Snížení emisí ve Zlíně

Program:

OP Životní prostředí

Prioritní osa:

2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory:

2.1 – Zlepšení kvality ovzduší

Období realizace:

1. 7. 2011 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet:

95 999 990,- Kč

Financování:

Fond soudržnosti: 60 %

Zlínský kraj: 40 %

Stručný obsah:

Obsahem projektu je rekonstrukce výměníkových stanic a parního rozvodu centrálního zdroje tepla na teplovodní systém v areálu Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, včetně rekonstrukce záložního plynového zdroje. Celou soustavu i objekty vlastní Zlínský kraj a pronajímá ho vlastní akciové společnosti Krajská nemocnice T. Bati a.s. Hlavní přívod tepla do nemocnice je z městské teplárny.

Aktivity projektu:

Přípravná fáze:

- Zpracování projektové dokumentace

- Vydání stavebního povolení

- Zpracování žádosti včetně povinných příloh

- Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby

- Výběrové řízení na technický dozor stavebníka (stavební dozor).

Investiční fáze:

- Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru

- Zajištění publicity projektu

- Geodetické zaměření stavby

- Kolaudační rozhodnutí

Všeobecný cíl:

Zlepšení kvality ovzduší – snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v okolí. Omezení zdravotních rizik pro obyvatele Zlínského kraje.

Specifický cíl:

Cílem projektu je snížení imisní zátěže z centrálního systému vytápění Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zajištění spolehlivosti vytápění. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby tepla vyráběného v městské teplárně spalováním hnědého uhlí a následně tedy i ke snížení emisí.

Cílové skupiny:

- Veřejnost

- Zaměstnanci nemocnice

- Pacienti

Aktuální stav:

Na základě žádosti Zlínského kraje schválil Státní fond životního prostředí ČR v srpnu 2011 změnu v osobě žadatele o dotaci formou změny příjemce podpory v registračním listu projektu. Veškerá práva a povinnosti související s realizací projektu a přijetím dotace přešly ze Zlínského kraje na Krajskou nemocnici T. Bati, která začala projekt realizovat ve vlastním investorství.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap