Rozpis rozpočtu přímých vzdělávacích výdajů na rok 2022

Zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nabyl účinnosti dne 19. března 2022.

V souladu s ustanoveními §§ 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 školského zákona Krajský úřad Zlínského kraje v přenesené působnosti rozepisuje finanční prostředky právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí.

Financování soukromého školství vyplývá dále ze zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, a není předmětem tohoto materiálu.

Pedagogická práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách je financována na základě skutečného počtu hodin přímé pedagogické činnosti realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy, a školní družinou v souladu s § 118 školského zákona. Pedagogická práce ve vyšších odborných školách je financována normativně na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu a jednotné normativy pro celou ČR centrálně stanovuje ministerstvo.

Nepedagogická práce v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích je financována normativně kombinací jednotek výkonu ředitelství (právnická osoba), další pracoviště školy a třída mateřské, základní a střední školy, žák konzervatoře a student vyšší odborné školy.

Základní umělecké školy (pedagogická i nepedagogická práce) jsou financovány normativně na žáka, normativy jednotně stanovuje ministerstvo pro všechny kraje.

Rozpis rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu na rok 2022 ze strany MŠMT na jednotlivé školy byl zveřejněn 5. dubna 2022na adrese:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/financni-prostredky-stanovene-ministerstvem-pro-skoly-a-2.

V elektronickém systému pro sběr dat (https://sberdat.uiv.cz/login/) byly „rozpočty“ centrálně stanovované z úrovně MŠMT jednotlivým školám zpřístupněny rovněž 5. dubna 2022.

Nepedagogičtí zaměstnanci školních družin a školská zařízení jsou financováni krajskými normativy v souladu s vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech. Krajskými normativy jsou financovány školní kluby, školní stravování, ubytování žáků a studentů v internátech a domovech mládeže, dětské domovy, krajská pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, střediska volného času a domy dětí a mládeže.

Krajské normativy jsou obsaženy v samostatné příloze. V případě, že je součástí normativu matematická funkce, jsou tyto normativy vyčísleny v další příloze k základním normativům.

Rozpisový proces je dostatečně popsán v přiložených materiálech MŠMT – vyhlášce č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, a ve Směrnici MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, dále jen Směrnice MŠMT.  

Organizace zřizované obcemi při rozpisu rozpočtu komunikují s III. obcemi, organizace zřizované krajem s krajským úřadem.

Sumární rozpis rozpočtu pro organizaci vzniká skládáním normativů za jednotlivé její součásti, za pedagogické a nepedagogické zaměstnance, normativů stanovených MŠMT a krajských normativů.

Pro organizaci jsou závazné ukazatele sumární (ne za její součásti), tzn. NIV CELKEM, PLATY CELKEM, OON CELKEM, LIMIT ZAMĚSTNANCŮ CELKEM.

Součástí závazných ukazatelů dotací na přímé vzdělávací výdaje jsou také prostředky na podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření jsou proplácena na základě údajů vykázaných ve výkazech R43 a R44. Upozorňujeme na skutečnost, že podpůrná opatření personálního charakteru nelze proplácet zpětně, tj. před datem jejich zadání do výkazu R44.

Financování cizinců v roce 2022 probíhá následujícím způsobem:

- mateřské školy mají navýšen PHmax v rozsahu 1 hodiny týdne na každou skupinu pro jazykovou přípravu;

- určené základní školy požádají prostřednictvím III. obce o navýšení normativně přidělených prostředků na výuku českého jazyka;

- je třeba vyčíslit zvýšené náklady na ukrajinské žáky a studenty, které vznikly v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

U dětských domovů v souladu s vyhláškou o krajských normativech, § 8, odst. 3 se neuplatní jednotka výkonu stravovaného (je součástí normativu na dětský domov). Dále jsou u dětských domovů pro hodnoty  Np, No stanoveny opravné koeficienty (§ 4, odst. 3 vyhlášky o krajských normativech):

- pro rodinnou skupinu v dětském domově o velikosti 3 rodinných skupin koeficient 1,159

- pro rodinnou skupinu v dětském domově o velikosti 4 rodinných skupin koeficient 1,3438.

Z důvodu dodržení jednotky výkonu u školních klubů jsme byli nuceni zrušit praxi přepočítávání žáků u pravidelné docházky a pravidelné denní docházky. Je stanoven normativ na zapsaného žáka.

 

Přílohy:

Harmonogram rozpisu pro obecní školy

Harmonogram rozpisu pro krajské školy

Vyhl. č. 310/2018 Sb. v platném znění pro letošní rok

Směrnice MŠMT č. MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

Krajské normativy

Příloha k základním normativům

Finanční rozvaha

 

Rozpis dotací na přímé vzdělávací výdaje pro Zlínský kraj 2022 (za organizace zřizované ÚSC)


 
 

Související dokumenty

.pdf Harmonogram_obecni_skoly 83,53 kB
.pdf Harmonogram_krajske_skoly 67,58 kB
.pdf Vyhl_310_2018 285,32 kB
.docx SMERNICE_MSMT 23,99 kB
.xlsx Krajske_normativy_2022 32,97 kB
.xlsx Priloha_k_zakladnim_normativum 1163,85 kB
.xlsx FINANČNÍ ROZVAHA 22,37 kB
aktualizováno: 10.5.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap