Řízení o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Podmínkou pro vydání pověření je (§ 49 odst. 2 zákona SPOD)
 1. podání písemné žádosti;
 2. prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, předložením dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností (prokázání odborné způsobilosti a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče a osoby, které vykonávají sociálně-právní ochranu pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí dle zákona SPOD);
 3. bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat;
 4. zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby;
 5. vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem;
 6. potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany;
 7. předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.
 
Žádost o vydání pověření musí obsahovat (§ 49 odst. 4 zákona SPOD)
 
u právnické osoby:
 • název
 • sídlo nebo sídlo organizační složky
 • identifikační číslo
 • doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku
 • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby;
u fyzické osoby:
 • jméno, příjmení;
 • místo trvalého pobytu nebo bydliště;
 • rodné číslo;
 • rozsah poskytování sociálně-právní ochrany (podrobně rozepsat činnost, na kterou se žádá vydání pověření, lze i formou přílohy k žádosti);
 • místo výkonu sociálně-právní ochrany;
 • jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat;
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů všech osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, ne starší 3 měsíců (a obdobného rejstříku států, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce).
 
Tiskopis žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je k dispozici na internetových stránkách Krajského úřadu Zlínského kraje (viz dokument „Formulář žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí“) a rovněž na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.
 
Žádost o vydání pověření je třeba zaslat krajskému úřadu, popř. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Příslušnostse určuje podle místa sídla právnické osoby nebo podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která o pověření žádá.
Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností než má trvalý pobyt nebo sídlo, vyžádá si krajský úřad také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
 
Krajský úřad, popř. obecní úřad obce s rozšířenou působností po přijetí žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí prověří splnění podmínek pro udělení pověření a poté vyhotoví správní rozhodnutí.
 
Pokud žádost neobsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem, je žadatel v přiměřené lhůtě vyzván k odstranění překážky podání a řízení je přerušeno do doby, než bude nedostatek podání odstraněn, tj. patřičné doklady zaslány.
 
Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem. Krajský úřad nebo komise rozhoduje také o rozšíření nebo změně pověření k poskytování sociálně-právní ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření. O vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání sociálně-právní ochrany se postupuje obdobně.
 
Proti tomuto rozhodnutí má žadatel možnost podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí a proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností krajský úřad.
 
Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, vede evidenci pověřených osob a oznamuje Ministerstvu práce a sociálních věcí subjekty, kterým bylo pověření uděleno nebo odejmuto. Toto oznámení musí provést do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí vede centrální evidenci pověřených osob. Přehled všech pověřených subjektů je k dispozicina internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz. Přehled subjektů, jimž vydal pověření Krajský úřad Zlínského kraje, je k dispozici na internetových stránkách Krajského úřadu Zlínského kraje (viz dokument Přehled osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji).
 
 
 
Pověřená osoba je po vydání pověření povinna:
 • uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany, pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba sociálně-právní ochranu poskytuje;
 • pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu sociálně-právní ochrany, který pověření vydal;
 • do 15 dnů oznamovat změny ve skutečnostech rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření;
 • poskytnout potřebné podklady a umožnit vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává;
 • vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření;
 • vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření;
 • oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.
 
Odnětí pověření
 
Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn kontrolovat výkonsociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami a pověřená osoba je povinna při kontrolespolupracovat. O provedené kontrole je sepsán protokol. Oprávnění kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany má i krajský úřad, v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany. Tento krajský úřad je povinen skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.
 
Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, rozhodne o odnětí pověření, jestliže pověřená osoba (§ 50 zákona SPOD)
 1. požádá o zrušení pověření;
 2. pokud byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59 až 59k zákona SPOD v případě, že jde o zvlášť závažné porušení povinnosti:
  vykonává činnosti sociálně-právní ochrany bez pověření (pokuta ve výši až 50 000,- Kč)
  překročí rozsah SPOD stanovený v pověření nebo SPOD vykonává v rozporu s podmínkami danými zákonem (pokuta až 200 000,- Kč)
  poruší práva dětí žijících v zařízení SPO (pokuta až 200 000,- Kč)
  závažně nebo soustavně porušuje hygienické a epidemiologické předpisy (pokuta do
  50 000,- Kč)
  nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí SPOD nebo pro účely rozhodování o vydání pověření (pokuta do 50 000,- Kč)
  neoznámí bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností děti, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana (děti uvedené v § 6 zákona SPOD)
 3. nevykonává činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí;
 4. pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 roku od tohoto oznámení nezačala znovu činnost, na níž jí bylo vydáno pověření, vykonávat, nebo;
 5. pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin.
 
Bylo-li pověření odňato dle bodu 2) až 5), může fyzická nebo právnická osoba znovu požádat o vydání pověření až po dvou letech ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí pověření nabylo právní moci.
 
Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření odňal, je povinen zajistit péči o děti, kterým pověřená osoba poskytovala sociálně-právní ochranu, pokud není zajištěna jiným způsobem.
aktualizováno: 26.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap