Sektorové a ostatní koncepční dokumenty

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu a jeho využití ve Zlínském kraji
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 - 2030
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.2.2020. č. usnesení 0777/Z25/20.
Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 27.1.2020, č. usnesení 0083/R03/20, platnost dokumentu do roku 2030.
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Dokument schválen v Regionální stálé konferenci Zlínského kraje  dne 18.12.2019,  č. usnesení 85/RSKZK-KH25/19  a PS Vzdělávání 11.12.2019, č. usnesení 61/PSV14/19.
Regionální inovační strategie Zlínského kraje
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Aktualizované znění dokumentu RIS včetně dvouletého Akčního plánu na období let 2019-20 schváleno Radou Zlínského kraje 27.5.2019, č. usnesení: 0384/R13/19, krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj do roku 2030 (RIS ZK) schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29.6.2020, č. usnesení: 0850/Z27/20.
Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat – Kopanic
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE Dokument schválen Radou Zlínského kraje 5.3.2012, č. usnesení 0187/R07/12, platnost dokumentu do roku 2020.
Aktualizace Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030 
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 6.12.2021, č. usnesení 0964/R30/21 , platnost dokumentu do roku 2030.
Územní energetická koncepce Zlínského kraje
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE/Energetická agentura ZK
Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE: Dokument schválila Rada Zlínského kraje 22.2.2021, č. usnesení 0130/R07/21, platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
 • ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Obecně závazná vyhláška Zlínského kraje č. 1/2016 schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje 24.2.2016, č. usnesení: 0667/Z20/16, platnost vyhlášky a dokumentu do roku 2025.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
 • ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20.10.2004, č. usnesení: 770/Z26/04, platnost dokumentu do roku 2030.
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro období 2014-2022
 • ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 25.8.2014, č. usnesení 0632/R16/14, platnost dokumentu do roku 2022.
Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO)
 • OODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ: Platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Dokumenty z oblasti územního plánování naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-planovani-cl-370.html

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Generel dopravy Zlínského kraje
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 23.8.2021, č. usnesení 0608/R21/21, platnost dokumentu do roku 2030.
Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje ze dne 27.1.2020, č. usnesení 0080/R03/20.
Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 16.12.2015, č. usnesení 0643/Z19/15, platnost dokumentu bez omezení.
Studie obnovy Dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 5.6.2017, č. usnesení 0451/R15/17.
Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje 
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 22.2.2021, č. usnesení 0155/R07/21, platnost dokumentu do roku 2025 s výhledem do roku 2030.
Koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 14.2.2022, usnesení č. 0114/R03/22, platnost dokumentu do roku 2030 s výhledem do roku 2050.
Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 19.8.2019, č. usnesení 0594/R20/19.
Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2022-2030
 • ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 14.2.2022, usnesení č. 0113/R03/22, platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2022 - 2026
 • ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 20.9.2021, č. usnesení 0710/R24/21, platnost dokumentu do roku 2026.
Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2020 – 2024
 • ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen  Radou Zlínského kraje 9.12.2019, č. usnesení 0980/R29/19, platnost dokumentu do roku 2024.
Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2018-2022
 • ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 6.11.2017, č. usnesení 0228/Z09/17, platnost dokumentu do konce roku 2022.
Koncepce politiky v oblasti závislostních chování ve Zlínském kraji na léta 2021-2025
 • ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA: Dokument schválen  Radou Zlínského kraje 24.8.2020, č. usnesení 0586/R20/20, platnost dokumentu do roku 2025.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2015-2024
 • ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 18.5.2015, č. usnesení 0399/R11/15.
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024
 • ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 31.8.2015, č. usnesení 0689/R17/15, platnost dokumentu do roku 2024.
Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji
 • ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 21.9.2016, č. usnesení 0795/Z23/16.
Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025
 • ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 10.12.2018, č. usnesení 1066/R32/18, platnost dokumentu do roku 2025.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Plán pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
 • ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 26.2.2018, č. usnesení: 0131/R06/18.
Zdravotnictví Zlínského kraje 2030
 • ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 12.12.2022, č. usnesení: 0451/Z15/22, platnost dokumentu do roku 2030.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 2.5.2022, usnesení č. 0306/Z11/22, platnost dokumentu do roku 2025.
Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 13.7.2015, č. usnesení 0613/R15/15, platnost dokumentu do roku 2020.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 4.2.2019, č. usnesení 0537/Z18/19, platnost dokumentu do roku 2022.
Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020 – 2022
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 16.12.2019, č. usnesení 0745/Z24/19, platnost dokumentu do roku 2022.
Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Dokument vzala na vědomí Rada Zlínského kraje 30.3.2020, č. usnesení 0250/R08/20.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen Radou Zlínského kraje 27.5.2019, č. usnesení 0416/R13/19, platnost dokumentu do roku 2027.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 10.2.2020, č. usnesení 0784/Z25/20, platnost dokumentu do roku 2024.
Školská inkluzivní koncepce 2020-2021
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválen v Regionální stálé konferenci Zlínského kraje dne 18.12.2019,  č. usnesení 86/RSKZK-KH25/19 a v PS Vzdělávání 11.12.2019, č. usnesení 60/PSV14/19.
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030
 • ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU: Dokument schválila Rada Zlínského kraje 25.1.2021, č. usnesení 0051/R03/21, platnost dokumentu do roku 2030.
 

OSTATNÍ DOKUMENTY A ANALYTICKÉ PODKLADY

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020
 • KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Produktivita práce a úroveň odměňování ve Zlínském kraji
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: Analýza přidané hodnoty a osobních nákladů na mikroekonomické úrovni (TREXIMA Zlín, 2019).
Směrnice pro strategické plánování rozvoje zk_SM_65_02_17
 • Vnitřní norma Krajského úřadu Zlínského kraje.
Prostorová analýza pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území celého Zlínského kraje
 • ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE: zpracovatel EKOTOXA s.r.o., 2020
Případová studie ORP Bystřice pod Hostýnem
aktualizováno: 14.12.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap