Publikace Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Přehled zájmových lokalit:

Zákostelí
Lokalita se nachází na jižním okraji obce Zdounky, 10 kilometrů jihozápadně od Kroměříže, na severním svahu vrchu Světlá (394,5 m).
Charakteristika území: Území je tvořeno starými třešňovými sady s mezofilními až subxerofilními trávníky, v severní části je malý švestkový sad zarostlý křovinami, stromovými vrbami a topoly, ve střední části se nachází remízek s převahou akátů.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Kopec u Cvrčovic
Lokalita se nachází 10 kilometrů jihozápadně od Kroměříže, na severně až východně exponovaném svahu vrchu Světlá (394 m) nad levým břehem Cvrčovického potoka, 0,6 km JJV od kaple v obci, v katastrálním území obce Cvrčovice (okr. Kroměříž).
Charakteristika území: Převážnou část zaujímá vzrostlý třešňový a jabloňový sad, podle zbytků ohrad se jedná i o bývalé pastviny.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Nedachlebické pastviny
Nedachlebické pastviny se nachází východně od obce Nedachlebice asi 10 km severovýchodně od Uherského Hradiště, na pravé straně údolí Lipinského potoka.
Charakteristika území: Bývalé obecní pastviny jsou svažité území s jižní expozicí, se zbytky starých sadů jabloní, hrušní a švestek, volné plochy jsou zarostlé místy neprůchodným náletem hlohu, planých trnek, šípku a ostružiníku, některá stanoviště jsou velmi suchá a zůstala tak bez souvislého náletu dřevin, s cennými lučními společenstvy.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů, zachování perspektivních porostů živných rostlin pro bourovce trnkového.

Maršov (Záhumenice, U školy)
Maršov je obec nacházející se 5 kilometrů severovýchodně od Uherského Brodu. Území hraničí s lesními celky v EVL Újezdecký les.
Charakteristika území: Obě lokality na Maršově jsou extenzivní sady, které jsou již nějakou dobu bez pravidelné údržby, jedná se o svažitá sesuvná území se západní expozicí.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Újezdecký les
Újezdecký les se nachází na severním okraji obce Újezdec u Luhačovic asi 4 km severovýchodně od Uherského Brodu, na pravé straně údolí potoka Horenůšek. Území je součástí EVL Újezdecký les
Charakteristika území: Bývalé obecní pastviny jsou svažité území s jihovýchodní expozicí, prakticky celé území je zarostlé neprůchodným náletem hlohu, planých trnek, šípku a ostružiníku.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Litenčická cihelna
Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji areálu bývalé cihelny v Litenčicích, osmnáct kilometrů jihozápadně od Kroměříže.
Charakteristika území: Území dnes už nevyužívaného dobývacího prostoru cihelny u Litenčic má charakter hlinitopísčitých spraší, tvořených vápnitými jíly, slíny a pískovci. V teplomilných trávnících se vyskytuje kromě typických druhů také několik druhů orchidejí.

Pardus
Lokalita se nachází se asi 16 km severovýchodně od Zlína ve východní části Hostýnských vrchů, v k. ú. obce Rusava na severovýchodním svahu vrchu Pardus.
Charakteristika území: Geologicky náleží k alpsko-karpatské horské soustavě, je součástí flyšového pásma vnějších Západních Karpat. Podloží je tvořeno soláňským souvrstvím račanské jednotky magurského flyše. Na povrchu převládají zahliněné štěrky proluviálních kuželů a svahové sutě kvartéru. Na lokalitě byla do čtyřicátých let dvacátého století i políčka, později se intenzivně páslo, od osmdesátých let se úplně přestalo hospodařit.

Dlouhodobým cílem je zachování a obnova hodnotných sukcesních stádií biotopu polopřirozených společenstev suchých podhorských smilkových trávníků a karpatských psinečkových pastvin.

Sady u Javorovca
Lokalita se nachází v katastrálním území obce Javorovec, asi pět kilometrů východně od Uherského Hradiště, na pravém břehu údolí potoka Olšovce.
Charakteristika území: V minulosti obecní pastvina, později osázená v pravidelných řadách švestkami, jabloněmi a třešněmi, v malé míře jsou zastoupeny i hrušně.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Stráně u Popovic (Dlouhé, Široký)
Předmětná lokalita se nachází východně od obce Popovice u Uherského Hradiště, v okresu Uherské Hradiště, na pravém břehu řeky Olšavy.
Charakteristika území: Převážně jižně orientované horizontálně členité svahy s mozaikou luk, neudržovaných sadů švestek, višní, třešní, hrušek a jabloní, v západní části jsou i neudržované vinice.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Celý obsah publikace je možné zhlédnout v příloze tohoto článku.

dokumenty ke stažení

.pdf Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji 11880,74 kB
aktualizováno: 6.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap