Problematika pořizovatelské praxe, kapitoly 6 - 10

6. Návrh územního plánu
    • pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Pořizovatel nemůže převzít dokumentaci od projektanta, aniž by zkontroloval, zda byly splněny podmínky zadání, zda má dokumentace náležitosti vyplývající  ze zákona, vyhlášky atd. Kontrola musí proběhnout ještě před fakturací a vypsáním projednání.
    • „vlastní návrh“  ÚP
           - obsahuje pouze to, co projektant navrhuje resp. zastupitelstvo vydává
           - nepatří sem popis současného stavu (s výjimkou toho, pokud současný stav je součástí koncepce, kterou ÚP navrhuje – např. u koncepce dopravní infrastruktury)
           - nepatří sem citace nebo uvedení právních předpisů (zákony, vyhlášky, normy) – právní předpisy platí pro všechny a územní plán je nemá citovat, ani připomínat jejich dodržování, protože to nepřísluší schvalovat zastupitelstva obce
          - nebo požadavek, že veškerá stavební činnost na území památkové zóny podléhá příslušnému orgánu památkové péče – požadavek stanovuje stavební zákon a  zákon památkové péče. 
           -  nebo, že všechny nové stavby v prolukách musí mít samostatný přístup z veřejné komunikace po vlastním pozemku – je dán vyhláškou
    • „odůvodnění“ ÚP
           -  je ta část dokumentace, ve které projektant popisuje způsob vytváření návrhu
           -  je součástí dokumentace návrhu ÚP (případně konceptu)
           -  odůvodnění ÚP v rozsahu přílohy č.7 část II. vyhl. č.500/2006 Sb., zpracovává projektant ostatní části odůvodnění zpracovává pořizovatel viz § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona
    • pokud v textové části návrhu nenavrhuji územní rezervy, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, asanace, veřejně prospěšná opatření, ochrana ložisek nerostných surovin, geologické stavby území (evidované dobývací prostory, ložiska nerostů, sesuvná území), ochrana před povodněmi atd., uvedu to v odůvodnění (vypsat jednotlivé kapitoly a uvést, že se to buď dotýká – nedotýká). Čeho se netýká nebude v návrhu uvedeno.
 
 
7. Veřejné projednání § 22 SZ 
o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam, stanoviska, námitky a připomínky při veřejném projednání vždy vyžadovat písemně (ID údaje, podpis-připojit k záznamu). Stanoviska, námitky a připomínky podané před veřejným projednáním - uvést v záznamu odkaz a připojit k záznamu. Na veřejném projednání vždy výklad – pořizovatel ve spolupráci s projektantem (dát do smlouvy o dílo). V námitce musí být uvedeno odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující práva a vymezení území dotčeného námitkou. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (nerozhoduje se o nich samostatně). Právní úprava nutí zastupitele, aby o námitkách rozhodovali zodpovědně a řádně své rozhodnutí odůvodnili. 
Pořizovatel obdržel námitku (bez náležitostí) do veřejného projednání viz § 52 odst.2 na VPS – vyzve k doložení požadovaných podkladů. V případě, že doplnění nesplňuje podmínky dle § 52 odst.3 pořizovatel vyhodnotí jako připomínku.
 
 
8. Dotčený orgán
    • zmocnění k vydání stanoviska dotčeného orgánu vyplývá ze zvláštních právních předpisů, např. k zadání dávají konkrétní požadavky. Nelze napsat, že je třeba dodržet vodní zákon, musí se vztahovat ke konkrétnímu záměru.
    • Stanoviska DO jsou pro pořizovatele závazná. Pořizovatel sám o sobě nemůže nerespektovat podmínky, které jsou ve stanovisko DO. 
    • zákon nevyžaduje „dohodu“ s dotčenými orgány je na zodpovědnosti pořizovatele, jak obdržené požadavky a podněty do návrhu zadání zapracuje
    • Nakládání se stanovisky je uvedeno v: 
                   -  § 4 odst.2 písm.b) SZ = stanoviska jsou závazným podkladem pro OOP vydaná dle SZ
                    - § 4 odst.7 SZ = orgány ÚP projednávají protichůdná stanoviska, v případě rozporu se   postupuje dle správního řádu 
                    - zásada kontinuity stanoviska § 4 odst.3 SZ
    • územní plány se zapomínají projednávat s DO jako je např. Obvodní báňský úřad (ochrana a využití nerostného bohatství), Státní energetická inspekce, Ministerstvo vnitra (u státních hranic), Ministerstvo průmyslu a obchodu (ochrana a využití nerostného bohatství), Ministerstvo zemědělství – pozemkový úřad… (koordinace pozemkových úprav)
    • dotčeným orgánům zasílat na dodejky 
    • vyhodnocení projednání pořizovatel zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem (podpis zastupitele)
    • pokud žádáte o koordinované stanovisko KÚ – stačí uvést pouze Krajský úřad Zlínského kraje – žádost o koordinované stanovisko + přílohy (koordinátor si zajistí projednání s těmi, kterých se to týká) a nevypisovat již jednotlivé odbory KÚ.
 
9. § 165 stavebního zákona
pořizovatel opatří ÚP „záznamem o účinnosti“ (viz vzor), uloží ÚP a doklady u obce (originály) – tzn. že součástí dokladové části musí být veškeré etapy dokumentace - návrh zadání, upravené (schválené) zadání, koncept, návrh ÚP, úprava návrhu ÚP před řízením o ÚP, územní plán (úprava před vydáním), příp. návrh ÚP (podstatná úprava),.. a to vždy kompletní paré opatřené datumem a odpovídajícím podpisem v rozpiskách, atd.
 
10. odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro účely golfového hřiště
v územním plánu vyhodnotit celou plochu a vyjmout ze ZPF také celou plochu, odvody budou předepsány pouze tam, kde budou skrývky ornice + terénní úpravy (jamkoviště, odpaliště) 
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap