Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o správním řízení (správní řád), o místní příslušnosti orgánů státní správy lesů prvního stupně. Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Účastník řízení a dotčené orgány státní správy lesů.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním žádosti učiněným osobně nebo poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Odůvodněná žádost.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podání se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti usnesení se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap