Regulace parkování

Stání silničních motorových vozidel

Metodika k zákonnému zmocnění podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

 „(1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k a) stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, b) odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k provedení celního řízení, c) stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem; v nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. (3) V nařízení obec může vymezit oblasti obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c).

(4) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování. V nařízení obce stanoví obec druhy a kategorie silničních vozidel, časové vymezení a činnosti, které jsou předmětem omezení.“

Komentář k zákonnému zmocnění Místní komunikace smí užívat každý bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud zákon o pozemních komunikacích nebo zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích – obecné užívání). Výjimkami z bezplatného užívání je možnost obce v nařízení vymezit oblasti:

 1. kde lze místní komunikace užít jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k jedné z taxativně určených činností uvedených v § 23 odstavci 1 písm. a) až c).

 2. ve kterých nelze místní komunikace místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k činnostem taxativně uvedeným v § 23 odstavci 1 písm. a) až c).

  Těmito taxativně určenými činnostmi jsou – a) stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, b) odstavení nákladního vozidla na dobu potřebnou k provedení celního řízení a c) zavádění tzv. parkovacích zón (stání silničního motorového vozidla provozovaného osobou za účelem podnikání, v oblasti kde má sídlo či provozovnu nebo fyzickou osobou, která má ve vymezené oblasti trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost).

  Uvedená možnost vydat uvedená nařízení je umožněna pouze za splnění následujících předpokladů:

 • účelem nařízení je organizování dopravy v obci či městě. Je nepřípustné, aby bylo vydáno nařízení o placeném parkování za účelem pouze zvýšit příjmy obecního rozpočtu bez nutnosti organizovat dopravu.

 • nařízení musí být proporcionální - mají být vymezeny oblasti, ve kterých je nutné organizovat dopravu. Není tedy možné, aby se nařízení vztahovalo na celé území obce, protože by to bylo v rozporu s požadavkem proporcionality.

 • nařízení upravuje užívání pouze místních komunikací a jejích úseků, nikoliv dalších kategorií pozemních komunikací (dálnice, silnice, účelové komunikace)

 • cena za užití místní komunikace má být v souladu s cenovými předpisy – při určení výše ceny nesmí být zneužito výhodnějšího hospodářského postavení k nepřiměřenému majetkovému prospěchu (§2 zákona o cenách)

 • nařízením nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

 • nařízení nesmí ohrozit veřejný zájem

 • v nařízení musí být způsob placení sjednané ceny (např. zaplacením parkovacího lístku v zařízení pro placení ceny)

 • v nařízení musí být způsob prokazování zaplacení sjednané ceny (např. umístěním parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla)

Cena za toto užití místní komunikace je cenou zásadně smluvní a sjednává se výlučně dohodou mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem. Vzhledem k tomu, že cenu lze v daném případě pouze sjednat (a nikoliv stanovit formou právního předpisu), doporučujeme, aby rada obce svým usnesením schválila “Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích”. Tento ceník nemůže být ani přílohou k nařízení obce. Tím, že je užita (nařízením přesně vymezená) předmětná místní komunikace ke stání silničního motorového vozidla, dochází ze strany jeho držitele k faktickému akceptování ceny stanovené příslušným ceníkem. Rada obce by se měla při tvorbě ceníku řídit § 2 zákona o cenách - V souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel služby povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně poskytované služby formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních – místní komunikace nebo jejich určené úseky pro účely stání motorových vozidel musí být označeny příslušnou dopravní značkou.

Nařízení regulující užití místní komunikace či jejího určeného úseku za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin je nutno odlišit od vyhrazeného parkování podle § 25 odst. 6 písmeno c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazené parkování je zvláštním způsobem užívání komunikace. Vyhrazení parkování se děje na základě správního rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. Jedná se o individuální správní akt ve vztahu ke konkrétnímu subjektu, resp. pro konkrétní vozidlo a ostatní účastníci silničního provozu na tomto místě parkovat nemohou. Na zřízení vyhrazeného parkování není právní nárok. Rozhodnutí vydává silniční správní úřad na časově omezenou dobu pouze se souhlasem vlastníka komunikace. Za provedení správního řízení se platí správní poplatek.  Vyhrazení trvalého parkovacího místa spočívá v tom, že dané místo je osazeno příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou, na které je uvedena identifikace poplatníka nebo vozidla.

V případě, že obec má zřízena vyhrazená parkování, může obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti zavést poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem se může stát pouze osoba, která má zřízeno vyhrazené parkovací místo podle§ 25 odst. 6 písmeno c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na základě povolení příslušného silničního správního úřadu, a to na území obce, která zavedla obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.   V případě, že by obec vyhradila trvalé parkovací místo v úseku, ve kterém lze podle nařízení obce místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke státní vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, bylo by nutné prostor pro trvalé parkovací místo označit svislým a vodorovným dopravním značením a tím jej z úseku určeného ke státní vozidel za cenu sjednanou vyloučit.

K odst. 4

Jedná se o nařízení, kterým obce mohou ovlivnit pohyb zásobovacích vozidel na svém území. Oproti výše uvedeným nařízením, které se vztahovaly pouze na místní komunikace, toto nařízení se vztahuje i na průjezdním úseky silnic. Obce by měly důsledně zvažovat, zda je takové nařízení nezbytné. Opět je možné přijmout nařízení pouze pro účely organizování dopravy – např. aby nedošlo k omezení plynulosti provozu v dopravní špičce, aby nedošlo k ohrožení chodců v době jejich zvýšeného pohybu.

V nařízení musí být uvedeny:

- druhy a kategorie silničních vozidel, kterých se omezení týká,

- časové vymezení (ať již pozitivní – „zásobování je povoleno od 6 do 9“ či negativní – zásobování není povoleno mezi 7 a 9“)

- činnosti, kterých se omezení týká.

Jakékoliv výjimky z tohoto zákazu či omezení, musí být obecné, nediskriminační.

Judikatura související se zákonným zmocněním Nařízení hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. (dále je „nařízení“) bylo podrobeno posuzování Pléna Ústavního soudu dne 18. listopadu 2010, čj. Pl. ÚS 14/08. Skupina 41 poslanců Poslanecké sněmovny se domáhala zrušení tohoto nařízení. Navrhovatelé měli za to, že nařízení je v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh na zrušení nařízení byl odmítnut. Při posouzení normativního charakteru napadeného nařízení dospěl Ústavní soud k závěru, že v materiálním smyslu se jedná o opatření obecné povahy. Nařízení tedy splňuje definiční znaky opatření obecné povahy a z hlediska účelu právní úpravy (organizování dopravy) je primárně předmětem správního, nikoli ústavního práva. Z tohoto důvodu rozhodlo Plénum Ústavního soudu o odmítnutí návrhu, neboť k jeho projednání není Ústavní soud příslušný. Nepřímo se vztahuje k zákonnému zmocnění např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005, čj. 6 As 65/2004-59 (nařízení města Liberce č. 7/2003 - stání bez parkovací karty na místní komunikaci).

 

 

dokumenty ke stažení

.docx Vzor placené stání 17,9 kB
aktualizováno: 23.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap