Problematika pořizovatelské praxe, kapitoly 18 - 22

18. Zveřejňování opatření obecné povahy
vzhledem k § 20 odst.2 stavebního zákona (v souvislosti s  § 52 stavebního zákona, § 172 odst.3 správního řádu, § 25 správního řádu)  upozorňujeme, že:
    • veřejná vyhláška o konání veřejného projednání je doručena 15 tým dnem po dni vyvěšení
    • OOP musí být k nahlédnutí min. 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky a teprve potom může být veřejné projednání (námitky může uplatnit nejpozději na veřejném projednání)
    • veřejná vyhláška musí viset i v den veřejného projednání, to je poslední den, kdy se mohou uplatnit připomínky a námitky (nelze ji dříve sejmout)
 
 
 
19. Regulační plán
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad,  odbor územního plánování a stavebního řádu  není příslušný se k regulačním plánům vyjadřovat, není třeba jednotlivé fáze projednání krajskému úřadu zasílat. Při projednání postupovat v souladu s § 61 a následujících zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
20.  Kontrola usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce může předložený materiál územně plánovací dokumentace (ve všech etapách pořizování) pouze schválit, nebo pokud s ním nesouhlasí, může jej zamítnout nebo vrátit k novém projednání. Nelze jej měnit či upravovat. Pořizovatel zodpovídá za to, že předložený materiál do zastupitelstva je v souladu s právními předpisy podloženými stanovisky dotčených orgánů a je v souladu s nadřazenou dokumentací.
Zastupitelstvo může hlasovat jedině o tom, že z důvodu svého nesouhlasu se stanovisky dotčených orgánů územní plán neschválí, nikoliv o tom, že stanovisko dotčeného orgánu, resp. veřejný zájem hájený příslušným zákonem, nebude respektován. Pokud by zastupitelstvo rozhodovalo v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, došlo by k porušení zákona a případné usnesení zastupitelstva by muselo být následně zrušeno. Obdobně nemůže nerespektovat nadřazenou dokumentaci. 
Po převzetí si pořizovatel vždy usnesení musí zkontrolovat.
 
21. Informace z ministerské porady  - duben 2008
    a) Problematika pořizování územních plánů -  Ing. Tomáš Sklenář
        • Metodika (pracuje se na metodice) a to:
            - plánovací smlouvy k regulačnímu plánu, včetně grafické části (modelově)
            - příklad zadání na regulační i územní plán
            - kdy je územní studie aktuální, jak ji vyhodnotit
        • upozornil:
            - na měřítko 1:25000 – není státním mapovým dílem, používat pouze mapové podklady dle § 3 vyhlášky č.500/2006 Sb. Výkres základního členění M 1:10000, hlavní 1:5000 – může být. (měřítko zpracování fakticky určuje podrobnost řešení, odůvodnění jiného měřítka musí být součástí odůvodnění územního plánu). Výkres VPS (vždy samostatný) v měřítku katastrální mapy, případně 1:5000. Výkres širších vztahů u územních plánů má mít vazbu na ZÚR.  
        • že nejprve cituji zákon a pak vyhlášku
        • veřejné jednání u zadání – pořizovatel zajistí pouze vystavení návrhu zadání
        • když nemám varianty tak jdu zrovna do návrhu územního plánu a ten můžu projednat ještě jednou pokud bude problém
        • schémata – nesmí se věcně lišit od koordinačního výkresu. Je nutno toto pohlídat, aby se zbytečně něco neprojednávalo
        • jak se mají nazývat původní ÚP (SÚ, O) – staré ÚP se projednávají podle nového SZ, výkresy dle schválené ÚPD, vždy se má vycházet z původní dokumentace. Když přidávám novou funkční plochu, která není ve schváleném ÚP – tak použiji vyhl. č.501/2006 Sb.
        • zadání - bez výkresů, je  to nadbytečné, když jsou přiloženy není to nezákonnost
        • kdo má dát podnět k pořízení ÚP – je uvedeno: ten kdo má vlastnická a „obdobná práva“ – tj. věcné právo (není to nájem)
        • zastavitelné plochy zakreslit i v zastavěném území
        • prokazování nemožnosti – připravují metodiku, musí se prokazovat a to stručně a výstižně
        • v Čechách je již 5 Rad obcí
 
    b) Informace o postupu pořizování Politiky ÚR 2008 – Ing.arch. Martin Tunka, CSc.
v současné době probíhá připomínkovací řízení, jednání v koordinačních výborech, v červnu by to měli připomínkovat i občané. Do vlády by se měla předkládat koncem října 2008 (před krajskými volbami). Na webu MMR je pravidelně zveřejňován vždy nejaktuálnější stav rozpracovanosti návrhu PÚR. 
Co se týká závaznosti: 2006 – závazná na úseku přenesené působnosti (i pro pořizovatele)
                                      2008 – bude závazná pro všechny (přenesená i samostatná působnost)
V návrhu PÚR 2008 je zapracován DOL s těmito úkoly:
    1. prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost záměru – termín 2009
    2. prověřit reálnost a účelnost územní ochrany, včetně případného stanovení podmínek pro hájení územních rezerv – termín 31.12.2008
 
22) Změna právních předpisů, autorský zákon a malá novela stavebního zákona
    • dne 2. 6. 2008 byl publikován v částce 59 Sb., zákon č. 189/2008 Sb., v části 6 - změna zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolování autorizovaných inspektorů a autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě a
    • dne 3. 6. 2008 v částce 61 zák. č. 191/2008 Sb., kterým se mění zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon , je zde např.uvedeno:
         - § 188 odst.1 - územně plánovací dokumentaci SÚ nebo zóny, ÚPN O a regulační plán schválené před 1.1.2007 lze do 31.12.2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti
         - § 188a odst.1 - na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popř. ÚPD SÚ nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu, nejpozději však do 31.12.2015, a je vyjmenován seznam staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území
 
23) Kontroly výkonu přenesené působnosti
Do konce letošního roku proběhne kontrola výkonu přenesené působnosti u:
Městského úřadu Vizovice, Uherský Brod, Valašské Klobouky a Holešov.Oznámení kontroly bude včas zasláno.
Od roku 2009 bude předmětem kontrol období od účinnosti zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzn. poprvé budou kontrolovány činnosti stanovené novým stavebním zákonem. 
aktualizováno: 20.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap