Revitalizace Baťova mrakodrapu

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

23. 6. 2016 – 31. 8. 2019

Celkový rozpočet:

83 070 380,29 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

78 275 226,58 Kč

Financování - na projekt je poskytována finanční podpora z EU:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 66 533 942,59 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 3 913 761,33 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  7 827 522,66 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Projekt odstraňuje stávající nevyhovující stav v jednotlivých dílčích částech Baťova mrakodrapu, a to z pohledu technického, bezpečnostního, funkčního a estetického. Z pohledu jednotlivých částí projektu lze uvedené shrnout následovně:

1. Obnova páternosteru

Páternoster je dlouhodobě mimo provoz, jeho funkčnost již nelze řešit lokálními zásahy a je nutné provést generální obnovu tohoto zařízení k zajištění bezvadného technického stavu všech funkčních součástí a zvýšení estetické úrovně veškerých pohledových ploch kabin, šachty a nástupních míst.

2. Obnova teracových podlah ve 3. NP

Současný stav vykazuje mnohačetné praskliny v teracové vrstvě, na mnoha místech jsou uvolněné dilatační mosazné lišty z důvodu oddělení teracové vrstvy podlahy od podkladních vrstev.

Snahou je odstranění těchto nedostatků pro zajištění bezpečného provozu a přiblížení se k pohledovému charakteru a kvalitě původní podlahy.

3. Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí

Původní stav rozvodny nízkého napětí ve 21. budově již neumožňoval bezpečný provoz výtahů v nouzovém režimu (především z hlediska protipožárního zabezpečení), ani další rozšíření stávajících serveroven (stav rozvodny nízkého napětí byl kapacitně plně obsazen).

Rekonstrukce zajistí zkvalitnění požárně bezpečnostního řešení celého objektu a umožní modernizovat výtahy a naplnit nově uplatňované normy. Do budoucna se vytvoří dostatečná prostorová kapacita, bez níž by nebylo možné památku provozně rozvíjet.

4. Modernizace výtahů

Stávající výtahy ve 21. budově, které byly instalovány v roce 2004, vykazují značnou poruchovost, což sebou nese vysoké náklady na opravy.

Dojde k výměně kabin, pohonu a systému ovládání, čímž se zvýší efektivita provozu a přepravní kapacita.

5. Stavební úpravy vstupu do budovy

Stávající hlavní vstup do budovy je beze změn od doby rekonstrukce budovy v roce 2004, kdy provozní, funkční a bezpečnostní hlediska dnešní doby vyžadují nutné úpravy.

Bude vybudován systém řízeného vstupu pomocí turniketů pro případné mimořádné situace, vznikne nová recepce v blízkosti vstupu pro poskytování informací a návštěvníky budovy, budou osazeny vzduchotechnické dveřní clony a dveřní elektropohony zajišťující naplnění hygienických a bezpečnostních předpisů, současně budou upraveny vstupní dveřní stěny východ a západ a okna sever a západ, vstup bude napojen na systémy elektronické komunikace, EZS a EPS, a centralizace vč. monitoringu na velínu budovy.

6. Expozice v 21. budově

Stávající expozice vyžadují v mnoha svých částech provedení obnovy (z důvodu opotřebení nebo zastaralosti použitých materiálů).

Smyslem je celková obnova a doplnění stávajících expozic ve 2. etáži, Baťově výtahu a 8. etáži, a jejich rozšíření na vyhlídkovou terasu v 16. etáži.

Aktivity projektu:

Za hlavní aktivity projektu jsou považovány stavební práce a dodávky (dle jednotlivých dílčích částí projektu):

1. Obnova páternosteru

2. Obnova teracových podlah ve 3. NP

3. Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí

4. Modernizace výtahů

5. Stavební úpravy vstupu do budovy

6. Expozice v 21. budově

Za vedlejší aktivity projektu jsou následně považovány všechny další aktivity, které souvisí s realizací projektu:

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Podkladové studie
 • Projektová žádost
 • Projektové dokumentace vč. inženýrských činností
 • Organizace výběrových a zadávacích řízení
 • Technický dozor investora, BOZP
 • Publicita projektu

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je revitalizace Baťova mrakodrapu, vytvoření podmínek pro obnovu a rozšíření stávajících expozic, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví prostřednictvím stavebních úprav objektu a ve výsledku zefektivnění prezentace této kulturní památky ve městě Zlín.

Realizací předkládaného projektu bude naplněn specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílové skupiny:

Návštěvníci a Občané

Aktuální stav:

Projekt je fyzicky dokončen, v průběhu září bude provedeno finanční a administrativní ukončení.

V rámci projektu byly zrealizovány a dodány všechny části dle schválené žádosti.

V prvním roce udržitelnosti bude probíhat sledování návštěvnosti budovy pro zajištění indikátoru zvýšení návštěvnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Václavíková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 22.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap