Smart akcelerátor Zlínského kraje

Název projektu:

Smart akcelerátor Zlínského kraje

Registrační číslo žádosti:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Období realizace:

1. 1. 2016 – 30. 6. 2019

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

26.908.887,- Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85 %, Zlínský kraj - 15 %

Partner projektu:

Technologické inovační centrum s.r.o. (výkonná jednotka)

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací.

Specifický cíl:

 • identifikovat trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hledání vhodných řešení
 • podporovat přípravu strategických projektů podporujících inovace a prohlubujících inteligentní specializaci ve Zlínském kraji
 • posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších aktérů inovačního systému ve Zlínském kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností
 • napomoci zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI v regionu
 • propagovat pozitivní příklady růstu konkurenceschopnosti regionu díky inovacím
 • vzdělávat aktéry inovačního systému v regionu a přenášet do regionu zahraniční zkušenosti v definovaných zájmových oblastech
 • mapovat vývoj inovačního prostředí regionu, výsledky a dopady podpůrných aktivit v oblasti VaVaI a rozvojové problémy / náměty aktérů inovačního systému v regionu
 • aktualizovat Regionální inovační strategii Zlínského kraje, včetně přípravy, realizace a vyhodnocování jejích Akčních plánů
 • prohlubovat spolupráci v oblasti podpory inovací s národní úrovní (příslušná ministerstva, Úřad vlády ČR) i dalšími kraji v ČR

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Zlínský kraj. Jde o přípravu strategických projektů a realizaci dalších aktivit k naplnění priorit (klíčových oblastí změny) a jejich strategických cílů definovaných v krajské příloze RIS3 strategie. Jedná se o cíle zajištění kvalifikovaných pracovníků pro potřeby VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací), zvýšení počtu inovací ve firmách a zvýšení počtu osob zahajujících vlastních podnikání. Dále budou v rámci realizace projektu také zpřesňovány a podporovány domény specializace Zlínského kraje definované v krajské příloze RIS3 strategie (Inovativní aplikace polymerů, Inovace v konstrukčních činnostech, Inteligentní a úsporné elektronické systémy).

Aktivity projektu:

 • Základní tým

Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS ZK prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit stabilizaci a postupný rozvoj této výkonné jednotky dle vývoje inovačního prostředí v kraji. Výkonná jednotka bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS ZK, komunikaci v rámci kraje, budování regionálního partnerství, zajištění fungování krajských inovačních platforem, přípravu a koordinaci přípravy strategických intervencí a další relevantní aktivity v kraji.

 • Vzdělávání

V této aktivitě budou rozvíjeny kompetence odborných pracovníků výkonné jednotky a kraje, posilovány relevantní kompetence odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do realizace strategických intervencí naplňujících RIS ZK. Zároveň budou také posilovány relevantní kompetence pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy v kraji, kteří se podílejí na přípravě, schvalování a implementaci krajské strategie. Budou zpracovány, realizovány a vyhodnocovány roční vzdělávací plány pro potřeby základního týmu a klíčových partnerů zapojených do implementace RIS ZK.

 • Mapování

Mapování - cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence. Výkonná jednotka bude mapovat vývoj inovačního prostředí a fungování inovačního systému v kraji, na jehož základě bude možné zpřesnit navrhované domény specializace kraje, bude vyhodnocovat efekty realizovaných intervencí a zlepšovat kvalitu a účinnost intervencí nových a dále bude mapovat potřeby organizací v kraji.

 • Propagace

Propagace je nepovinnou aktivitou a bude sloužit k posilování komunikace a marketingu inovačního systému nastavením místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí, přípravou, realizací či aktualizací marketingové strategie a marketingového plánu inovačního systému regionu. Propagaci chce Zlínský kraj využít ke zvýšení povědomí o důležitosti vzdělávání (zejména konkrétních žádaných oborů), výzkumu, vývoje a inovací pro zajištění růstu a konkurenceschopnosti regionu. Bude nastaven model řízení marketingových a komunikačních aktivit (zapojení klíčových hráčů a shoda na modelu a tématech komunikace), realizovány workshopy k definici očekávání vůči cílovým skupinám komunikace, proběhne nalezení a odsouhlasení "ambasadorů" komunikace (klíčové osobnosti), poté příprava marketingové strategie a marketingových plánů.

 • Asistence

Asistence zajistí koncepční dohled při přípravě projektových záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s RIS3 a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. rozpočet kraje). Cílem aktivity je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 na národní i krajské úrovni a koordinovat přípravu strategických záměrů v kraji v této oblasti. Asistence umožní přímou podporu přípravy strategických projektu formou "voucheru", jehož nositelem je veřejný subjekt.

Cílové skupiny projektu:

 • Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
 • Pracovníci výzkumných organizací a VŠ
 • Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 • Studenti VŠ
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Žáci
 • Žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ

Výstupy projektu:

 • Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI, cílová hodnota: 317 osob
 • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících, cílová hodnota: 8 organizace
 • Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru, cílová hodnota: 6 projektových záměrů
 • Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni, cílová hodnota: 37 nových nástrojů podpory VaVaI
 • Počet podpořených spoluprací, cílová hodnota: 10 spoluprací
 • Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 20 osob

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Martina Šenkeříková – krajský RIS3 koordinátor, odbor strategického rozvoje kraje, tel: 577 043 424, e-mail: martina.senkerikova@kr-zlinsky.cz
 • Ing. Andrea Trávníčková – projektový manažer, odbor řízení dotačních titulů, tel: 577 043 825, e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz
 • Mgr. Martina Běťáková- RIS3 manažerka Zlínského kraje, tel: 774 230 256, e-mail: betakova@ticzlin.cz
aktualizováno: 2.9.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap