Snížení emisí ve Zlíně

Program:

OP Životní prostředí

Prioritní osa:

2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory:

2.1 – Zlepšení kvality ovzduší

Období realizace:

1. 7. 2011 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet:

95 999 990,- Kč

Financování:

Fond soudržnosti: 60 %

Zlínský kraj: 40 %

Stručný obsah:

Obsahem projektu je rekonstrukce výměníkových stanic a parního rozvodu centrálního zdroje tepla na teplovodní systém v areálu Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, včetně rekonstrukce záložního plynového zdroje. Celou soustavu i objekty vlastní Zlínský kraj a pronajímá ho vlastní akciové společnosti Krajská nemocnice T. Bati a.s. Hlavní přívod tepla do nemocnice je z městské teplárny.

Aktivity projektu:

Přípravná fáze:

- Zpracování projektové dokumentace

- Vydání stavebního povolení

- Zpracování žádosti včetně povinných příloh

- Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby

- Výběrové řízení na technický dozor stavebníka (stavební dozor).

Investiční fáze:

- Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru

- Zajištění publicity projektu

- Geodetické zaměření stavby

- Kolaudační rozhodnutí

Všeobecný cíl:

Zlepšení kvality ovzduší – snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v okolí. Omezení zdravotních rizik pro obyvatele Zlínského kraje.

Specifický cíl:

Cílem projektu je snížení imisní zátěže z centrálního systému vytápění Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zajištění spolehlivosti vytápění. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby tepla vyráběného v městské teplárně spalováním hnědého uhlí a následně tedy i ke snížení emisí.

Cílové skupiny:

- Veřejnost

- Zaměstnanci nemocnice

- Pacienti

Aktuální stav:

Na základě žádosti Zlínského kraje schválil Státní fond životního prostředí ČR v srpnu 2011 změnu v osobě žadatele o dotaci formou změny příjemce podpory v registračním listu projektu. Veškerá práva a povinnosti související s realizací projektu a přijetím dotace přešly ze Zlínského kraje na Krajskou nemocnici T. Bati, která začala projekt realizovat ve vlastním investorství.

aktualizováno: 8.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap