Publikace Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Přehled zájmových lokalit:

Zákostelí
Lokalita se nachází na jižním okraji obce Zdounky, 10 kilometrů jihozápadně od Kroměříže, na severním svahu vrchu Světlá (394,5 m).
Charakteristika území: Území je tvořeno starými třešňovými sady s mezofilními až subxerofilními trávníky, v severní části je malý švestkový sad zarostlý křovinami, stromovými vrbami a topoly, ve střední části se nachází remízek s převahou akátů.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Kopec u Cvrčovic
Lokalita se nachází 10 kilometrů jihozápadně od Kroměříže, na severně až východně exponovaném svahu vrchu Světlá (394 m) nad levým břehem Cvrčovického potoka, 0,6 km JJV od kaple v obci, v katastrálním území obce Cvrčovice (okr. Kroměříž).
Charakteristika území: Převážnou část zaujímá vzrostlý třešňový a jabloňový sad, podle zbytků ohrad se jedná i o bývalé pastviny.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Nedachlebické pastviny
Nedachlebické pastviny se nachází východně od obce Nedachlebice asi 10 km severovýchodně od Uherského Hradiště, na pravé straně údolí Lipinského potoka.
Charakteristika území: Bývalé obecní pastviny jsou svažité území s jižní expozicí, se zbytky starých sadů jabloní, hrušní a švestek, volné plochy jsou zarostlé místy neprůchodným náletem hlohu, planých trnek, šípku a ostružiníku, některá stanoviště jsou velmi suchá a zůstala tak bez souvislého náletu dřevin, s cennými lučními společenstvy.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů, zachování perspektivních porostů živných rostlin pro bourovce trnkového.

Maršov (Záhumenice, U školy)
Maršov je obec nacházející se 5 kilometrů severovýchodně od Uherského Brodu. Území hraničí s lesními celky v EVL Újezdecký les.
Charakteristika území: Obě lokality na Maršově jsou extenzivní sady, které jsou již nějakou dobu bez pravidelné údržby, jedná se o svažitá sesuvná území se západní expozicí.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Újezdecký les
Újezdecký les se nachází na severním okraji obce Újezdec u Luhačovic asi 4 km severovýchodně od Uherského Brodu, na pravé straně údolí potoka Horenůšek. Území je součástí EVL Újezdecký les
Charakteristika území: Bývalé obecní pastviny jsou svažité území s jihovýchodní expozicí, prakticky celé území je zarostlé neprůchodným náletem hlohu, planých trnek, šípku a ostružiníku.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Litenčická cihelna
Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji areálu bývalé cihelny v Litenčicích, osmnáct kilometrů jihozápadně od Kroměříže.
Charakteristika území: Území dnes už nevyužívaného dobývacího prostoru cihelny u Litenčic má charakter hlinitopísčitých spraší, tvořených vápnitými jíly, slíny a pískovci. V teplomilných trávnících se vyskytuje kromě typických druhů také několik druhů orchidejí.

Pardus
Lokalita se nachází se asi 16 km severovýchodně od Zlína ve východní části Hostýnských vrchů, v k. ú. obce Rusava na severovýchodním svahu vrchu Pardus.
Charakteristika území: Geologicky náleží k alpsko-karpatské horské soustavě, je součástí flyšového pásma vnějších Západních Karpat. Podloží je tvořeno soláňským souvrstvím račanské jednotky magurského flyše. Na povrchu převládají zahliněné štěrky proluviálních kuželů a svahové sutě kvartéru. Na lokalitě byla do čtyřicátých let dvacátého století i políčka, později se intenzivně páslo, od osmdesátých let se úplně přestalo hospodařit.

Dlouhodobým cílem je zachování a obnova hodnotných sukcesních stádií biotopu polopřirozených společenstev suchých podhorských smilkových trávníků a karpatských psinečkových pastvin.

Sady u Javorovca
Lokalita se nachází v katastrálním území obce Javorovec, asi pět kilometrů východně od Uherského Hradiště, na pravém břehu údolí potoka Olšovce.
Charakteristika území: V minulosti obecní pastvina, později osázená v pravidelných řadách švestkami, jabloněmi a třešněmi, v malé míře jsou zastoupeny i hrušně.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Stráně u Popovic (Dlouhé, Široký)
Předmětná lokalita se nachází východně od obce Popovice u Uherského Hradiště, v okresu Uherské Hradiště, na pravém břehu řeky Olšavy.
Charakteristika území: Převážně jižně orientované horizontálně členité svahy s mozaikou luk, neudržovaných sadů švestek, višní, třešní, hrušek a jabloní, v západní části jsou i neudržované vinice.

Cílem projektu je zachování a rekonstrukce ploch polopřirozených lučních porostů.

Celý obsah publikace je možné zhlédnout v příloze tohoto článku.

dokumenty ke stažení

.pdf Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji 11880,74 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap