Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji

Program:

Integrovaný operační program

Prioritní osa:

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory:

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Období realizace:

1. 7. 2009 – 31. 5. 2015

Celkový rozpočet:

Kč 116.446.000,00

Financování:

Integrovaný operační program: Kč 93.956.000,-

Zlínský kraj: Kč 22.490.000,-

Partneři projektu:

Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Stručný obsah:

Cílem projektu je vytvořit podmínky potřebné k naplnění legislativních požadavků vyplývajících ze zavádění e-Governmentu ve veřejné správě a naplnit příležitosti, které současné informační a komunikační technologie přináší pro samotný kraj a rozvoj celého regionu. Projekt zapadá do celkového konceptu rozvoje e Governmentu v území, kdy vedle krajské infrastruktury vzniknou i technologická centra na ORP pro obce 1. a 2. stupně. Projekt je logickým pokračováním těchto aktivit a navazuje významně na infrastrukturu budovanou centrálními orgány státní správy. Je založen na typových projektech, které zajistí jednotný způsob jeho provedení ve všech krajích.

Aktivity projektu:

Projekt je zaměřen do následujících oblastí, pro každou oblast je zpracována samostatná studie proveditelnosti a každá oblast je řešena samostatným subprojektem:

1. Technologické centrum a krajská komunikační infrastruktura

2. Elektronické spisové služby a upgrade stávající el. spisové služby

3. Digitalizace a ukládání dat

4. Digitální mapa veřejné správy

5. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

6. Datové sklady

Všeobecný cíl:

Modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.

Specifický cíl:

- Vytvořit a udržovat datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb.

- Upravit informační systém kraje tak, aby fungoval efektivně a byl on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry.

- Vytvořit a udržovat zejména SW nástroje digitalizace a ukládání dat a dokumentů na území kraje jako službu Krajského úřadu organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou informační službu.

- Aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, zefektivnit procesy při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě, rozvinout služby správy a pořizování územně analytických podkladů obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro provozování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat. Vybudovat základy komunikační infrastruktury veřejné správy Zlínského kraje, která umožní v cílovém stavu propojení všech ORP a vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje s Krajským úřadem Zlínského kraje.

- Pořídit, či provést upgrade spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pořídit hostovanou elektronickou spisovou službu, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro organizace zřízené a založené krajem.

Výstupy projektu:

- Počet nově plně elektronizovaných agend - 3

- Počet úřadů s provedenou integrací ICT - 1

- Počet úřadů se systémem elektronické spisové služby - 1

- Podíl digitalizovaných dokumentů - 30

- Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy - 1

- Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry - 100

- Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy - 25

Aktuální stav:

Realizace projektu ukončena ke dni 31. 5. 2015.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, tel.: 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

Ing. Petr Zahálka, tel.: 577 043 784, e-mail: petr.zahalka@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.doc Studie_proveditelnosti_souhrn 599 kB
.doc Strategie_egovernmentu_ZK 1256 kB
.doc Strategie eGovernmentu ZK - P1-Analyza-eGov-sluzeb-ve-ZK 651 kB
.xls Strategie eGovernmentu ZK - DOTAZNIKY-ORP 173 kB
.doc 06_Zřízení technolog.centra -SP-a-Technologicke-centrum-ZK 2613,5 kB
.docx 06-zrizeni-technolog-centra---tech-dokumentace-projekt-komuni-unfrastrutkury-zk-hlavni-dokument-1-11 3352,98 kB
.doc 06_Zřízení technolog.centra - SP_infrastruktura 5969,5 kB
.docx 05_Datové sklady - Studie_proveditelnosti_DW_ZK 995,03 kB
.doc 05_Datové sklady - Analyza_regionalniho_dopadu 394 kB
.doc 04_Vnitřní integrace úřadu - SP 4116 kB
.doc 04_Vnitřní integrace úřadu - Analyza_ASVCUAI 378,5 kB
.doc 03_Digitalizace a ukládání dat- Vyber-z-regionalnich-zdroju 474 kB
.doc 03_Digitalizace a ukládání dat- SP 4286 kB
.docx 02_Digi mapa veřejné spr. - SP 1952,11 kB
.doc 01_El.spisová služba - P4 -SLA 142 kB
.doc 01_El.spisová služba - SP 629,5 kB
.doc 01_El.spisová služba - P3 -Vysledky-dotaz.-setreni 153 kB
.doc 01_El.spisová služba - P2 -Hodnotici-kriteria 142 kB
.doc 01_El.spisová služba - P1 -Min-pozadavky-na-hostovanou 140,5 kB
aktualizováno: 9.6.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap