Regionální stálá konference v letech 2020 - 2021

V programovém období 2014 – 2020 si EU klade nové cíle. Patří k nim rovněž koordinace intervencí (např. projektů či integrovaných plánů) v území tak, aby reagovaly na místní potřeby. Regionální stálé konference vznikají proto, aby koordinovaly spolupráci v rámci konkrétních krajů, ale také aby zajistily přenos požadavků a potřeb na národní úroveň.

Regionální stálá konference ve Zlínském kraji (RSK ZK) je dobrovolným uskupením partnerů, kteří se podílejí na rozvojových aktivitách. Je založena a řízena na principu partnerství a účastní se jí zástupci veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů. Zapojeny jsou i subjekty reprezentující občanskou společnost.

RSK ZK sehrává nejvýznamnější roli v oblasti plánování, koordinace a iniciace podpory rozvojových aktivit, její aktivity jsou dále zaměřeny rovněž k tématům komunikace, vyhodnocování a propagace.

Regionální stálá konference

.pdf Seznam členů RSK ZK 284,02 kB
.pdf Statut RSK ZK 332,5 kB
.pdf Jednací řád RSK ZK 184,27 kB

Pracovní skupina Vzdělávání

.pdf Seznam členů Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání 287,23 kB

Pracovní skupina pro oblast cestovního ruchu

.pdf Seznam členů Pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu 317,41 kB

Pracovní skupina pro absorpční kapacitu území

.pdf Seznam členů Pracovní skupiny pro absorpční kapacitu území 234,77 kB
Plán práce RSK ZK
Zápisy z jednání Regionální stálé konference
Prezentace RSK ZK
Semináře RSK ZK
Regionální akční plán Zlínského kraje
Zápisy z jednání PSAK
Prezentace PSAK
Zápisy z jednání PSV
Prezentace PSV
Zápisy z jednání PSCR

Publikace

.pdf Narodní dotační zdroje 2019 5948,14 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Úspora energií v bytových domech IROP - 21.3.2019 a 22.3.2019 607,09 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Nová zelená úsporám, 14.11. 2018 258,99 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Boj se suchem a Nová zelená úsporám, Dešťovka - 26.6.2018 154,79 kB
.pdf Pozvánka na seminář - Nová zelená úsporám, Dešťovka - 26.6. 2018 193,67 kB
.pdf Komunitarni programy 8445,81 kB

Rámec pro investice do infrastruktury IROP ZK

.pdf Rámec pro investice do infrastruktury RSK ZK 2020-02-14 1226,45 kB

Projednání návrhu vymezení území a žadatele MAP v RSK ZK Formulář pro žadatele MAP

.pdf 2018-04-19 Aktualizace - Stanovisko RSK ZK - vymezení MAP v ZK 175,9 kB

Informace k  projektu  Zajištění financování chodu Regionální stálé konference Zlínského kraje v letech 2018-19

Realizace všech aktivit Sekretariátu Regionální stálé konference Zlínského kraje probíhá v rámci projektu "Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2020-2021", který je financován z Operačního programu technická pomoc pod registračním číslem CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000220.

Cílem realizace projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference ve Zlínském kraji. Žadatelem o dotaci je Zlínský kraj, projekt nemá partnera a jeho realizace probíhá od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021.

Předpokládaný finanční rámec projektu je 4.691.504,- Kč. Projekt je 100% financován z OPTP, 85% podíl je zajištěn z Kohezního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.

Všeobecný cíl projektu:

  • Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Zlínského kraje (dále jen RSK ZK) v letech 2020-2021, tzn. na zajištění činnosti sekretariátu RSK ZK, zajištění zasedání Regionální stálé konference a pracovních skupin při RSK ZK, přípravu odborných podkladů k jednání, zpracování studií a analýz, realizaci konferencí či seminářů pro odbornou veřejnost ad.

 Specifické cíle projektu:

  • organizační zajištění RSK ZK a jejich pracovních skupin, případně dalších jednání či seminářů s přímou vazbou na činnost RSK ZK danou statutem RSK a požadavky MMR,
  • příprava odborných materiálů pro činnost RSK ZK a jejich pracovních skupin.

 Specifické zaměření projektu:

Projekt bude v následujících dvou letech protínat dvě programová období. Rokem 2020 bude končit programové období 2014-2020 a v roce 2021 bude zahájeno nové programové období 2021-2027. V obou z těchto obdobích jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 do specifických typů území České republiky v souladu s dokumentem k územní dimenzi. Kraje jsou ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích hlavními činiteli regionálního rozvoje svého územního obvodu a územní dimenze vycházejí i ze Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020, kterou vláda ČR usnesením č. 344 ze dne 15. 5. 2013 jako hlavní koncepční dokument rozvoje regionů ČR. Na tuto Strategii navazuje další strategický dokument Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, který schválila vláda ČR dne 4. 11. 2019 usnesením č. 775.

Na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+) se podílí také Regionální stálá konference Zlínského kraje. RSK ZK je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů oblasti místního a regionálního rozvoje, které je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy.

RSK ZK byla ustavena k 8.12.2014 na základě schváleného Národního dokumentu k územní dimenzi a rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj , kterým byl schválen Statut a Jednací řád Regionální a Národní stálé konference. Potřeba zřízení Sekretariátu RSK ZK vyplývá z rozhodnutí RSK ZK ze dne 8. 12. 2014, usnesení č. 06/RSKZK01/14. Na základě tohoto stanoviska je činnost sekretariátu zajištěna Odborem strategického rozvoje kraje.

Realizace projektu navazuje na předchozí projekty Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017 a 2018-2019.

 

 

 

 

 

aktualizováno: 3.8.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap