuje při nácviku zvládání sociálních praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
 • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod při jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
 • řeší problémy související se ztrátou nebo rizikem ztráty bydlení,
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Sociální práce je zaměřena na práci s :

 • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osobami s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
 • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
 • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • imigranty,
 • rodinami s dětmi.

 

Při řešení situace klienta sociální pracovník spolupracuje s dalšími organizacemi nebo institucemi, jedná se např. o:

 • Úřady práce ČR (krajské pobočky),
 • orgány sociálně-právní ochrany dětí,
 • poskytovatele sociálních služeb,
 • zdravotnická zařízení,
 • školy a školská zařízení,
 • zařízení volnočasového charakteru a další navazující subjekty (rodinná centra aj.),
 • Vězeňskou službu ČR,
 • Probační a mediační službu ČR,
 • Občanské a právní poradny,
 • Městskou policii, atd.

 

Agenda sociální práce v legislativě:

 • § 7, § 63, § 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi),
 • § 92, § 93, § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

V procesu realizace sociální práce na obecních úřadech se nevydává žádné správní rozhodnutí, v dalších činnostech je postupováno v souladu s principy zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (např. v rámci řešení stížností, nečinnosti, mlčenlivosti a dalších institutů).

Postup v případě potřeby pomoci
Působnost pověřeného obecního úřadu
Působnost obecního úřadu s rozšířenou působností
Působnost krajského úřadu

Související dokumenty

.xlsx prehled-socialnich-davek-a-kontaktu-na-instituce 16,52 kB

Kontaktní osoby:

 

 Mgr. Veronika Mlčáková

Tel: 577 043 327

E-mail: veronika.mlcakova@kr-zlinsky.cz

 Mgr. Jana Kolářová

Tel: 577 043 308

E-mail: jana.kolarova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 1.9.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap