Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK

 Program:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4.3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:

4.3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Období realizace:

1. 4. 2012 do 31. 3. 2015

Celkový rozpočet:

7 589 004,40 Kč

Financování:

Evropská unie (ESF): 85 %, Státní rozpočet: 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života.

Aktivity projektu společně tvoří logický a kompaktní program usnadňující návrat matkám (případně otcům) z mateřské či rodičovské dovolené, který podporuje jejich soběstačnost, pracovní uplatnění a umožňuje obnovení a prohloubení odborných i nadstavbových znalostí a dovedností. Projekt je zaměřen také na ženy nad 50 let, které jsou v případě organizačních změn v organizacích zpravidla více ohroženy ztrátou zaměstnání a obtížně se uplatňují na trhu práce.

Všeobecný cíl:

Všeobecným cílem projektu je zlepšení přístupu Krajského úřadu ZK k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života.

Specifický cíl:

- definování politiky přátelské k rodině a gendrově příznivé politiky na úřadu a její začlenění do vnitřních řídících dokumentů,

- zohledňování dalších sociálních rolí zaměstnanců/zaměstnankyň - zavedení flexibilních forem organizace práce do systému ŘLZ,

- realizace vzdělávacích a rozvojových akcí umožňujících obnovení a prohloubení odborných i nadstavbových znalostí a dovedností specifických cílových skupin,

- poskytnutí podpory ženám/ mužům na rodičovské dovolené v oblasti služby péče o dítě,

- informování zaměstnanců/zaměstnankyň, širší veřejnosti, zaměstnavatelů o problematice rovných příležitostí.

Cílové skupiny:

- ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce,

 -ženy v předdůchodovém věku,

- zaměstnanci,

- muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

Aktivity projektu:

ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHÉ ŽIOVTA

Aktivita je tvořena definováním politiky rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na Krajském úřadu Zlínského kraje a vytvořením základu této politiky v podobě úpravy vnitřních předpisů a dokumentů. Například budou do vnitřních předpisů zapracovány flexibilní formy organizace práce (homeoffice, zkrácené úvazky, sdílené úvazky), provoz firemní miniškolky a další mechanismy.

PODPORA FLEXIBILNÍCH O FOREM ORGANIZACE PRÁCE

Aktivita spočívá v zavedení flexibilních forem organizace práce, zejména home office (práce z domova) a zkrácených pracovních úvazků vykonávaných na KÚZK ženám/ mužům vracejícím se po mateřské či rodičovské dovolené. Po dobu realizace projektu bude výkon práce alternativními formami umožněn celkem 6 matkám/otcům, které v současné době jsou nebo v dobu realizace projektu budou na mateřské/ rodičovské dovolené. Homeoffice i zkrácené pracovní úvazky vykonávané na úřadu jsou v projektu počítány na částečný úvazek 0,5 (1x na 2 roky, 2x na 1 rok, 3x na 0,5 roku) a jsou pilotním vyzkoušením těchto pracovních forem v prostředí veřejné správy. V případě, že se tento nástroj osvědčí, bude krajský úřad v nastaveném trendu pokračovat i v dalších letech po skončení projektu.

VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ

Aktivita spočívá v organizaci vzdělávacích kurzů pro: ženy/muže na mateřské a rodičovské dovolené, ženy nad 50 let věku, zaměstnance/kyně.

V projektu budou realizovány vzdělávací kurzy pro ženy a muže, kteří jsou v současné době na mateřské a rodičovské dovolené, aby byla zajištěna jejich včasná a postupná příprava na návrat do zaměstnání formou přeškolení, vyškolení, osobního rozvoje (např. IT dovednosti, řešení konfliktů, sebemotivace, apod.). Rozsah vzdělávacích kurzů je 9 školících dnů. Vzdělávacích kurzů se budou moci účastnit další ženy a muži, kteří budou v průběhu realizace projektu postupně odcházet na mat. a rod. dovolenou, doplněni o zájemce z řad zaměstnanců/kyň na KÚZK. V projektu budou organizovány i kurzy zaměřené na problematiku rovných příležitostí v rozsahu 2 školících dnů určené pro zaměstnance na KÚZK i ženy nad 50 let.

Další skupinou vzdělávacích akcí budou kurzy pro ženy nad 50 let, které jsou statisticky více ohroženy případnou ztrátou zaměstnání než muži a jejich další uplatnění na trhu práce bývá značně obtížné. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit pro tuto cílovou skupinu možnost rozšíření znalostí a dovedností tak, aby se ženy v takové situaci dokázaly prosadit a uplatnit. Realizovány budou např. IT kurzy, řešení konfliktů v rozsahu 12 školících dnů a 400 hodin jazykové výuky. Kurzy budou doplněny o zájemce z řad zaměstnanců/kyň na KÚZK.

PODPORA PROVOZU SLUŽEB PÉČE O DĚTI

Aktivita spočívá v provozování služby péče o děti pro děti zaměstnanců na KÚZK. Miniškolka bude zajištěna prostřednictvím partnera projektu a její kapacita bude 10 míst. Miniškolka bude provozována na základě zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Výchovu a péči o děti budou zajišťovat 2 vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. Do miniškolky budou umísťovány jak děti do 3 let, tak děti starší 3let. Projekt pokryje provozní, technické náklady, vybavení a náklady na výchovu dětí. Nezahrnuje náklady na stravu, kterou budou hradit rodiče. Miniškolka bude určena pouze pro děti zaměstnanců KÚZK.

V prvních 3 měsících realizace projektu budou rekonstruovány prostory pro miniškolku, bude pořízeno zařízení, vybavení, nábytek, které budou splňovat hygienické požadavky na prostory dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. Po zbylou dobu realizace projektu bude zajištěn provoz miniškolky.

ODBORNÁ KONFERENCE SLAĎOVÁNÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V ORGANIZACÍCH

Aktivitou projektu je realizace odborné konference, prostřednictvím které bude širší veřejnost, zaměstnavatelé i zaměstnanci informováni o problematice rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života a výsledcích projektu. Konferencí bude provázet moderátor, který zajistí hladký průběh konference, dodá odborný komentář k tématu a provede účastníky jednotlivými příspěvky. Na konferenci vystoupí zástupci žadatele a partnerů s představením projektu, jeho aktivit, cílů a dosavadních výsledků. S příspěvky dále vystoupí řečníci z řad organizací, které uplatňují rovné příležitosti, případně realizují zajímavé projekty s touto tématikou. Součástí konference bude společná diskuse účastníků a prezentujících a sdílení best practice z oblasti rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života.

Prezentace a další materiály z konference budou zveřejněny na webových stránkách projektu, aby byly informace přenosné i na další osoby a zaměstnavatele. Konference bude jednodenní.

Veřejné zakázky:

Veřejné zakázky UKONČENÉ
Název VZ: Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců
Číslo: VZ/2012/6/200/4
Vyhlášeno 20. 6. 2012
Datum ukončení přijímání nabídek: 6. 8. 2012 v 10.30 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek.

Název VZ: Dodávka propagačních předmětů a materiálů
Vyhlášeno: 7. 8. 2012
Datum ukončení přijímání nabídek: 27. 8. 2012 v 10.00 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Název VZ: Vzdělávání specifických skupin zaměstnanců - jazykové vzdělávání pro ženy nad 50 let věku
Číslo: VZ/2012/6/200/10
Vyhlášeno 9. 11. 2012
Datum ukončení přijímání nabídek: 30. 11. 2012 v 10.00 hod.
Byla ukončena lhůta pro předložení nabídek k veřejné zakázce.

Aktuální stav:

Dne 1. 8. 2012 byl ve spolupráci s partnerem projektu Rodinné centrum Kamarád – Nenuda o.s. zahájen provoz Centra pro hlídání a vzdělávání dětí.
Dne 21. 11. 2012 bylo zahájeno vzdělávání specifických skupin zaměstnanců v rámci projektu.
Dne 16. 1. 2013 proběhla odborná konference Slaďování soukromého a pracovního života v organizacích. Prezentace a program konference viz níže.

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Stýblová, manažerka projektu, tel.: 577 043 793, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

 

Dokumenty ke stažení

.zip Odborná konference - prezentace 17021,29 kB
aktualizováno: 11.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap