Problematika pořizovatelské praxe, kapitoly 11 - 17

11. ochranná hráz
je to stavba, zařadit do veřejně prospěšných staveb jako technická infrastruktura
 
12. lyžařský vlek, těžbu, el. vedení
je plocha zastavitelná a bude patřit do přehledu zastavitelného území. Plochu územním plánem „rezervuji“ pro účely stavby např. el. vedení.
 
13. Vymezení zastavěného území u projednávaných návrhů změn ÚPN SÚ, ÚPN O:
      a) u ÚPN SÚ není zastavěné území řešeno, proto v projednávané změně je třeba uvést požadavek na  vymezení zastavěného území na celé území obce dle § 58 stavebního zákona 
      b) u ÚPN O je vymezené současně zastavěné území, které se dle § 189 odst.1 stavebního zákona považujeme za zastavěné území. Ve změně je nutno aktualizovat zastavěné území, a to pouze v rozsahu řešených ploch.
   
14. Stanovení podmínek pro využití ploch
uvádění podrobného výčtu zařízení může mít v některých případech negativní vliv na pružnost ÚPD, dokonce ani nepřísluší územnímu plánu (např. stanovení provozní doby, hlučnosti provozu). Použití vždy pečlivě zvážit, např. zařízení pro sportovce je málo, je třeba specifikovat, nebo doplňkové služby pro sportovní účely – není jasné co si pod tímto pojmem představit.
Doporučujeme zcela využívat pojmů dle vyhlášky, spíš uvést nepřípustné využití.
 
15. Stavební uzávěru
vyznačit do koordinačního výkresu
 
16. Pořizovatel musí zkontrolovat
výkresovou část s tím, aby plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu včetně ÚSES navazovaly na území sousední obce
 
17.  Výběr projektanta
    • Výběrová řízení provádí obec v samostatné působnosti (zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřního předpisu úřadu). Spíše doporučit vždy výběr na základě více nabídek, oslovením několika projektantů. A aby byly nabídky porovnatelné, je třeba jasně formulovat zadávací podmínky (zejména na obsah dokumentací), zde doporučujeme i spolupráci s pořizovatelem. 
    • Rovněž podklady pro výběrová řízení by měla obec s pořizovatelem zkonzultovat (tj. druh a obsah dokumentace, statistické údaje o území, informace o platné ÚPD, pořízených studiích a dalších podkladech, informace o obsahu zpracovaných ÚAP, vymezení přesného obsahu dokumentace v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou, vymezení jednotlivých činností projektanta, požadované měřítko hlavního výkresu, požadavky na formu, způsob zpracování a předání díla, předpokládaný termín zahájení, doporučené  termíny plnění po etapách a předpokládaný termín ukončení prací, možné navýšení ceny – podmínka RP-zadání, varianty atd.).
    • Rovněž cenová nabídka na jednotlivé etapy musí odpovídat různým možnostem postupu zpracování územního plánu tj. koncept (pouze pokud je řešení variantní), návrh,  úprava návrhu před řízením o ÚP (rozsah dle výsledku společného jednání a stanoviska nadřízeného orgánu), úprava návrhu před vydáním ÚP (rozsah dle výsledku veřejného projednání) atd.
    • Následně vymezení obsahu dokumentace a činnosti projektanta, tj způsob pořízení a předání podkladů, mapový poklad, konkrétní obsah jednotlivých etap dokumentace, účast projektanta na veřejných i neveřejných projednáních dokumentace, kontrolní dny, podmínka digitálního zpracování a předání dat, počet výstupních paré v každé etapě atd.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap