Smart akcelerátor Zlínského kraje II

Registrační číslo žádosti:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Období realizace:

1. 7. 2019 – 31. 12. 2022

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

29 958 931,38 Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85 %, Zlínský kraj - 15 %

Partner projektu:

Technologické inovační centrum s.r.o. (výkonná jednotka)

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji (naplňujících strategické a specifické cíle krajské přílohy Národní RIS3 za Zlínský kraj) a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací a umožnit kvalitní řízení procesu podnikatelského objevování ("entrepreneurial discovery process").

Specifické cíle:

- identifikovat trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hledání vhodných řešení,

- podporovat přípravu strategických projektů podporujících inovace a prohlubujících inteligentní specializaci ve Zlínském kraji,

- posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších aktérů inovačního systému ve Zlínském kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností,

- napomoci zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI v regionu,

- propagovat pozitivní příklady růstu konkurenceschopnosti regionu díky inovacím,

- vzdělávat aktéry inovačního systému v regionu a přenášet do regionu zahraniční zkušenosti v definovaných zájmových oblastech,

- mapovat vývoj inovačního prostředí regionu, výsledky a dopady podpůrných aktivit v oblasti VaVaI a rozvojové problémy / náměty aktérů inovačního systému v regionu,

- aktualizovat/vyhodnocovat krajskou přílohu Národní RIS3 za Zlínský kraj (RIS ZK), včetně přípravy, realizace a vyhodnocování jejích Akčních plánů,

- prohlubovat spolupráci v oblasti podpory inovací s národní úrovní (příslušná ministerstva, Úřad vlády ČR) i dalšími kraji v ČR.

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za ZK. Projekt navazuje na projekt "Smart akcelerátor Zlínského kraje", realizovaný v období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2019.

Aktivity projektu:

 • Řízení projektu

Aktivita Řízení projektu je úzce propojena s Aktivitou Základní tým. Tato aktivita zahrnuje veškeré činnosti související s dotačním řízením projektu, tj. věcné řízení a finanční řízení projektu dle pravidel pro příjemce OP VVV. Odborné řízení projektu ve smyslu zajištění řádné realizace všech aktivit projektu je v kompetenci RIS3 manažera, který tyto činnosti vykonává v rámci Základního týmu. Ze strany kraje je odpovědnost za řízení aktivit projektu na Krajském RIS3 koordinátorovi (také vykonávajícím tyto činnosti v rámci Základního týmu).

 • Základní tým

Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS ZK prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit stabilizaci a postupný rozvoj této výkonné jednotky dle vývoje inovačního prostředí v kraji. Výkonná jednotka bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS ZK, komunikaci v rámci kraje, budování regionálního partnerství, zajištění fungování krajských inovačních platforem, přípravu a koordinaci přípravy strategických intervencí a další relevantní aktivity.

 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí

Cílem aktivity je vzdělávání realizačního týmu a dále posilování kompetencí odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do přípravy nebo realizace strategických intervencí/projektů naplňujících RIS3 strategii v kraji. Jedná se především o členy ŘV RIS, zástupci inovačních platforem, klíčové partnery. Okruhy vzdělávání budou rozděleny na odborné kompetence specifické, odborné kompetence obecné a soft skills.

 • Mapování a analýzy

Cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat intervence nové. Mapování se zaměří na domény specializace kraje, bude vyhodnocovat efekty realizovaných intervencí a zlepšovat kvalitu a účinnost intervencí nových a dále bude mapovat potřeby organizací v kraji. Účelem této aktivity je zajistit mapování a vyhodnocování změn inovačního prostředí ve Zlínském kraji v průběhu realizace projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. Výstupy mapování by měl být zohledněny a využity především při tvorbě a aktualizaci Akčního plánu RIS ZK.

 • Asistence

Aktivita Asistence zajistí koncepční dohled při přípravě projektových záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s RIS ZK a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně byly připraveny k realizaci ze zdrojů identifikovaných jinde (např. místní rozpočty apod.). Cílem aktivity je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 na národní i krajské úrovni a koordinovat přípravu strategických projektových záměrů v kraji v této oblasti.

 •  Pilotní ověření

Cílem aktivity je ověřit, zda intervence/podpůrný nástroj a související nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace intervence/podpůrného nástroje. Pilotní ověření bude na téma "Podnikatelská akademie na středních školách".

 • Marketingová a komunikační strategie kraje

Cílem aktivity je posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje dovnitř i vně daného regionu včetně zahraničí, a to nastavením místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí, aktualizací Marketingové strategie a Komunikačního plánu.

Cílové skupiny projektu:

 • Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
 • Pracovníci výzkumných organizací a VŠ
 • Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 • Studenti VŠ
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Žáci MŠ, ZŠ, SŠ, zájemci o studium na VŠ

Výstupy projektu:

 • Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI, cílová hodnota: 100 osob
 • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících, cílová hodnota: 6 organizací
 • Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru, cílová hodnota: 6 projektových záměrů
 • Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni, cílová hodnota: 13 nových nástrojů podpory VaVaI
 • Počet podpořených spoluprací, cílová hodnota: 9 spoluprací
 • Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 20 osob
 • Počet uspořádaných jednorázových akcí, cílová hodnota: 1 akce

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Martina Mitášová – krajský RIS3 koordinátor, odbor strategického rozvoje kraje, tel: 577 043 424, e-mail: martina.mitasova@kr-zlinsky.cz
 • Mgr. Martina Běťáková- RIS3 manažerka Zlínského kraje, tel: 774 230 256, e-mail: betakova@ticzlin.cz
aktualizováno: 3.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap