Regulace parkování

I. Stání motorových vozidel na místních komunikacích
(§ 23 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

• přenesená působnost
• forma = nařízení
• forma úhrady za užívání místní komunikace = cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy
• doba určitá

II. Vyhrazení trvalého parkovacího místa
(§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

• samostatná působnost
• forma = obecně závazná vyhláška
• forma úhrady = místní poplatek
• časově neomezené užívání veřejného prostranství jedním poplatníkem

III. Vyhrazené parkování
(§ 25 odst. 6 písmeno c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

• přenesená působnost
• forma = správní rozhodnutí
• forma úhrady = správní poplatek
• časově omezené užívání místní komunikace

Závěr:
Místní komunikace smí užívat každý bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud zákon o pozemních komunikacích nebo zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje obecné a zvláštní užívání komunikací. Mezi zvláštní užívání komunikace patří mimo jiné i užití místní komunikace a silničního pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování.

Trvalé parkovací místo nelze zaměňovat s možností zaparkovat vozidlo na dobu určitou s parkovacím automatem. Vyhrazené parkování je výjimkou z obecného užívání a podléhá speciální právní úpravě zákona o místních poplatcích. Vyhrazení trvalého parkovacího místa spočívá v tom, že dané místo je osazeno příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou, na které je uvedena identifikace poplatníka nebo vozidla.

Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace formou zřízení vyhrazeného parkování se vydává právnické nebo fyzické osobě na základě její písemné žádosti formou rozhodnutí silničního správního úřadu. Za užití komunikace s jiným účelům, než ke kterým jsou komunika-ce určeny, je za udělené povolení nutno zaplatit silničnímu správnímu úřadu správní poplatek. Podle § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích působnost silničního správního úřadu vykonávají v zákonem stanoveném rozsahu obce, a to v přenesené působnosti. Toto povolení vydávané obecním úřadem ve správním řízení nelze nahrazovat vydáním parkovací karty.

V případě, že by obec vyhradila trvalé parkovací místo v úseku, ve kterém lze podle nařízení obce místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke státní vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, bylo by nutné prostor pro trvalé parkovací místo označit svislým a vodorovným dopravním značením a tím jej z úseku určeného ke státní vozidel za cenu sjednanou vyloučit.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap