Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad

01. Základní informace k životní situaci:
Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o správním řízení (správní řád), o místní příslušnosti orgánů státní správy lesů prvního stupně. Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Účastník řízení a dotčené orgány státní správy lesů.

         

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

         

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 

05. Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

         

06. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Odůvodněnou žádost.
 

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají. 

08. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých případech do 60 - ti dnů).

         

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni účastníci předmětného řízení.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění. 

         

14. Jaké jsou související předpisy:

         

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti usnesení se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
 

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 

17. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 

18. Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 

19. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.
 

 

 
 

 

aktualizováno: 16.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap