Regulace reklamy

Obec může v přenesené působnosti nařízením obce zakázat některé druhy reklamy nařízením vydaným radou obce, nebo v malých obcích bez rady vydaným zastupitelstvem obce. Obec může na svém území

 • zakázat reklamu, která je šířená na veřejně přístupných místech

 • mimo provozovnu

 • jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle stavebního zákona.

V případě, že se obec rozhodne reklamu regulovat, musí v nařízení stanovit

  1. veřejně přístupná místa, na nichž je zakázána reklama, která je mimo provozovnu šířená na veřejně přístupných místech jinými způsoby než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení,

  2. dobu, v níž je taková reklama zakázána,

  3. druhy komunikačních médií, kterými nesmí být tato reklama šířena,

  4. akce, na něž se zákaz šíření reklamy nevztahuje.

Obec není oprávněna tímto nařízením v přenesené působnosti stanovit

  • Zákazy uvedené reklamy na veřejně přístupných místech, která nejsou veřejným prostranstvím a která nejsou v majetku obce, protože do samostatné působnosti obce nepatří to, co je předmětem práva soukromého.

  • Zákazy reklamy stanovené zákonem o reklamě, protože do samostatné působnosti obce nepatří to, co patří do pravomoci zákonodárného orgánu.

  • Záležitosti, které patří do působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona.

  • Záležitosti, které zákon svěřil do pravomoci zastupitelstva obce.

  • Zastupitelstvo obce může obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti stanovit své požadavky pro umísťování zařízení ve svém územním obvodu z hlediska místních podmínek.

  • Zastupitelstvo obce může stanovit obecně závaznou vyhláškou zákaz promítání světelných reklam na oblohu.

  • Ostatní záležitosti upravené zákonem, protože do samostatné působnosti obce nepatří stanovit, konkretizovat nebo měnit to, co stanovil zákonodárný orgán.

  • Ostatní záležitosti, k nimž obec není zákonem zmocněna, protože do výkonu přenesené působnosti patří pouze to, co stanoví zákon. Obec vykonává to, co jí stanoví zákon a nemůže zakázat nic, k čemu není zákonem zmocněna. Co není zákonem zakázáno, je občanům dovoleno. Např. výjimky ze zákazu šíření nesmí dopadat na propagaci, která nenaplňuje zákonnou definici pojmu reklama (tzn. propagaci akcí, jejichž cílem není podpora podnikatelské činnosti).

  • Výjimky z nařízení nesmí porušit zásadu rovnosti – tzn. výjimky ze zákazu šíření reklamy dopadající pouze na akce pořádané nebo spolupořádané obcí, tedy založené výlučně na osobě (spolu)pořadatele, představují zásah do práva na svobodu projevu a práva na informace porušující princip rovnosti a jsou tudíž nepřípustné.

 

dokumenty ke stažení

.docx Vzor regulace reklamy 19,45 kB
aktualizováno: 23.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap