Problematika pořizovatelské praxe, kapitoly 18 - 22

18. Zveřejňování opatření obecné povahy
vzhledem k § 20 odst.2 stavebního zákona (v souvislosti s  § 52 stavebního zákona, § 172 odst.3 správního řádu, § 25 správního řádu)  upozorňujeme, že:
    • veřejná vyhláška o konání veřejného projednání je doručena 15 tým dnem po dni vyvěšení
    • OOP musí být k nahlédnutí min. 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky a teprve potom může být veřejné projednání (námitky může uplatnit nejpozději na veřejném projednání)
    • veřejná vyhláška musí viset i v den veřejného projednání, to je poslední den, kdy se mohou uplatnit připomínky a námitky (nelze ji dříve sejmout)
 
 
 
19. Regulační plán
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad,  odbor územního plánování a stavebního řádu  není příslušný se k regulačním plánům vyjadřovat, není třeba jednotlivé fáze projednání krajskému úřadu zasílat. Při projednání postupovat v souladu s § 61 a následujících zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
20.  Kontrola usnesení zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce může předložený materiál územně plánovací dokumentace (ve všech etapách pořizování) pouze schválit, nebo pokud s ním nesouhlasí, může jej zamítnout nebo vrátit k novém projednání. Nelze jej měnit či upravovat. Pořizovatel zodpovídá za to, že předložený materiál do zastupitelstva je v souladu s právními předpisy podloženými stanovisky dotčených orgánů a je v souladu s nadřazenou dokumentací.
Zastupitelstvo může hlasovat jedině o tom, že z důvodu svého nesouhlasu se stanovisky dotčených orgánů územní plán neschválí, nikoliv o tom, že stanovisko dotčeného orgánu, resp. veřejný zájem hájený příslušným zákonem, nebude respektován. Pokud by zastupitelstvo rozhodovalo v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, došlo by k porušení zákona a případné usnesení zastupitelstva by muselo být následně zrušeno. Obdobně nemůže nerespektovat nadřazenou dokumentaci. 
Po převzetí si pořizovatel vždy usnesení musí zkontrolovat.
 
21. Informace z ministerské porady  - duben 2008
    a) Problematika pořizování územních plánů -  Ing. Tomáš Sklenář
        • Metodika (pracuje se na metodice) a to:
            - plánovací smlouvy k regulačnímu plánu, včetně grafické části (modelově)
            - příklad zadání na regulační i územní plán
            - kdy je územní studie aktuální, jak ji vyhodnotit
        • upozornil:
            - na měřítko 1:25000 – není státním mapovým dílem, používat pouze mapové podklady dle § 3 vyhlášky č.500/2006 Sb. Výkres základního členění M 1:10000, hlavní 1:5000 – může být. (měřítko zpracování fakticky určuje podrobnost řešení, odůvodnění jiného měřítka musí být součástí odůvodnění územního plánu). Výkres VPS (vždy samostatný) v měřítku katastrální mapy, případně 1:5000. Výkres širších vztahů u územních plánů má mít vazbu na ZÚR.  
        • že nejprve cituji zákon a pak vyhlášku
        • veřejné jednání u zadání – pořizovatel zajistí pouze vystavení návrhu zadání
        • když nemám varianty tak jdu zrovna do návrhu územního plánu a ten můžu projednat ještě jednou pokud bude problém
        • schémata – nesmí se věcně lišit od koordinačního výkresu. Je nutno toto pohlídat, aby se zbytečně něco neprojednávalo
        • jak se mají nazývat původní ÚP (SÚ, O) – staré ÚP se projednávají podle nového SZ, výkresy dle schválené ÚPD, vždy se má vycházet z původní dokumentace. Když přidávám novou funkční plochu, která není ve schváleném ÚP – tak použiji vyhl. č.501/2006 Sb.
        • zadání - bez výkresů, je  to nadbytečné, když jsou přiloženy není to nezákonnost
        • kdo má dát podnět k pořízení ÚP – je uvedeno: ten kdo má vlastnická a „obdobná práva“ – tj. věcné právo (není to nájem)
        • zastavitelné plochy zakreslit i v zastavěném území
        • prokazování nemožnosti – připravují metodiku, musí se prokazovat a to stručně a výstižně
        • v Čechách je již 5 Rad obcí
 
    b) Informace o postupu pořizování Politiky ÚR 2008 – Ing.arch. Martin Tunka, CSc.
v současné době probíhá připomínkovací řízení, jednání v koordinačních výborech, v červnu by to měli připomínkovat i občané. Do vlády by se měla předkládat koncem října 2008 (před krajskými volbami). Na webu MMR je pravidelně zveřejňován vždy nejaktuálnější stav rozpracovanosti návrhu PÚR. 
Co se týká závaznosti: 2006 – závazná na úseku přenesené působnosti (i pro pořizovatele)
                                      2008 – bude závazná pro všechny (přenesená i samostatná působnost)
V návrhu PÚR 2008 je zapracován DOL s těmito úkoly:
    1. prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost záměru – termín 2009
    2. prověřit reálnost a účelnost územní ochrany, včetně případného stanovení podmínek pro hájení územních rezerv – termín 31.12.2008
 
22) Změna právních předpisů, autorský zákon a malá novela stavebního zákona
    • dne 2. 6. 2008 byl publikován v částce 59 Sb., zákon č. 189/2008 Sb., v části 6 - změna zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolování autorizovaných inspektorů a autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě a
    • dne 3. 6. 2008 v částce 61 zák. č. 191/2008 Sb., kterým se mění zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon , je zde např.uvedeno:
         - § 188 odst.1 - územně plánovací dokumentaci SÚ nebo zóny, ÚPN O a regulační plán schválené před 1.1.2007 lze do 31.12.2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti
         - § 188a odst.1 - na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popř. ÚPD SÚ nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu, nejpozději však do 31.12.2015, a je vyjmenován seznam staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území
 
23) Kontroly výkonu přenesené působnosti
Do konce letošního roku proběhne kontrola výkonu přenesené působnosti u:
Městského úřadu Vizovice, Uherský Brod, Valašské Klobouky a Holešov.Oznámení kontroly bude včas zasláno.
Od roku 2009 bude předmětem kontrol období od účinnosti zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzn. poprvé budou kontrolovány činnosti stanovené novým stavebním zákonem. 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap