Provozní řád budovy

Vstup klientů do objektu a odchod klientů z objektu
Klienti vcházejí do budovy č. 21 a odcházejí z budovy č. 21 hlavními vchody ve 2. etáži nebo ve 3. etáži. Je zakázáno využívat ke vstupu do budovy č. 21 a k odchodu z budovy č. 21 západního vstupu ve 2. etáži, požárních schodišť a bočních únikových východů. Do budovy č. 22 klienti vstupují a odcházejí hlavním schodištěm.
V případě evakuace opouštějí klienti objekt podle požárního evakuačního plánu a podle pokynů určených zaměstnanců.
Klienti mohou vstupovat bez omezení do prostorů restaurace v 16. etáži a v pracovní době na pracoviště úřadu poskytující služby veřejnosti. Do technických prostorů je klientům vstup zakázán.
Do objektu je zakázáno vjíždět na skateboardu, kolečkových bruslích, koloběžkách nebo na jízdních kolech. Výjimky v případě konání zvláštních akcí povoluje na návrh bezpečnostního manažera ředitel úřadu.

Vjezd, výjezd a parkování vozidel
Pro parkování je určeno parkoviště v budově č. 11. Pro parkování vozidel členů Rady Zlínského kraje, ředitele úřadu a významných návštěv je vyčleněno parkoviště před budovou č. 21. Jízda vozidel a pohyb osob na parkovištích se řídí pravidly provozu na pozemních komunikacích vyplývajících ze zákona a provozním řádem parkoviště.

Pohyb zaměstnanců a klientů v objektu
K pohybu zaměstnanců a klientů v budově č. 21 slouží hlavní schodiště, čtyři rychlovýtahy V1 – V4 a oběžný výtah (páternoster).
K pohybu zaměstnanců a klientů v budově č. 21 je zakázáno používat požárních schodišť, Baťova výtahu a nákladních výtahů. Baťův výtah lze použít pouze při významných událostech a provoz musí být zajištěn vyškolenou obsluhou.
Rychlovýtah V1 je evakuační a slouží k dopravě mezi 2. – 16. etáží. Slouží i k dopravě klientů do restaurace ve dnech pracovního klidu. V případě použití výtahu V1 v evakuačním režimu musí být jeho provoz zajištěn vyškolenou obsluhou.
Rychlovýtahy V2, V3 a V4 slouží k dopravě mezi 2. – 15. etáží, rychlovýtah V3 navíc slouží k dopravě do 1. etáže.
Oběžný výtah slouží k dopravě mezi 2. – 15. etáží. Do oběžného výtahu se nedoporučuje vstup starším osobám, osobám tělesně postiženým a dětem. Doprava materiálu je v oběžném výtahu zakázána. V okolí výstupů z oběžného výtahu je zakázáno ukládání jakýchkoli předmětů.
K pohybu zaměstnanců a klientů v budově č. 22 slouží hlavní schodiště nebo výtah.
O hlavních zásadách provozního řádu a o bezpečnostních opatřeních spojených s provozem objektu jsou klienti informováni vhodným způsobem při vstupech do objektu nebo přímo u konkrétního zařízení (výtahy, oběžné výtahy, terasa, hasicí přístroje apod.).

Zákaz vnášení rizikových předmětů
Do objektu je zakázáno vnášet střelné zbraně a toxické látky, těkavé, hořlavé, výbušné a jiné nebezpečné chemické či radioaktivní látky, které by mohly ohrozit zdraví nebo majetek. Kontrolu provádějí pracovníci ostrahy pouze při podezření z porušení tohoto zákazu.
Do objektu mohou vstupovat se střelnými zbraněmi příslušníci ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, městské policie a zaměstnanci bezpečnostních agentur v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. V případě, že to povaha zásahu v objektu umožňuje, ohlásí tyto osoby svou přítomnost se střelnou zbraní zaměstnanci ostrahy.
Výjimky v případě konání zvláštních akcí povoluje na návrh bezpečnostního manažera ředitel úřadu.

Vstup se psy a jinými zvířaty
Do objektu je povolen vstup se psy pouze na vodítku a s ochranným náhubkem, jejich volné pobíhání po objektu je zakázáno.
Náhubek nemusí mít psi určení k doprovodu osob nevidomých a osob s těžkým zdravotním postižením, přičemž tyto osoby musí neustále zajišťovat ovladatelnost psa. Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek.
Ostatní výjimky v případě konání zvláštních akcí povoluje na návrh bezpečnostního manažera ředitel úřadu.

Ostraha a ochrana objektu
Ostraha a ochrana objektu je zabezpečována kombinací bezpečnostních opatření.

Ochrana utajovaných informací v objektu
Ochrana utajovaných informací je zabezpečena zvláštními opatřeními k zabezpečeným oblastem a zvláštními opatření pro nakládání s utajovanými informacemi.

Ochrana kulturních památek
Sídlo Zlínského kraje – budova č. 21 – je zařazeno na seznam kulturních památek.

Okolí budovy č. 21
Prostory v budově č. 11 a pozemku par. č. 1119/28 v k. ú. Zlín jsou poskytovány zpravidla pro kulturní a sportovní akce externím subjektům neziskového charakteru a organizacím založeným nebo zřízeným Zlínským krajem, případně pro konání akcí pořádaných Zlínským krajem samotným. Žádost o poskytnutí prostor dle tohoto článku postoupí odbory krajského úřadu Provozní radě budovy k vyřízení.

aktualizováno: 9.8.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap