Rada projednala aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro okres Uherské Hradiště

  27.1.2016

ZLÍNSKÝ KRAJ – Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro okres Uherské Hradiště vzali na vědomí krajští radní a doporučili ji krajskému zastupitelstvu ke schválení. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) je strategickým dokumentem kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Jsou v něm popsána stávající a navržena výhledová optimální řešení týkající se zásobování pitnou vodou a odkanalizování jednotlivých obcí kraje.

„Od zpracování původního plánu uplynulo již 11 let, během kterých došlo ve stavu zásobování vodou nebo odkanalizování obcí k různým změnám. Je tedy potřebné tento dokument postupně aktualizovat. Povinnost aktualizace nám navíc ukládá také novela zákona o vodovodech a kanalizacích z roku 2014,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, zodpovědný za životní prostředí a rozvoj venkova.

PRVKZK stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s ekonomickou průchodností navržených technických řešení. Tato koncepce je směrodatná pro poskytování dotací ze státního nebo evropského rozpočtu. Řešení, která jednotliví žadatelé předkládají s žádostí o dotaci, musí být v souladu s PRVKZK, který potvrzuje krajský úřad a v případě nesouladu je žádost o dotaci z dalšího posuzování vyloučena. Plán slouží také jako základní podkladový materiál orgánům veřejné správy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

PRVKZK se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Textová část obsahuje textové karty jednotlivých obcí se základními informacemi o řešeném území, popisem stávajícího stavu vodohospodářské infrastruktury a návrhem optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Tabulková část je tvořena tabulkami shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. V grafické části jsou pak informace uvedené v textové a tabulkové části doplněny o grafické přílohy, které vyjadřují současný stav vodovodů a kanalizací a navržená výhledová řešení.

Aktualizaci PRVKZK pro okres Uherské Hradiště zpracovala v loňském roce společnost HYDROSOFT Veleslavín, a to na základě výsledku veřejné zakázky. Obce okresu Uherské Hradiště byly vyzvány, některé z nich i opakovaně, ke spolupráci k zjištění aktuálního stavu vodohospodářské infrastruktury za období uplynulých 10 let. Obce byly upozorněny, že nevyužijí-li možnosti aktualizace PRVKZK, zůstane jeho znění v současné podobě, která byla obcím zaslána k provedení aktualizace, tzn. s informacemi starými i 10 let, kdy se původní PRVKZK zpracovával. Dále byly obce upozorněny, že pokud by se v budoucnu záměry ve výhledovém stavu lišily s platným PRVKZK, mohla by se obec dostat do nepříznivé situace v případě žádosti o dotace. Některé obce přesto na výzvu k aktualizaci vůbec nereagovaly. V těchto případech byly v jejich textové kartě upraveny alespoň počty obyvatel v roce 2015, které byly zjištěny z údajů Českého statistického úřadu.

Co se týká aktualizace PRVKZK pro další okresy kraje, pro okres Kroměříž byla uskutečněna v roce 2014, v okrese Zlín proběhne v letošním roce, v okrese Vsetín pak v roce příštím.

 

Zpracoval: Jan Vandík

27. 1. 2016

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.