Samostatná působnost obcí a kontrola jejího výkonu

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, spravuje obec své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat pouze tehdy, pokud si to vyžaduje ochrana zákona a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem.

Do samostatné působnosti obce patří ty záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce, nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon.

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra ČR.

Působnost Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly nad samostatnou a přenesenou působností obcí, a to v mezích stanovených zákonem o obcích, vykonává Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

Odbor poskytuje metodickou pomoc územním samosprávným celkům, zejména ve věci aplikace zákona o obcích a dále zákona o kontrole a zákona o svobodném přístupu k informacím, zpracovává metodické materiály a odborná stanoviska k vybraným problémům pro potřeby obcí, zpracovává vzory právních předpisů obcí a související komplexní metodiku, zveřejňuje další informace o aktuálním dění souvisejícím s působností odboru.

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická doporučení obcím a další dokumenty naleznete na internetových stránkách http://www.mvcr.cz/odk2/.

aktualizováno: 14.12.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap