Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje

Cílem pravidel je stanovení procesu navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do „Seznamu“, provádění periodické kontrolní dokumentace a způsob označování do „Seznamu“ zapsaných nemateriálních statků za ohrožené nebo zaniklé.

Jednotlivé návrhy na zápis statku do seznamu bude od 1. 10. příslušného kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku přijímat Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Předkladateli  návrhů mohou být vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. Tímto způsobem vymezené nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné v následujících oblastech:

  • ústní tradice a vyjádření,
  • interpretační umění,
  • společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události,
  • vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru,
  • dovednosti spojené s tradičními řemesly.

Pro účely těchto „Pravidel“ se bere v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné s právními normami týkajícími se lidských práv, zásadami vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale udržitelného rozvoje.

Nositelem statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, která uchovávají, přetvářejí a předávají statek dalším generacím.

Bližší informace týkající se výzvy budou uvedeny ve „Výzvě k předkládání nominací na zápis do „SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE“ uveřejněné na Úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz v sekci „Kultura“.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva Seznam 2023 701,64 kB
.docx Návrhový list SEZNAM 2023 32,02 kB
.pdf Pravidla - Seznam nemateriálncíh statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje 382,34 kB
.pdf Masopustní mečové tance z Uherskobrodska - Seznam 2021 1266,86 kB
.pdf Výtvarné navrhování a tkaní tapiserií - Seznam 2019 828,5 kB
.pdf Ruční výroba umělých květin vonic a vínků - Seznam 2019 843,38 kB
.pdf Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku - Seznam 2018 1275,67 kB
.pdf Slovácký verbuňk - Seznam 2016 1125,96 kB
.pdf Jízdy králů - Seznam 2016 1575,87 kB
.pdf Valašský odzemek - Seznam 2014 816,87 kB
aktualizováno: 5.10.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky