Registrace kandidátních listin

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

.pdf Rozhodnutí 675,08 kB

Informace k podávání kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním kraji Zlínském je možno podat nejpozději do úterý 15. srpna 2017 do 16:00 hodin Krajskému úřadu Zlínského kraje, Oddělení organizačnímu odboru Kancelář hejtmana, ve 14. etáži, v kancelářích č. 1433, 1434, 1435 v době úředních hodin:

Pondělí, středa 8:00 hodin — 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek 8:00 hodin — 15:00 hodin
Pátek 8:00 hodin — 13:00 hodin

Zmocněnec může doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí, a to do 21.08.2017 16:00 hodin na krajském úřadě.

Věk kandidáta na kandidátní listině bude uveden ke dni podání kandidátní listiny. Na kandidátní listině má být u jednotlivých kandidátů mimo jiné uvedena obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, neuvádí se úplná adresa (ulice, místní část obce, číslo popisné, číslo orientační). Na vlastnoručně podepsaném prohlášení kandidáta má být uvedeno místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa - ulice, /místní část/, číslo popisné /číslo orientační/, obec). Místem trvalého pobytu se rozumí úplná adresa pobytu občana v České republice.

Ve Zlínském kraji na kandidátní listině může být uvedeno maximálně 22 kandidátů.

Náležitosti kandidátní listiny

Zákon č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, který nabyl účinnosti dnem 13. dubna 2017, nahradil údaj o rodném čísle v prohlášení kandidáta, které je přílohou kandidátní listiny, údajem o datu narození. V návaznosti na výše uvedené se do náležitostí kandidátní listiny doplňuje údaj o pohlaví kandidátů.

Ke dni 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony, který kromě jiného navýšil u voleb do Poslanecké sněmovny politickým stranám, politickým hnutím a koalicím příspěvek na volební náklady z 15 000 Kč na 19 000 Kč (navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku).

 • název volebního kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvádí se „bez politické příslušnosti"),
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu), a datum narození,
 • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet (ve Zlínském kraji na účet č. 96014–7821661/0710 vedený u České národní banky). Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace je zveřejněno na úřední desce a webu. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.
aktualizováno: 1.9.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap