Publikace

Publikace Geologické lokality Zlínského kraje

Zlínský kraj vydává další z řady regionálních populárně naučných publikací, tentokrát na téma geologie Zlínského kraje. Cílem této publikace je popularizace geologické vědy poskytnutím informací široké veřejnosti o geologickém vývoji a významných geologických lokalitách Zlínského kraje. Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu Zlínského kraje, tvořené geologickou jednotkou Západních Karpat, její geomorfologii a paleogenezj od druhohor po současnost. Pojednání o celkem 65 lokalitách je rozděleno do třinácti kapitol, strukturovaných podle geomorfologických jednotek. U každé lokality je popsána geologická a geomorfologická stavba, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie případně i antropogenní vlivy – prehistorická sídliště, středověké hrady, památníky, historické události i pověsti. Kniha svým způsobem reprezentuje významnou část přírodního bohatství Zlínského regionu. více »

Publikace Památné stromy Zlínského kraje

V lednu roku 2010 vydal Zlínský kraj v celkovém nákladu 1200 kusů publikaci s názvem Památné stromy Zlínského kraje. Autorem knihy je Mgr. Magdaléna Šnajdarová a kolektiv autorů. více »

Publikace Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Publikace vznikla jako výstup dvouletého projektu Zlínského kraje s názvem Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji, za podpory Finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru a Norska, tzv. Norských fondů. Kniha podrobně popisuje celkem u 11 lokalit postup ošetření zájmových ploch vedoucí ke zvýšení početnosti druhů rostlin a živočichů v předmětných územích. Celkově bylo zrekonstruováno 85 ha ploch a vedený zásah byl zaměřen především na odstranění náletových dřevin a stařiny tak, aby bylo možné plochy následně udržovat kosením nebo pastvou. Cílem projektu bylo tedy zabránit snižování druhové pestrosti ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. více »

Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje

Zlínský kraj vydal regionální populárně naučnou publikaci na téma vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Bezobratlí jsou skupina živočichů zahrnující až 95% všech živočišných druhů, přičemž nejpočetnější skupinou je hmyz čítající podle některých odhadů až 10 milionů druhů na světě. Hmyz je nepostradatelnou složkou naší přírody, řadí se mezi něj např. významní opylovači rostlin, jako jsou včely, vosy, motýli a mravenci.
Autoři této publikace vybrali 165 ohrožených druhů bezobratlých významných pro přírodu Zlínského kraje. Údaje o druzích poskytl Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Zlínského kraje a řada „amatérských“ entomologů. Zvláštní poděkování patří entomologickým mapovatelům regionu, odbornému týmu spolupracovníků a také plejádě fotografů, bez kterých by tato publikace nemohla vzniknout.
více »

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap