Reklamní zařízení

ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ  

01. Pojmenování (název) životní situace
Povolení reklamního zařízení na tělese komunikace (zvláštní užívání) nebo v silničním ochranném pásmu.

02. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání spočívající v zřízení a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li umístění a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky: a) nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními, b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci, c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení a d) reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastaveném území obce podle § 30 odst. 3 zák.č.13/1997 Sb. ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku. (definice souvisle zastavěného území je v bodě 16)

Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení. Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy. Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje předchozí podmínky a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zřizovatel a provozovatel reklamního zařízení.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí. Souhlas vlastníka (správce) pozemní komunikace, souhlas příslušného orgánu Policie České republiky, souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Krajské úřady
Ministerstvo dopravy
Obecní úřad s rozšířenou působností
Obce s pověřeným obecním úřadem

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas: vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace, Policie České republiky, vlastníka dotčené nemovitosti.  

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Je možno využít tiskopisu žádosti, který je ke stažení níže nebo také v odkazu TISKOPISY ŽÁDOSTÍ KE STAŽENÍ.

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníkem řízení o povolení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, vlastník dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno, dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie).

13. Jaké další činnosti jsou po vás, jako žadateli požadovány
Podmínky stanovené v povolení musí trvat po celou dobu platnosti povolení. Je povinností zánik některé z podmínek oznámit do 30 dnů příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení odejme.

14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

§ 30 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určuje souvisle zastavěné území obce pro účely určení silničního ochranného pásma: a) na území je postaveno 5 a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí, b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území. Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení ke zřizování a provozování reklamních zařízení, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení, lze udělit povolení na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.

Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu, anebo nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou (právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou) je přestupkem (správním deliktem), za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Fyzická osoba (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) se dopustí přestupku (správního deliktu) tím, že zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, za což lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Vlastník nemovitosti v silním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno. Fyzická (právnická) osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku (správního deliktu) tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva dopravy, stránky krajského úřadu či obecních úřadů s rozšířenou působností.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
15.2.2015

24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
15.2.2015

25. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

26. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz )tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

aktualizováno: 23.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap