Program obnovy "Povodně 2006"

výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z rozpočtu Zlínského kraje

Účel programu
Poskytnout rychlou pomoc při řešení krizové situace vzniklé v souvislosti s povodněmi 2006 a urychlit přípravu postižených měst a obcí na čerpání pomoci od státu.

Cíl podpory

 1. podporou Zlínského kraje ve formě přímé dotace na zpracování projektové a související dokumentace přispět k rychlé obnově majetku poškozeného v souvislosti s povodněmi 2006,
 2. přímou dotací z rozpočtu Zlínského kraje přispět k likvidaci nadměrného výskytu komárů v oblastech postižených povodněmi.

Příjemci podpory
Města a obce Zlínského kraje postižené povodněmi 2006. 

Forma a účel podpory
Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na:

 1. zpracování dokumentace obnovy majetku obcí (projektová dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, znalecké posudky, apod.)
 2. projektová příprava pro přípravné práce nutné pro zahájení obnovy území postiženého sesuvy (projektová dokumentace, geodetické zaměření, hydrogeologické posudky, statické posudky, apod.)

  dále jen „dokumentace“ a
 3. náklady spojené s likvidací nadměrného výskytu komárů v oblastech postižených povodněmi.

Celková částka pro tuto Výzvu
12 000 000,- Kč (předpokládaná částka)

Výše podpory a platby

 1. Vybraným žadatelům o podporu bude poskytnuta podpora ve výši maximálně 75% celkových nákladů zpracování dokumentace, nejvýše však 750 tis. Kč na jednoho žadatele.
 2. Vybraným žadatelům o podpodru bude poskytnuta podpora ve výši maximálně 75% celkových nákladů spojených s likvidací nadměrného výskytu komárů, nejvýše však 30 tis. Kč na jednoho žadatele.
 3. Podpora bude vybraným žadatelům vyplacena po zpracování dokumentace /provedení prací spojených s likvidací nadměrného výskytu komárů, na základě vyplněného formuláře k platbě, který bude obsahovat závazek uhradit svou část nákladů. Přílohou formuláře bude kopie faktury od zpracovatele dokumentace/ dodavatele prací spojených s likvidací nadměrného výskytu komárů.

Na poskytnutí podpory Zlínského kraje není právní nárok.

Poskytování informací
Informace o této Výzvě jsou uveřejněny na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem na elektronickou adresu:
jana.koldova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 412
jan.vanek@kr-zlinsky.cz
, tel. 577 043 411

Způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory
Žádost o poskytnutí podpory se podává na předepsaném formuláři Žádosti o poskytnutí podpory, který je přiložen k Výzvě a musí být podepsána statutárním orgánem. Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál a jednu kopii každé Žádosti o poskytnutí podpory.
Žádosti musí být dodány na adresu Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje, Tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín v zalepené obálce (doručiteli těch Žádostí, které budou předány osobně, bude vydáno podepsané a datované potvrzení o přijetí). 

Na obálce musí být vyznačeno “Povodně 2006“, úplný název obce/města a sídlo.

Počet podaných žádostí na 1 žadatele
Jeden žadatel smí předložit maximálně 3 žádosti o podporu.

Termín odevzdání
Konečný termín pro přijímání Žádostí je dne:

 • 24. 5. 2006 v 12.00 hod. v případě podpory zpracování dokumentace
 • 31. 5. 2006 v 12.00 hod. v případě likvidace nadměrného výskytu komárů

V této lhůtě je nutné žádost doručit na výše uvedenou adresu. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.

Hodnocení Žádostí o poskytnutí podpory
Hodnocení žádostí provede hodnotitelská komise jmenovaná Radou Zlínského kraje. Hodnotitelská komise posoudí žádosti zejména z hlediska závažnosti dopadů povodní na obecní majetek a významu poškozeného majetku pro život obyvatel obce a rozsahu výskytu komárů.

Na základě návrhu hodnotitelské komise a doporučení Rady ZK rozhodne o poskytnutí přímé dotace vybraným žadatelům Zastupitelstvo ZK.

Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
23. 6. 2006

aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap